Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pneumatický regulačný systém

- pneumatické zariadenia využívajú pre svoju činnosť stlačený vzduch.
- Môžu- pracovať vo výbušnom prostredí,, pracujú spoľahlivo vo vlhkom a prašnom prostredí, znesú veľké nárazové zaťaženia
- energia stlač vzduchu je 5 až 7 krát drahšia ako el. en.
Podľa charakteru signálov pneum.automatizačné prostriedky rozdeľujeme: - analógové systémy(pracujú so spojitými(analógovými)signálmi) - diskrétne (logické)systémy. Unifikovaný signál väčšinou(20-100kPa), max vzdialenosť členov 150m so zosikmi- do 500m.
Základné pneumatické členy: 1;Mechanické členy- vlnovec,membrána
2;z prietokový členov- a;pneumatické odporové členy(klapka dýza,,,clona so zaoblenou vstupnou hranou,,kapilára,,sedlo,,kúžeľový ventil s valcovým sedlom)
b;pneumatické kapacitné členy(slepá komora,prietoková komora s premenným objemom,,slepá komora s premenným objemom.)
Pneumatické prevodníky: - mechanizmy ktoré v pneumatických obvodoch premieňajú vstupné (pohybové) signály na výstupný tlak vzduchu. Rozvody- tieto zariadenia ktoré sú ovládané pomocou energie.

Rozvody: - škrtiace(klapka dýza)OBR- sú založené na princípe škrtenia vzduchu,,, posúvačové- používajú sa najmä na väčšie výkonové zosilnenia a tam kde treba plniť vzduchom väčšie objemy,,, dýzové- určené na citlivejšie nastavenie malých tlakov(Pa)
Prevodníky s vyrovnaním výchiliek a síl - sú určené na korigovanie nepriaznivých vlastností pneumatických rozvodov. Zavedením zápornej spätnej väzby sa tieto vplyvy odstránia. Podľa druhu vyrovnania poznáme: - princíp vyrovnania výchiliek OBR,,,, - princíp vyrovnania síl(resp.momentov) OBR,,,
Pneumatické zosilňovače- používajú sa tam kde treba pneumatické signály výkonovo zosilniť.
Základné parametre pneum.zosilň.: -statické zosilnenie,,, výkonové zosilnenie
Prúdové pneumatické zosilňovače- činnosť založená na vzájomnom pôsobení prúdu tekutín, najčastejšie stlačeného vzduchu, neobsahujú žiadne pohyblivé časti,spoľahlivosť,, OBR

Ručné relé- na ručné nastavovanie tlakov v požadovanom rozsahu, na diaľkové ovládanie reg.orgánu,, na nastavovanie žiadanej hodnoty....
Skladba pneumatického regulačného systému- štandardné RS obsahujú: - vysielače meraných veličín, zapisovacie a ukazovacie prístroje, regulátory,akčné členy..
Členy na získavanie informácií- merací člen(snímač),, prevádzací člen(prevodník),, ,. Členy na záznam informácií- analógový záznam,, číslicový záznam.,, . akčné členy ,, .Prevodníky signálov.
Časti pneumatického regulačného systému- k základným častiam PRS patria: - vysielače meraných veličín,, - pneumat.ukazovacie a zapisovacie prístroje,,,- pneum.regulátory,,,- servomotory a regul.orgány,,, - pomocné a špeciálne zar.(prevodníky,ovládacie panely...)
Vysielače meraných veličín- ich úlohou je merať hodnotu regulovanej veličiny a premeniť ju na unifikovaný signál- tlak vzduchu 20 – 100 kPa.
Hlavné typy vysielačov meraných veličín sú: - vysielače tlaku, tlakového rozdielu, teploty, stavu hladiny, prietoku.
Vysielače tlaku- premieňajú hodnotu meraného tlaku na unifikovaný signál 20-100 kPa.,, vyrábajú sa s troma druhmi meracích členov- membrána, vlnovec, s bourdonovou rúrkou.
Vysielač tlakového rozdielu- premieňajú hodnotu meraného tlakového rozdielu na unif. tlakový sig.20-100kPa. Založené sú na princípe vyrovnania síl. Použ.: meranie, regulácia, diaľkový prenos okamžitej hodnoty, rozdiel dvoch tlakov plynov,pár,kvapalín.
Vysielače teploty- premieňajú hodnotu meranej teploty na unif.tlak.sig.20-100kPa. Meranie, regulácia , diaľkový prenos..
Vysielače stavu hladiny- premieňajú hodnotu výšky hladiny na unifikovaný tlakový signál. Meranie , regulácia , diaľkový prenos stavu hladiny..
Pneumat.ukaz.a zapis.prístr.- 2 typy - ukaz.a zapis.pr. s rozmerom čelného panelu 160x160mm,,,, - s rozmerom čelného panelu 60x160mm.
Pneumatické regulátory- priemyselné typy pneum.reg.obsahujú 3 druhy nastaviteľných zložiek: proporcionálne(P),, integračné(I),, derivačné(D).
Servomotory- membránové ,,, piestové

Korektor- odstraňuje nepriaznivý vplyv prídavných síl,, súčasne pôsobí ako zosilňovač výkonu, zväčšuje rýchlosť pôsobenia servomotora(je zapojený do sp.väzby, a odstraňuje nepresnosti spôsobené servomotorom, prúdením média, trením..).
Membránové servomot.- používajú sa na ovládanie rôznych regulačných orgánov napr.(klapiek, ventilov, posúvačov) OBR
Servomotory s ťahadlom vykonávajúcim priamočiary pohyb sa používajú na priame ovládanie ventilov, posúvačov...: pákové servomotory,,, membránový regulačný ventil- môže byť jednosedlový abo dvojsedlový...
Piestové servomotory- vyznačujú sa väčšími prestavnými silami a väčšími pracovnými zdvihmi .. Môžu byť- jednočinné(riadiaci tlak sa zavádza iba na jednu stranu piesta) – dvojčinné(pracujú najčastejšie s posúvačovým rozvodom ktorý ovláda spravidla menší membránový servomotor)

Základné typy pneumatických regulačných obvodov: ,, 1; regulácia na konštantnú žiadanú hodnotu,, 2; regulácia na konštantnú žiadanú hodnotu s regulátorom pre vonkajšiu montáž,, 3; Valenčná regulácia s regulátorom na vonkajšiu montáž,, 4; pomerová regulácia s diaľkovým nastavovaním pomerov,, 5; kaskádová regulácia kompaktnými regulátormi...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk