referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Streda, 4. októbra 2023
Stacionárne magnetické pole
Dátum pridania: 15.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: uff
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 197
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
-magnetické pole, ktorého zdrojom je nepohybujúci sa vodič s konštantným prúdom alebo nepohybujúci sa magnet.
-Jeho charakteristické veličiny sa s časom nemenia.
-Vlastnosti magnetu má aj zem. Jej severný magnetický pól je v blízkosti južného geografického pólu a naopak.

Vzájomné silové pôsobenie vodičov s prúdom a magnetov

-keď priblížime tyčový magnet severným pólom k magnetke, magnetka sa otočí svojím južným pólom k severnému pólu magnetu, lebo v okolí permanentného magnetu je magnetické pole pôsobiace na magnetku magnetickými silami s nenulovým momentom, ktorý spôsobí jej otočenie. V magnetickom poli nepohybujúceho sa magnetu sa magnetka ustáli v rovnovážnej polohe.
-Aj v okolí vodičov s prúdom je magnetické pole – keďže el. prúd vo vodiči je usporiadaný pohyb častíc s el. nábojom, pohybujúce sa častice s nábojom vzbudzujú vo svojom okolí magnetické pole. Platí to nielen pre elektróny, ale aj pre akúkoľvek pohybujúcu sa časticu s nábojom.
-Medzi magnetickým poľom vodičov s prúdom a magnetickým poľom nie je nijaký kvalitatívny rozdiel. Takže obidve polia sa môžu navzájom skladať (jedno môže oslabiť/zosilniť druhé).
-silové pôsobenie medzi permanentnými magnetmi a medzi permanentnými magnetmi a vodičmi s prúdom je vzájomné.
-magnetické sily pôsobia prostredníctvom magnetického poľa, ktoré existuje v okolí permanentných magnetov a vodičov s prúdom.
-magnetické pole pôsobí magnetickými silami na permanentné magnety a na vodiče s prúdom.

Magnetické indukčné čiary

-na opis priestorového rozloženia magnetického poľa zavádzame sústavu priestorovo orientovaných kriviek, ktoré sa nazývajú magnetické indukčné čiary.
-magnetická indukčná čiara je priestorovo orientovaná krivka, ktorej dotyčnica v danom bode má smer osi veľmi malej magnetky umiestnenej v tomto bode. Orientáciu od južného k severnému pólu magnetky určuje smer indukčnej čiary.
-Sú to vždy uzavreté krivky, ktoré sa nikde nepretínajú. Preto magnetické indukčné čiary permanentného magnetu prechádzajú zvonka aj vnútri magnetu – zvonka sú orientované od severného pólu k južnému, vnútri naopak.
-Magnetické indukčné čiary priameho vodiča s prúdom majú tvar sústredných kružníc.

Ampérovo pravidlo pravej ruky
-pomocou neho určujeme orientáciu mag. ind. čiar v okolí vodiča s prúdom.
-Naznačíme uchopenie vodiča do pravej ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý smer prúdu vo vodiči – potom prsty ukazujú orientáciu mag. ind. čiar.
-pre cievku: pravú ruku položíme na cievku tak, aby prsty ukazovali dohodnutý smer prúdu v závitoch cievky, palec ukazuje orientáciu magnetických indukčných čiar v dutine cievky.

- magnetické pole, ktorého indukčné čiary sú rovnobežné priamky, nazývame homogénne magnetické pole. Každé reálne magnetické pole je nehomogénne. Za takmer homogénne možno pokladať napr. magnetické pole v strednej časti solenoidu.

Magnetická indukcia

-Magnetická indukcia – B – veličina, ktorá charakterizuje silové pôsobenie mag. poľa na vodič s prúdom a jej veľkosť závisí len na magnetickom poli.
-Jednotka: [B] = N.A-1.m-1 = T (tesla).
-Magnetická indukcia kvantitatívne opisuje magnetické pole v každom jeho bode. Je to vektorová veličina. Smer vektora B v istom bode mag. poľa je zhodný so smerom súhlasne orientovanej dotyčnice k indukčnej čiare v tomto bode.
-Keď sú indukčné čiary kolmé na nákresňu, označíme ich orientáciu značkami:
- orientácia pred nákresňu
- orientácia za nákresňu
-v homogénnom poli je magnetická indukcia konštantná (v každom bode má rovnakú veľkosť a smer).

Flemingovo pravidlo ľavej ruky
-určíme ním smer magnetickej sily Fm, ktorá pôsobí v homogénnom magnetickom poli na priamy vodič s prúdom.
-keď položíme otvorenú ľavú ruku na priamy vodič tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a indukčné čiary vstupovali do dlane, natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič s prúdom.

-Fm = B.I.l.sinα - . . . priamy vodič s prúdom, ktorého časť s dĺžkou l (aktívna dĺžka vodiča) je v homogénnom magnetickom poli. Veľkosť sily Fm pôsobiacej v homogénnom magnetickom poli na priamy vodič s prúdom je priamo úmerná jeho aktívnej dĺžke l, prúdu I a závisí aj od magnetického poľa a od polohy vodiča v ňom. Keď je vodič II s indukčnými čiarami magnetického poľa, Fm=0. α je uhol, ktorý zviera vektor B so smerom prúdu.
-↑ henten vzťah platí len pre priamy vodič s prúdom.
-Príčinou vzniku magnetickej sily je vzájomné pôsobenie magnetického poľa vodiča s prúdom a daného magnetického poľa.

-ΔF = B.I.Δl.sinα . . . Tento vzťah platí pre vodiče, ktoré nie sú priame, nazýva sa Ampérov zákon. Celkovú silu, ktorá pôsobí v magnetickom poli na tenký vodič ľub. tvaru s prúdom, možno určiť ako vektorový súčet síl pôsobiacich na všetky jeho veľmi krátke úseky, ktoré sú akože priame. Na jeden takýto úsek s dĺžkou Δl pôsobí sila ΔF.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stacionárne magnetické pole SOŠ 2.9811 1101 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.