Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Úvod do štúdia Zeme – vývoj základných poznatkov o Zemi a vesmíre

- v období prvotnopospolnej spoločnosti sa človek orientoval na bezprostredné pozorovanie najbližšieho okolia – veci, ktoré nevedeli rozumovo vysvetliť – zbožšťovali
- prvá civilizácia, ktorá sa seriózne zaoberala astronomickými meraniami a pozorovaniami bola civilizácia v Egypte a Mezopotámii
- v Mezopotámii vznikli prvé mapy hviezdnej oblohy, ktoré sa využívali hlavne v poľnohospodárstve
- všeobecný rozvoj vied nastal až v antickom Grécku :
Thales z Milétu – zistil, že Mesiac nemá vlastný zdroj žiarenia, ale že svieti len odrazovým svetlom zo Slnka
- v roku 584 p.n.l. ako prvý predpovedal zatmenie Slnka
Anaximandros – Thalesov žiak, vyslovil teóriu o postavení Zeme. „Zem má tvar valca, ktorý je zavesený v strede vesmíru.“
Pytagoras – na základe matematických výpočtov vyslovil teóriu o guľatosti Zeme
Aristoteles – stanovil tri dôkazy o guľatosti Zeme :
1. tieň Zeme na povrchu mesiaca má tvar kruhu
2. pri zmene polohy miesta smerom na sever alebo juh sa mení obzor a obloha
3. všetky častice majú tendenciu stať sa guľou
- prvý tvorca geocentrického modelu vesmíru
Aristoteles – prišiel s heliocentrickým modelom vesmíru
Erathostenes – ako prvý vypočítal veľkosť Zeme tzv. uhlovou metódou
- po nástupe rímskej kultúry, nastal úpadok vied, Rimania využívali a pretvárali hlavne grécke poznatky
Ptolemaios – rozpracoval Aristotelovu teóriu geocentrického modelu vesmíru
- po zániku Ríma sa centrom vied stali arabské krajiny
- Arabi vytvorili súradnicové systémy na Zemi, ale aj na hviezdnej oblohe (vytvárali podrobné mapy hviezdnej oblohy)
- v období ranného stredoveku (obdobie temna) mala hlavnú moc vo vede cirkev, ktorá podporovala a upevňovala geocentrický model vesmíru (kto s nim nesúhlasil, bol predhodený inkvizícii)
Mikuláš Koperník – napísal prácu o obehu nebeských telies, kde pomerne presne opísal pohyby viacerých telies na oblohe
- v 19. storočí astronómia nebola samostatná veda, bola súčasťou iných vied, aj geografie
- geografia bola do 20. storočia delená na tri časti :
a) historická geografia
b) matematická geografia
c) fyzická geografia
- geografia do 20. storočia skúmala Zem ako celok, dnes iba časť Zeme a to krajinnú sféru Zeme (KSZ)
- v KSZ poznáme dva základné subsystémy :
a) subsystém planetárny – postavenie Zeme v rámci vesmíru
b) subsystém zemský – skúma čiastkové systémy
Astronomická geografia = geografia matematická
- dielčia geografická disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom veľkosti, tvarov a pohybov Zeme ako planéty. Skúma jej postavenie vo vesmíre, slnečnej sústave s ich
geografickými dôsledkami. Zaoberá sa otázkou orientácie a určovania bodov na zemskom povrchu a spôsoby určovania a merania času.
Astronómia – pochádza z lat. slov ASTRA (hviezda) a NOMOS (zákony)
- veda o vesmíre, ktorá sa zaoberá štúdiom vzniku, vývoja stavby, pohybu a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav.
Predmet výskumu astronómie :
1. Všetky objekty vo vesmíre a slnečnej sústave
2. Hviezdy a ich rôzne zoskupenia
3. Skúma rôzne druhy žiarenia – hlavne kozmické
4. Skúma vesmír ako jeden veľký celok

Astronómiu delíme na základné 4 časti :
1. Astrometria :
- astro = hviezda, metria = merať – meranie hviezd
- čiastková disciplína astronómie, ktorá sa zaoberá presným určovaním polohy telies
2. Nebeská mechanika = teoretická astronómia = astrodynamika :
- astro = hviezda, dymos = pohyb
- študuje zákony pohybu, gravitácie a dráh planét
3. Astrofyzika :
- zaoberá sa stavbou, fyzikálnym a chemickým zložením vesmírnych telies
4. Stelárna astronómia :
- zaoberá sa priestorovým rozložením pohybu hviezd a vesmírnych telies

- ďalšie náuky, ktoré spolupracujú pri výskume vesmíru :
a) Kozmogónia – náuka o vzniku a vývoji vesmírnych telies a ich sústav
b) Kozmológia – náuka o stavbe a vývoji vesmíru
- vedy :
a) Geodézia – veda o meraní zeme
teoretická geodézia – skúma tvary a rozmery Zeme
praktická geodézia – vykonáva praktické merania na menších územiach
b) Geofyzika – veda, ktorá skúma vlastnosti a stavbu Zeme
teoretická geofyzika – zovšeobecňuje zákonitosti prebiehajúce na Zemi
praktická geofyzika – rieši konkrétne úlohy a problémy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk