Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dynamika oceánskej a morskej vody

Oceánske vody sú v neustálom pohybe. Spôsobujú to vplyvy:
1)Kozmické (príťažlivosť slnka, príťažlivosť mesiaca)
-spôsobujú príliv a odliv.
2)Fyzikálno-mechanické- atmosferické (slnečné žiarenie, cirkulácia vzduchu)
-spôsobujú príboj a morské prúdy.
3)Geodynamické (tektonické pohyby v zemskej kôre)
-vyvolávajú zemetrasné vlny- tsunami.

Základné druhy pohybov morskej vody sú vlnenie (vetrové, voľné, príboj, zemetrasné). Príliv a odliv. Prúdy (povrchové, hlbinné, výstupné, zostupné, vyrovnávacie).

Významnú úlohu majú morské prúdy, ktoré spôsobujú výmenu veľkého množstva vody v horizontálnom i vertikálnom smere, vplývajú na rozdielne teploty, slanosti, plynov, biologických látok a hlavne na podnebie nielen oceánov a morí, ale i pevnín.

Podľa teploty sa povrchové prúdy rozdeľujú na teplé, ktoré sa pohybujú od rovníka do vyšších geografických šírok (Golfský, Kurošio, Brazílsky, Východoaustrálsky) a studené, ktoré privádzajú chladnejšiu oceánsku vodu z vyšších geografických šírok k rovníku (Labradorský, Kanársky, Kalifornský, Humbodtov, Západoaustrálsky, Oja-šio).


Znečistenie vody


Voda patrí k najdôležitejším prírodným zdrojom. Je nenahraditeľnou zložkou života, všetkých rastlinných a živočíšnych ekologických systémov a celého prírodného prostredia.
V sociálnej sfére sa využíva na prípravu potravy i ako jej súčasť. Je dôležitým faktorom životnej úrovne i významným predpokladom ľudského zdravia. Rovnako je nevyhnutnou podmienkou pre hospodársky rozvoj. V priemyselnej a hospodárskej výrobe sa využíva ako základná surovina, pomocná látka a zdroj energie.

Znečisťovanie povrchových podzemných vôd spôsobujú: prírodné činitele, najmä vodná erózia (zanášanie nádrží) a antropogénne činitele- človek znečisťuje vodné zdroje nepriamo (kyslé dažde) a priamo svojou činnosťou.

Zdroje znečistenia:
-priemyselná výroba (ropa, ropné produkty, detergenty, rozličné organické a anorganické látky ako ortuť, olovo, arzén, síra, meď, zinok, hliník, chróm.. a rádioaktívne látky)

-poľnohospodárska výroba (pesticídy, priemyselné hnojivá, odpadové vody)

-sídla (tuhý a kvapalný odpad)

-doprava (exhaláty, ropné produkty)

Znečistenie vody sa prejavuje zmenou jej fyzikálnych vlastností (napr.

zvýšenie teploty), chemického zloženia a biologických vlastností (zvýšeným obsahom vírusov a mikroorganizmov)


Podľa pôsobenia rozlišuje znečistenie:
-zdrojové (bodové) (jeden alebo viacero odtokov odpadových vôd sa dostane do povrchových tokov alebo vodných nádrží).

-plošné (pri aplikácii priemyselných hnojív a pesticídov, vplyvom exhalátov z priemyslu a dopravy).

-havarijné (náhly a nepredvídaný únik škodlivých látok- ropa, ropné látky, rádioaktívne žiarenie sa dostane do povrchových alebo podzemných vôd).

Časté havárie tankerov alebo pri ťažbe spôsobujú ekologické katastrofy, pri ktorých hynú živé organizmy a porušuje sa biologická rovnováha vo vode. Dôsledky znečistenia hydrosféry sú rôzne. Napr. znečistenie svetového oceánu sa prejavuje úbytkom fytoplanktónu, ktorý sa podieľa na produkcii kyslíka v ovzduší Zeme 50-70%. Znižuje sa i množstvo zooplanktónu, ktorý je významnou potravou rýb, čo sa premieta na rybolove i celého hospodárstva.

Kvalita (akosť vody) sa pravidelne zisťuje a hodnotí podľa ukazovateľov: kyslíkový režim, základné fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie (teplota, pH, rozpustné a nerozpustné látky, dusičnany ai.) doplňujúce chemické zloženie (vápnik, horčík, sírany...) ťažké kovy, biologické i mikrobiologické zloženie a rádioaktivita.


Proces samočistenia vôd prebieha vďaka ich pohybu, pod vplyvom slnečného žiarenia a činnosťou mikroorganizmov (hlavne baktérii). Dôležité je pri tom množstvo kyslíka vo vode, ktorý podporuje rozklad organických látok. Preto riečne vody, ktoré sa pohybom obohacujú o kyslík z ovzdušia, majú najväčšiu samočistiacu schopnosť.


TABUĽKY:

VYBRANÉ MORSKÉ PRÚDY
Názov teplota v °C rýchlosť v km/h šírka v km
Guinejský 26-27 3 50-100
Golfský (juh) 25-26 6-10 200
Golfský (sever) 15 3-4 200
Kurošio 20 2-12 100
Peruánsky 8-17 1-12 1000
Labradorský 0-1 3 50-100
Kurilský 4-13 1 50-100

TRIEDY AKOSTI POVRCHOVÝCH TOKOV

Trieda Akosť vody Zaužívané označeniefarbou na mape
I. veľmi čistá voda svetlomodrá
II. čistá voda tmavomodrá
III. znečistená voda zelená
IV. silne znečistená voda žltá
V. veľmi silne znečistená voda červená.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk