Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zákony, vzorce, značky

Zákon zotrvačniosti:
Teleso zotrváva v pokoji, alebov rovnomernom priamočiarom pohybe, ak naň nepôsobia iné telesá silou, alebo ak sú sily pôsobiace na teleso v rovnováhe. (Isaac Newton 1643-1727)

Zákon vzájomného pôsobenia dvoch telies:
Ak pôsobí jedno teleso na druhé, pôsobí aj druhé teleso na prvé silou rovnako veľkou opačne orientovanou. (Isaac Newton 1643-1727)

Pascalov zákon:
Pôsobením vonkajšej tlakovej sily na voľnú hladinu kvapaliny v uzavretej nádobe vznikne vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký tlak. (Blaise Pascal 1623-1662)

Archimedov zákon:
Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí zvislo nahor vztlaková sila. (Archimedes 287-212 pred n. l.)

Zákon odrazu svetla:
Uhol odrazu α ́ sa rovná uhlu dopadu α. Odrazený lúč leží v rovine dopadu.

Ohmov zákon:
Elektrický prúd I prechádzajúci kovovým vodičom je priamo úmerný elektrickému napätiu U medzi koncami vodiča. I=U:R (George Simon Ohm 1787-1854)

Lenzov zákon:
Indukovaný prúd v uzavretom obvode má taký smer, že svojím magnetickým poľom pôsobí proti zmene magnetického poľa, ktorá je jeho príčinou (ktorá ho vyvoláva) (E. Ch.

Lenz 1804-1865)

Názov: Vzorec: Jednotka: Názov: Vzorec: Jednotka:
1.Hustota ς=m:V kg/m³ 15.Príkon P=W:t W
2.Rýchlosť v=s:t m/s 16.Príkon P=UּI W
3.(Grav.) sila Fg=mּg N 17.Príkon P=RּI² W
4.Moment sily M=Fּa Nm 18.Pohybová energia Ek=½ּmּv² J
5.Tlak p=F:s Pa 19.Polohová energia Ep=mּgּh J
6.Hydrostatický tlak Ph=hּςּg Pa 20.Teplo Q=mּcּ(t-t0) kJ
7.Vztlaková sila Fvz=Vּςkּg N 21.Skupenské teplo
topenia L=ltּm kJ
8.Tlak kvapaliny F=Sּhּςּg N 22.Elektický prúd I=Q:t A
9.Práca W=Fּs J 23.Elektrický prúd I=U:R A
10.Práca W=Pּt J 24.Elektrické napätie U=W:Q V
11.Elektrická práca W=UּIּt J 25.Elektrický odpor R=U:I Ω
12.Elektrická práca P=W:t J/Ws 26.Elektrický odpor R=ςּl:S Ω
13.Výkon P=W:t W
14.Výkon P=Fּs W

Legenda:
m –hmotnosť(kg)
V –objem(m³)
s –dráha(m)
t –čas(s)
t –teplota(°C)
t –konečná teplota(˚C)
t –počiatočná teplota(˚C)
v –rýchlosť(m/s)
vp –priemerná rýchlosť(m/s)
d –dĺžka(m)
S –povrch(m²)
S –obsah(m³)
O –obvod(m)
F –sila(N)
g –gravitačné zrýchlenie(10N/kg)
Fg –gravitačná sila(N)
M –moment sily(Nm)
a –rameno sily(m)
p –tlak(Pa)
ph –hydrostatický tlak(Pa)
Fvz –vztlaková sila(N)
h –hĺbka(m)
h –výška(m)
ς –hustota(kg/m³)
ς –rezistivita(Ωּm)
ςk –hustota kvapaliny(kg/m³)
ςv –hustota vzduchu(kg/m³)
pn –atmosférický tlak(Pa)
Q –teplo(kJ)
Q –elektrický náboj(C)
Q –celkový elektrický náboj(C)
c –merná tepelná kapacita(kJ/kgºC)
l –dĺžka(m)
Lt –skupenské teplo topenia(kJ)
lt –merné skupenské teplo topenia(kJ/kg)
I –elektrický prúd(A)
U –elektrické napätie(V)
R –elektrický odpor(Ω).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk