Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ďalekohľad

- optický prístroj poskytujúci zväčšený obraz vzdialených predmetov. Poz-náme dva základné typy ďalekohl'adov. Sú to tzv. refraktory (šošovkové d'alekohl'ady), v ktorých sa na koncentráciu a zaostrenie sve-telných lúčov používajú šošovky, a tzv. ref-lektory (zrkadlové d'alekohl'ady), v ktorých sa používajú zrkadlá. Najsilnejšie sú zrkadlové ďalekohl'ady. Najväčší je inštalovaný na vrchu Semirodniki na Kaukaze, lebo parabolické zrkadlá majú priemer 6 metrov. Tento tele-skop je taký silný, že teoreticky hy mohol za-chytiť svetlo sviečky vzdialenej 24 000 kilo-metrov. Hubblov vesmírny teleskop, ktorý od r. 1990 lieta na obežnej dráhe okolo Zeme, je zrkadlový ďalekohľad diaľkovo ovládaný zo Zeme. Jeden z prvých šošovkových ďaleko-hľadov vyrobil v r. 1608 dánsky výrobca oku-liarov Hans Lippershey. O rok neskôr ta-liansky učenec Galilei postavil zdokonalený prístroj a pomocou neho pozoroval Mesiac, Venušu a Jupiter. V r. 1668 sir Isaac Newton skonštruoval prvý zrkadlový ďalekohľad. Newtonovo usporiadanie zrkadiel sa ešte aj dnes používa vo väčšine amatérskych ďale-kohľadov. V rádioteleskopoch sa na zachy-lenie rádiových vĺn vysielaných hviezdami používajú veľké kovové parabolické plochy. Elektronické obvody premieňajú prichá-dzajúce signály na viditeľné zobrazenie, ktoré sa potom premieta na ohrazovku ďaleko-hľadu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk