Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Šaľa

kontinent: EURÓPA ( stredná Európa) mapa
štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
kraj: NITRIANSKY
okres: ŠAĽA
Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 17° 52' 30" východnej dĺžky a 48° 9' 30" severnej šírky v nadmorskej výške 118,8 m. Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4.497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh, na nízkom poriečnom vale leží mestská časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a Kilič. Šaľa z hľadiska klimatických podmienok sa zaraďuje do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne. Teplé letá, skorý nástup jari a dlhé slnečné jesenné mesiace predurčujú tento región ako mimoriadne vhodný pre letnú rekreáciu s jej najvýraznejšími atribútmi - kúpaním a vodným športovaním. Reliéf územia je rovinatý s nepatrnými výškovými rozdielmi. Poloha Šale a nížinný charakter územia, na ktorom leží sa podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Podunajská nížina, na ktorej sa mesto rozprestiera, patrí do teplej klimatickej oblasti.
priemerná januárová teplota na rovine : - 2,2 °C
priemerná júlová teplota: + 20,6 °C
priemerná ročná teplota : + 9,8 °C
priemerný ročný úhrn zrážok: 550-600 mm
priemerná vlhkosť vzduchu: 80 %.
Mesto leží v geotermálnej oblasti a z toho dôvodu sú geotermálne vrty v Šali, ale aj v Diakovciach a vo Vlčanoch využívané, resp. ich využitie sa pripravuje. Pôdno-klimatické podmienky, vysoká kvalita pôdy a značný rozsah vybudovaných závlah vytvárajú vhodné podmienky na vysokú produktivitu poľnohospodárskej výroby.

Nosným pilierom priemyselnej výroby v Šali je chemický priemysel zastúpený Duslom Šaľa, a.s. Jeho činnosť je zameraná na spracovanie zemného plynu, ktorý je základnou surovinou pre výrobu amoniaku. Podnik je najväčším výrobcom dusíkatých hnojív (granulovaných aj kvapalných) na Slovensku. Ďalším výrobným programom je výroba gumárenských chemikálií, dusantoxov a inhibítora na vulkanizáciu základných komponentov proti starnutiu gumy s použitím v gumárenskom a automobilovom priemysle. Podnik zamestnáva takmer 3000 zamestnancov a cca 80% výrobkov je určených na zahraničný trh. Zamestnanosť žien v meste rieši Sariana s.r.o., ktorá vznikla z bývalého závodu Trikota Vrbové. Predmetom činnosti je strihanie a šitie bielizne a odevov. Exportuje prevažne do Nemecka a Rakúska. Rozhodujúcimi podnikmi v stavebníctve sú a.s. Hydrostav, a.s. Vodomont, s.r.o. Invest, s.r.o. Aktuál, s.r.o. Revymont, a.s.

Sigmatech, ZsVaK, s.r.o. Menert, ProCS, s.r.o, Bautech Projekt s.r.o., Stavmonta s.r.o., Speko s.r.o. Všetky tieto akciové spoločnosti a s.r.o. realizujú stavebno-montážnu a opravárensko-servisnú činnosť.
V meste Šaľa sa za posledné obdobie postavili nasledovné objekty:
Polyfunkčná tržnica, čerpacia stanice Shell a Extrabenz, predajné priestory Billa, obytný dom 40 b.j. Veča, Slovenská poisťovňa, Nábytok Kings - predajná hala, administratívny objekt Microwell, predajné priestory Invest s.r.o., prístavba železničnej stanice, predajné priestory nábytku Halász, obchodný dom Andrea SHOP

Rekonštrukčné akcie zrevitalizovali staré objekty pre nové účely:
VÚB,. Ľudová banka, Slovenská sporiteľňa, Jednota, predajné priestory BARTER, nadstavba predajných priestorov nad lekárňou, rekonštrukcia kotolne na predajné účely, Slovenská poisťovňa, Obchodný dom ALLBA, Supramat ul. Hlavná

V oblasti technickej vybavenosti:
technická infraštruktúra - vilová štvrť Agátová, rekonštrukcia kotolní - plynofikácia , kanalizácia Veča, rekonštrukcia komun. sietí, technická infraštruktúra vilová štvrť Orechová, pešia


V Šali dnes sídlia správne, súdne, školské, zdravotnícke a kultúrne inštitúcie okresu. Stavebný vzhľad mesta tvorí centrum - Námestie sv. Trojice, osou mesta je Hlavná ulica ohraničená rímsko-katolíckym kostolom a sochou sv. Trojice, mestským úradom a okresným úradom. Mesto výrazne mení svoju tvár predovšetkým dotváraním sídlisk, ale tiež výstavbou nových budov .
V mestskej časti Veča sídlia na ul. Nivy - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR a Okresná vojenská správa Šaľa. Stavebný vzhľad Veče tvorí z časti sídlisko s individuálnou bytovou výstavbou, kde v centre je dominantou rímsko-katolícky kostol na Pribinovom námestí. Na ul. Hliník vyrástlo za posledných 10 rokov sídlisko s modernou architektúrou.


Do výchovy a vzdelávania detí na území mesta Šaľa je zapojených 8 predškolských zariadení (ul. Družstevná, J.Palárika, Hollého, Okružná, 8.mája, Budovateľská, Nešporova, Horná), 6 plne organizovaných základných škôl (ZŠ Bernolákova ul. •ZŠ Krátka ul. •ZŠ Hollého ul. •ZŠ Pionierska ul. •ZŠ Sídlisko Váh • ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a špeciálna základná škola. Základná škola na ul. Bernolákovej je ako prvá v meste Šaľa zapojená do projektu Zdravých škôl.
Na základnej škole ul. Krátka bola v školskom roku 2000/2001 prvýkrát zriadená trieda pre mimoriadne nadané deti (IQ nad 130).

V triede s označením 1.N sa učí 13 detí okrem základných predmetov aj informatiku, angličtinu.
V stredoškolskom vzdelávaní v Šali pôsobí 6 stredných škôl: Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredné odborné učilište chemické pri a. s. Duslo, Stredná priemyselná škola chemická -ul Nivy a Stredné odborné učilište poľnohospodárske, 8-ročné gymnázium, Stredná priemyselná škola so zameraním na elektrotechniku a informatiku.
V meste pôsobí i učňovské stredisko Jednoty.
Deti môžu navštevovať tiež základnú umeleckú školu a svoj voľný čas môžu tráviť v Centre voľného času Tip - Top, ktoré pre ne pripravuje zaujímavé programy. V rôzne zameraných krúžkoch si deti rozvíjajú lásku k prírode a jej hodnotám, svoju zručnosť, divadelnícky talent a pod. Výrazné úspechy v odkrývaní minulosti mesta a jeho okolia a jej sprístupnení verejnosti dosahuje archeologický krúžok

Názov školy zameranie, odbor Kontakt
SPŠ chemická Šaľa - odbor chémia – slov.
odbor technické a informačné služby (TIS) v chémii (slov., maď.) Pázmáňa 23,
927 00 Šaľa
tel.č.7704421
SPŠ(priemyselná) – elektrotechnika
- technické a informačné služby (TIS)
v elektrotechnike. Nivy 2 ,
927 05 Šaľa- Veča
tel.č.7708768, 7754845
SOU chemické – študijné odbory -
- mechanik- elektronik
- chemik príp.
- chemik operátor
- pracovník. marketingu
- technik - strojárstvo a elektrotechnika PHARE
- strojný mechanik pre stroje a zariadenia
učebné odbory
- strojný mechanik
- mechanik opravár
- elektromechanik.
- obrábač kovov Nivy 10,
927 05 Šaľa - Veča
tel.č.7754804
SOU poľnohospodárske - chovateľ - chov koní a jazdectvo –slov.
- poľnohospodár – slov.
- mechanizátor rastlinnej .výroby - maď. Štúrova 74,
927 00 Šaľa
tel.č.7702982, 7704159
fax: 7702983
Gymnázium J. Fándlyho bez odboru
všeobecné zameranie tel.č.7703492
fax:7707703
Školská 3, 927 01 Šaľa
8-ročné gymnázium bez odboru
so zameraním na cudzie jazyky tel.č.7703492
fax:7707703
Školská 3, 927 01 Šaľa

Základné školy
ZŠ Pionierska
ZŠ Sídl. Váh
ZŠ Krátka
ZŠ Hollého
ZŠ Bernolákova
ZŠ s vyuč. jazykom maď
Základná umelecká škola
Špeciálna škola
____________________________
Špeciálno-pedagogická poradňa pri osobitnej škole
Štátna školská inšpekcia tel.č.
7702611,
7702466
7705811
771 5666,3839
7702346, 7702186
7703495, 2037
7702316-Kukučínova ul.,
7705519 –Hlavná ul.
7705247
_________________________
7705247 Krátka 645/11
7707871 Hlavná 2/1

Významné miesto v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti o občanov mesta a okolia patrí Nemocnici s poliklinikou v Šali a modernému Centru zdravotnej starostlivosti a.s.

Duslo Šaľa.
Mesto má vytvorenú organizáciu sociálnej starostlivosti, kam patria detské jasle, domy s opatrovateľskou službou, kluby dôchodcov, ústav pre zdravotne postihnuté deti., domov pre matky s deťmi.
V meste bolo zriadených množstvo neštátnych zdravotníckych zariadení a jedna súkromná agentúra ADOS s.r.o., zaoberajúca sa domácou ošetrovateľskou starostlivosťou o starších občanov Šale / Kráľovská 8-budova Trikoty, Sedláková Rozália/.
Od roku 1997 v NsP Šaľa funguje Rýchla lekárska pomoc so špeciálne vybaveným sanitným vozidlom, ktorá slúži na poskytovanie neodkladnej lekárskej prvej pomoci pre obyvateľov mesta i celého okresu
Významné miesto v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti zohráva aj sieť lekární

Cez mesto preteká rieka Váh, ktorú tu križujú významné cestné a železničné komunikácie. Šaľa je vzdialená od Nitry 29 km, od Trnavy 35 km a od Bratislavy 69 km. Medzi významné vnútroštátne cesty patrí cesta č. I/75 Galanta – Šaľa -Nové Zámky, ktorej súčasťou je mostný objekt cez rieku Váh v Šali s celkovou dĺžkou 299 m. Dôležitou cestou regionálneho významu je cesta II/573 Šoporňa -Šaľa- Kolárovo s napojením pri obci Šoporňa na cestu európskej siete E 571 a cesta Šaľa –Trnovec nad Váhom –Nitra spájajúca okresné a krajské sídlo. Celým územím mestskej časti Veča vedie hlavný cestný ťah v smere Bratislava - Nové Zámky - Nitra, ale i hlavný ťah do chemického kombinátu Duslo, a. s. Šaľa. Šaľa je dôležitým železničným uzlom pre osobnú dopravu. Prechádza tu trať európskeho významu Bratislava – Galanta – Šaľa - Štúrovo. Predpoklady rozvoja vodnej dopravy na rieke Váh sa potvrdili a realizovali otvorením dolného toku Váhu pre nákladnú i osobnú dopravu /výletné plavby/. Využitie vodnej cesty na Váhu Šaľa - Komárno je možné od roku 1998 aj vďaka vybudovaniu vodného diela Selice ako vodného stupňa pre vyrovnanie hladiny. Celková dĺžka splavneného úseku tým dosiahla 89 km /po Sereď/. V roku 1998 bol dobudovaný a uvedený do prevádzky nákladný prístav v Šali v súčasnosti využívaný pre účely nakládky priemyselných hnojív produkovaných a.s.

Duslo Šaľa

Počet obyvateľov: 24 564 obyvateľov
hustota obyvateľstva:562 osôb/km2
národnostné zloženie: 79,7% občanov slovenskej a 17,9% maďarskej národnosti.
0,7% českej, 0,4% rómskej a zvyšná časť patrila k iným národnostiam (sčítanie ľudu 2001)
náboženstvo: prevažne rímsko-katolícke (52%) a evanjelické vierovyznanie
PREHĽAD O POČTE OBYVATEĽOV
Kategória Spolu Muži Ženy
počet % Počet %
do 3 rokov 622 308 32,1 314 14,5
3.VI 1038 547 57,0 491 22,6
VII.15 3244 1673 174,3 1571 72,3
16-18 1271 644 67,1 627 28,9
19-30 5565 2800 291,7 2765 127,3
31-50 5026 3954 411,9 4072 187,5
51-60 2785 1303 135,7 1482 68,2
61-75 1800 777 80,9 1023 47,1
76-90 453 142 14,8 311 14,3
nad 90 94 41 4,3 53 2,4
celkom 24898 12189 1269,7 12709 585,1
počet všetkých detí (do 15 r.) 4904 2528 263,3 2376 109,4
počet voličov (nad 18 r.) 18723 9017 939,3 9706 446,9
produktívny vek (muži do 60 r., ženy do 55 r.) 16080 8057 839,3 7804 359,3
poproduktívny vek (muži nad 60 r., ženy nad 55 r.) 2970 960 100 2172 100
PREHĽAD MIGRÁCIE OBYVATEĽOV
Štatistika 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
stav na začiatku roka 25269 25306 25407 25439 25357 25289 25201 24898
počet narodení 262 251 266 237 242 193 215 188
počet úmrtí 135 150 155 140 149 168 172 157
rozdiel ( +,- ) 127 101 111 97 93 25 43 31
počet prisťahovaných 350 342 367 476 328 293 351 486
počet odsťahovaných 440 342 446 655 489 406 697 511
rozdiel ( +,- ) -90 0 -79 -179 -161 -113 -346 -25
CELKOVÁ ZMENA ZA ROK 37 101 32 -82 -68 -88 -303 6

Celkový počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva: 12 395
Vo vzdelanostnej štruktúre nezamestnaných prevládajú vyučení občania a so základným vzdelaním. Podľa vekovej štruktúry je najviac nezamestnaných vo veku 20-30 rokov a 31-40 rokov.
Pre tento región je charakteristická sezónna nezamestnanosť vyplývajúca z charakteru regiónu (poľnohospodárstvo, stavebníctvo).
EVIDOVANÝ NEZAMESTNANÝ
Dátum Evidovany nezam. Disponib. Množstvo
Počet Miera v % Počet Miera v %
31.12.2000 2335 18,84 2239 18,06
31.12.2001 2188 17,28 2065 16,3
31.1.2002 2114 15,21
28.2.2002 2118 15,24
31.3.2002 2043 14,7
30.4.2002 1961 14,11
31.5.2002 1962 14,12
30.6.2002 1964 14,13
31.7.2002 2058 14,81
31.8.2002


Cestovný ruch v regióne Šaľa je postavený na využívaní prameňov termálnych vôd. Termálne kúpalisko Diakovce patrí k najväčším, najvybudovanejším a zároveň k najstarším zariadeniam cestovného ruchu v okolí mesta Šaľa. Pri obci Kráľová nad Váhom je rieka Váh prehradená, cca 4 km od Šale, takže je tam veľká, všestranne rekreačne využiteľná vodná plocha s dĺžkou cca 12 km a šírkou cca 2 km. Sú tu možnosti na kúpanie, jachting, windsurfing, vodné lyžovanie, rybolov. V blízkosti obce Kráľová nad Váhom, cca 3 km od Šale je možné navštíviť detskú farmu - HUMANITA, ktorá ponúka prehliadku viac ako 20 druhov zvierat, možnosť vozenia na poníkoch a koňoch, školu jazdenia pre deti a dospelých, rôzne akcie pre firmy a kolektívy, celodenné školské výlety, krátkodobé pobyty pre deti zo sociálnych ústavov a detských domovov, možnosť zorganizovania country zábavy, jednoducho pobyt v príjemnom prostredí medzi zvieratami.
V okolí Šale nie je žiadny národný park ani chránená krajinná oblasť. Medzi chránené územia patrí 6 prírodných pamiatok a 2 chránené areály v regióne Šale. CYKLISTICKÉ TRASY Slovenská republika leží v srdci Európy a má mimoriadne priaznivé podmienky pre cykloturistiku. Niektoré cyklotrasy majú lokálny charakter, iné tvoria dlhé cyklomagistrály.
Vážska cyklomagistrála Horné Zelenice - Šaľa je dlhá 36 km s prevýšením 7/26 m a patrí medzi menej náročné, ideálne trasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Trasa vedie z Horných a Dolných Zeleníc, cez Šúrovce, Sereď, Dolnú Stredu, oblasť vodného diela Kráľová a obec Kráľová nad Váhom do Šale.
Vážska cyklomagistrála Šaľa - Komárno je dlhá 61 km s prevýšením 13/19m patrí medzi náročnejšie športové okruhy, alebo trasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú kondíciu. Vážska cyklomagistrála podchádza v Šali most cez Váh a pokračuje po asfaltovej hrádzi na juh.

Trasa prechádza ponad obce Vlčany a Neded, cez most ponad Malý Dunaj, cez Kolárovo až do centra mesta Komárno, kde pod mostom s cestným prechodom do Maďarska cyklotrasa končí. Trasa sa napája na Dunajskú cyklocestu.
Trasa z Bojničiek do Šale patrí medzi menej náročné trasy. Je dlhá 31,5 km s prevýšením 25/107 m a začína sa v Hlohovci na námestí, pokračuje sa v smere na Nitru, no odbočí sa v smere na Sereď. Po zjazde do Bojničiek sa pokračuje cez obce Dvorníky a Vinohrady nad Váhom, do Šintavy a Šoporne, popri chránenom nálezisku Štrkovecké presypy, cez obec Dlhá nad Váhom. Za ňou po prejdení mostu cez Váh a popri opevnenom kaštieli so štyrmi baštami sa vchádza do centra mesta Šaľa, kde trasa končí
Okruh Podunajskou pahorkatinou je dlhý 58 km s prevýšením 77/77m je opäť jedným z náročnejších športových okruhov vyžadujúcich si okrem iného aj dobrú kondíciu. Trasa začína v meste Šaľa a pokračuje cez most Váh na sever po ľavostrannej hrádzi. Trasa vedie popri obci Dlhá nad Váhom, kopíruje ľavý breh vodnej nádrže Kráľová a míňa Šoporňu. Pokračuje pri Šintave, Vinohradoch nad Váhom, Dvorníkoch cez obce Šalgočka, Zemianske a Pusté Sady do Paty. Prechádza sa cez obce Hájske, Horná Kráľová a Močenok.Za obcou sa zabočí na juhozápad, a popri závode Duslo Šaľa sa pokračuje v priamej jazde k Váhu, kde sa mostom trasa vracia do Šale.
Trasa Okolo Váhu je rekreačnou - menej náročnou trasou. Je dlhá 41,5 km s prevýšením 13/13m.Trasou sa obchádza rieka Váh z oboch strán na juh od Šale a spoznávajú sa pamiatky tejto oblasti. Zo Šale sa vychádza smerom na Diakovce. Obec je známa nielen svojím termálnym kúpaliskom, ale aj pamiatkami. Staveným skvostom je dvojvežový neskororománsky kostol z r. 1228. Po vykúpaní sa možno pokračovať ďalej na juh do Tešedíkova, cez Žihárec na začiatok Vlčian. Pokračuje sa k Váhu a využíva sa miestna atrakcia - kompa, ktorou sa možno previezť na druhú stranu Váhu. Ak kompa nepremáva možno si prezrieť dva kostoly vo Vlčanoch a 2 v Nedede a vrátiť sa do Šale. Na druhej strane Váhu sa pokračuje popri chránenej lokalite Bábske jazierko cez obce Selice a Trnovec nad Váhom späť do Šale.
CHRÁNENÉ AREÁLY A PRÍRODNÉ PAMIATKY Chránené areály zastupujú:
Park v Močenku Močenok 5,87
Prírodnými pamiatkami sú:
Názov obec výmera (ha)
Bábske jazero, Selice, Vlčany 3,52
Bystré jazierko, Tešedíkovo 2,00
Čierne jazierko, Tešedíkovo 3,40
Jahodnianske jazierko, Neded 5,33
Trnovské mŕtve rameno Trnovec nad Váhom 6,58
Vlčanské mŕtve rameno, Vlčany 8,2 4
REŠTAURAČNÉ ZARIADENIA Návštevníkom Šale slúži hotel Centrál, pričom sú vytvorené podmienky na ubytovanie aj na Strednom odbornom učilišti chemickom v Šali - Veči.

V meste je mnoho stravovacích reštauračných zariadení, ktoré poskytujú hosťom okrem veľkého výberu jedál a nápojov aj príjemné posedenie v zaujímavom prostredí. V letných mesiacoch je možné využiť i návštevu termálneho kúpaliska Diakovce, ktoré je od Šale vzdialené 9 km, s možnosťou ubytovania i stravovania. Šaľa má výbornú polohu, veľmi dobré cestné a železničné spojenie s Bratislavou, Nitrou, Zvolenom, Košicami, Prahou, Budapešťou, čo vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu v naš om meste. Zariadenia reštauračných služieb
Motorest ASTRA ul. Kráľovská 56
PICCOLO BAR ul. SNP
Reštaurácia KAROLÍNKA ul. Jánošíkova
Reštaurácia SIESTA ul. SNP
Hotel CENTRÁL Nám. sv Trojice
Reštaurácia VICTORIA, ul. Hlavná
Reštaurácia VIECHA ul. Hlavná
Piváreň ÁČKO ul. Hlavná
Reštaurácia CENTRO ul. Hlavná 42
Reštaurácia MONAKO ul. Vlčanská
PIZZÉRIA VENÉZIA ul. Hlavná
Reštaurácia AMAZONA ul. Kráľovská 33
Reštaurácia TROPICANA ul. Dolná
Bistro YPS ul. Nitrianska
Bistro Bar LUCIA ul. Nitrianska
Reštaurácia HEPAJ ul. Nitrianska
Reštaurácia CORGOŇ ul. Nitrianska

Športový život v meste sa koncentruje predovšetkým v najväčšej telovýchovnej jednote TJ Slovan Duslo Šaľa, v rámci ktorého pracujú oddiely: ľahká atletika, ľadový hokej, hádzaná -muži, kolky, šach, karate, kanoistika, tenis, turistika - pešia, vodná turistika, kulturistika, plávanie, rafting. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa bol založený v roku 1943. Hádzaná v našom meste patrí k najpopulárnejším a najnavštevovanejším športom. Šalianske dievčatá už jedenásť rokov kraľujú v najvyššej hádzanárskej súťaži. Za 11 sezón získali tri federálne a päť slovenských titulov. Dvakrát skončili na druhom mieste a raz na treťom mieste. Štyrikrát získali „ double“, keď v jednom ročníku získali majstrovský titul aj Slovenský pohár. V uplynulom ročníku úspešne reprezentovali naše mesto i Slovensko aj na medzinárodnom poli. V Pohári Európskej hádzanárskej federácie sa prebojovali medzi štyri najlepšie celky, keď v boji o postup do finále ich vyradilo španielske družstvo ELFERROBUS MISLATA – neskorší víťaz tohto pohára. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa má okrem „ A“ družstva žien ešte päť celkov: mladšie žiačky, staršie žiačky „A“ a „B“, mladšie a staršie dorastenky, školské strediská a prípravky základných škôl. Najlepšou hádzanárkou Slovenska roku 2000 sa stala Katarína Dubajová a za najlepšieho trénera Slovenska roku 2000 bol vyhlásený šaliansky kormidelník Ján Packa. Do Slovenského tímu ALL STAR 2000 sa dostali: Katarína Dubajová, Marcela Fečová a Marcela Vlčková.

Šaľu dobre reprezentujú prvoligové kolkárky, ďalej kanoisti, športovci v ľahkej atletike, karatisti a basketbalisti, ale aj druholigoví volejbalisti, Aktívne pôsobí tu tiež oddiel vodnej turistiky, ľadového hokeja, tenisový, stolnotenisový a turistický oddiel.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk