Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzikálne veličiny

Fyzikálne veličiny opisujú vlastnosti, stavy a zmeny hmotných objektov, ktoré možno merať. Na označovanie fyzikálnych veličín sa používajú dohodnuté značky (napr. m – hmotnosť, F - sila). Fyzikálna veličina je určená číselnou hodnotou a jednotkou.

Medzinárodná sústava jednotiek – sústava SI
Sústavu SI tvorí sedem základných jednotiek, odvodené jednotky, násobky a diely jednotiek.

Základné fyzikálne jednotky:

Veličina - Značka - Jednotka - Značka jednotky
Dĺžka - l - meter - m
Hmotnosť - m - kilogram - kg
Čas - t - sekunda - s
Elektrický prúd - I - ampér - A
Termodynamická teplota - T - kelvin - K
Látkové množstvo - n - mol - mol
Svietivosť - I - kandela - cd

Odvodené fyzikálne jednotky:

Veličina - Názov - Značka - Iné jednotky
Frekvencia - f - hertz - Hz, S-1
Sila - F - newton - N
Tlak - p - pascal - Pa, N.m-2
Energia - E
Práca - W
Teplo - Q
Joule - J, N.m
Výkon - P - watt - W, N.s-1
Elektrický náboj - Q - coulomb - C, s.A
Elektrické napätie - U - volt - V, J.C-1
Elektrická kapacita - C - farad - F, C.V-1
Elektrický odpor - R - ohm - Ώ, V.A-1
Elektrická vodivosť - G - siemens - S, A.V-1
Magnetický indukčný tok - Φ - weber - Wb, V.s
Indukčnosť - L - henry - H, Wb.A-1
Magnetické indukcia - B - tesla - T, Wb.m-2
Svetelný tok Φ - lumen - lm, cd.sr
Osvetlenie - lux - lx - Lm.m-2

Násobky a diely jednotiek:

- giga G, 10 na 9
- mega M, 10 na 6
- kilo k, 10 na 3
- mili m, 10-3
- mikro μ, 10-6
- nano n, 10-9
- piko p, 10-12
- hekto h, 10 na 2
- dekada, 10 na 1
- deci d, 10-1
- centi c, 10-2

Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny

Skalárne fyzikálne veličiny – skaláry – má veľkosť, sú určené číselnou hodnotou a jednotkou (hmotnosť, výkon atd.)
Vektorové fyzikálne veličiny – vektory – má veľkosť a smer, sú určené číselnou hodnotou, jednotkou a smerom (sila, rýchlosť atd.)

Na meranie fyzikálnych veličín používame rozličné meracie zariadenia (meter, mikrometer, ampérmeter a iné, často zložité prístroje a zariadenia).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk