Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzikálne zákony

Fyzikálne zákony

Archimedov zákon:
Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej časti telesa.

Keplerove zákony sú tri pravidlá týkajúce sa pohybov telies v slnečnej sústave, ktoré na základe astronomických pozorovaní formuloval Johannes Kepler. Rovnako ako platia pre planéty v slnečnej sústave ich môžeme použiť aj pre ľubovoľne iné sústavy obiehajúcich telies (napr. pre mesiace Jupitera).

Prvý Keplerov zákon:
Planéty sa pohybujú okolo Slnka po elipsách málo odlišných od kružníc, v ktorých spoločnom ohnisku je Slnko.

Druhý Keplerov zákon:
Sprievodič (spojnica Slnka a planéty) opíše za rovnaký čas vždy rovnakú plochu.

Tretí Keplerov zákon:
Pomer druhej mocniny obežnej doby planéty a tretej mocniny jej strednej vzdialenosti od Slnka má pre všetky planéty rovnakú hodnotu.

Kirchhoffove zákony sa používajú najmä pre rozvetvené elektrické obvody, pretože spolu s Ohmovým zákonom umožňujú určiť veľkosť a smer elektrického prúdu v jednotlivých vetvách a veľkosť elektrického napätia na svorkách jednotlivých prvkov.

Prvý Kirchhoffov zákon opisuje zákon zachovania elektrického náboja; hovorí, že v každom bode (uzle) elektrického obvodu platí, že:

Súčet prúdov vstupujúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov z uzla vystupujúcich, alebo
Algebraický súčet prúdov v ktoromkoľvek uzle elektrického obvodu sa rovná nule.

Druhý Kirchhoffov zákon (o napätí, o slučkách)
Druhý Kirchoffov zákon formuluje pre elektrické obvody zákon zachovanie energie; hovorí, že:

Súčet výberov napätia na spotrebičoch sa v uzavretej časti obvodu (slučke) rovná súčtu elektromotorických napätí zdrojov v tejto časti obvodu, alebo Súčet svorkových napätí prvkov elektrického obvodu v ľubovoľnej slučke sa rovná nule.

Ohmov zákon je fyzikálny zákon, ktorý definuje vzájomný vzťah medzi elektrickým prúdom, elektrickým napätím, a elektrickým odporom a znie takto: Elektrický prúd pretekajúci vodičom je priamo úmerný rozdielu elektrických napätí na koncoch vodiča a nepriamo úmerný elektrickému odporu medzi koncami vodiča.

Newtonove pohybové zákony

Zákon zotrvačnosti - Teleso zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť.

Zákon sily - V inerciálnej vzťažnej sústave sa výsledná sila pôsobiaca na hmotný bod rovná prvej derivácii hybnosti hmotného bodu podľa času. (Zjednodušene povedané: Časová zmena hybnosti sa rovná výslednej pôsobiacej sile).
2. Newtonov pohybový zákon teda hovorí, že sila je príčinou zmeny pohybu, nie pohybu ako takého. Na rozdiel od 1. Newtonovho zákona sa telesá, na ktoré pôsobí sila, nebudú pohybovať rovnomerne priamočiaro, ale ich pohyb bude zrýchlený, spomalený, alebo sa bude meniť smer.

Zákon akcie a reakcie – Dve telesá na seba pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru. Sily akcie a sily reakcie súčasne vznikajú a súčasne zanikajú.

Pascalov zákon – tlak vyvolaný vonkajšou silou pôsobiacou na povrch kvapaliny je na všetkých miestach a vo všetkých smeroch kvapalného telesa rovnaký.

Zákon zachovania energie vo fyzike hovorí, že v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií.

Zákon zachovania hybnosti - vraví, že celková hybnosť izolovanej sústavy telies sa nemení.

Zákon zachovania hmotnosti - V uzavretej sústave sa súčet hmotnosti látok, ktoré vstupujú do reakcie, rovná súčtu hmotností látok, ktoré reakciou vznikajú.

Hookov zákon – Normálové napätie a relatívne predlženie sú priamo úmerné. Normálové napätie vzniká v telese, ktoré je pod pôsobením deformácie. Vďaka deformácii sa látka predĺži, hovoríme o tzv. relatívnom predĺžení.

Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie - Tento zákon popisuje vznik elektrického napätia v uzavretom elektrickom obvode, ktorý je spôsobený zmenou magnetického indukčného toku.

Lenzov zákon - Indukovaný prúd v uzavretom obvode má taký smer, že svojimi účinkami pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk