referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 382
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 
Obec do jedného týždňa od doručenia Zámeru, alebo oznámení o Zámere, informuje v mieste obvyklým spôsobom verejnosť o tom, že bol doručený Zámer, o tom , kde je možno doň nahliadnuť a robiť si odpisy.

Do troch týždňov od informácie o doručení obec vystaví a sprístupní Zámer verejnosti, do šiestich týždňov od doručenia Zámeru zašle ministerstvu stanovisko. Verejnosť (jednotliví občania) môže doručiť svoje písomné stanovisko do šiestich týždňov od doručenia Zámeru buď priamo na ministerstvo, alebo i prostredníctvom obcí.

6. V prípade, že činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu a ak vyplynie z vypracovaného Zámeru, zo stanovísk dotknutých subjektov, vlastných zistení a ďalších informácií, že u plánovanej činnosti sa nepredpokladá závažný vplyv na životné prostredie, ministerstvo rozhodnutím ukončí posudzovanie.

Ak naopak vyplynie z priebehu posudzovania potreba ďalšieho podrobnejšieho posudzovania plánovanej činnosti ministerstvo rozhodne, že sa bude plánovaná činnosť ďalej posudzovať. Zisťovacie konanie vždy končí vydaním rozhodnutia.

Účastníkom v zisťovacom konaní je iba navrhovateľ.

Právoplatné rozhodnutie o tom, či sa činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona, ministerstvo doručí okrem navrhovateľovi aj príslušnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Ministerstvo v spolupráci s príslušným a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom určí rozsah hodnotenia a podľa potreby aj jeho časový harmonogram a doručí ho navrhovateľovi spolu so stanoviskami k Zámeru do 3 týždňov od uplynutia poslednej lehoty pre predloženie stanovísk (§ 8 ods. 5 zákona).

V prípade zisťovacieho konania do 2 týždňov od nadobudnutia právoplatného rozhodnutia. Navrhovateľ spolu s obcou informuje verejnosť vhodným spôsobom o určenom rozsahu hodnotenia a časovom harmonograme.

Rozsah hodnotenia a časový harmonogram

Cieľom rozsahu hodnotenia je určiť podľa povahy plánovanej činnosti, ktoré jej dopady na životné prostredie je potrebné podrobnejšie posúdiť s ohľadom na druh a významnosť vplyvov.

Dôležitú úlohu zohráva "dialóg" medzi ministerstvom a ostatnými subjektami procesu posudzovania, pretože ministerstvo nielenže musí prihliadnuť na ich písomné stanoviská, ale s niektorými z nich priamo spolupracuje pri určovaní rozsahu a harmonogramu hodnotenia.

Rozsah hodnotenia sa určuje podľa § 12 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská, pričom základný (všeobecný) rozsah možných vplyvov je vymenovaný v prílohe č.3 zákona.

Časový harmonogram nestanovuje ministerstvo v každom prípade, iba v prípade potreby napr. v prípade nutnosti sledovania určitých vplyvov na biotické zložky životného prostredia počas vegetačného obdobia, biologických cyklov a pod..

7a. V osobitných prípadoch, ak vzhľadom na charakter, rozsah a účinky činnosti sú údaje uvedené v Zámere postačujúce, čo vyplynie i z predložených stanovísk k Zámeru podľa § 8 zákona, môže ministerstvo v spolupráci s príslušným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že Správu o hodnotení nie je potrebné vypracovať.

O upustenie od vypracovania Správy o hodnotení v žiadnom prípade nežiada navrhovateľ. V prípade, že sa upustilo od vypracovania Správy o hodnotení, proces pokračuje ďalej podľa zákona s tým, že Zámer sa považuje za Správu o hodnotení. O tejto skutočnosti ministerstvo informuje navrhovateľa a ostatných účastníkov procesu posudzovania, pričom im písomne oznámi ďalší postup.

8. Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informuje o určenom rozsahu hodnotenia a jeho časovom harmonograme verejnosť.

9. Navrhovateľ vykoná, alebo zabezpečí vykonanie hodnotenia vplyvu činnosti najmenej v rozsahu určenom v rozsahu hodnotenia a Správu o hodnotení a záverečné zhrnutie predloží ministerstvu v stanovenom počte.

Správu o hodnotení a samotné hodnotenie môže vykonať navrhovateľ sám, ale vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť kladie vysoké nároky na odbornosť hodnotiteľov, vo väčšine prípadov si navrhovateľ necháva hodnotenie uvažovanej činnosti vypracovať odborne spôsobilými fyzickými a právnickými osobami, ktoré vedie ministerstvo v osobitnom zozname.

Neúplnú Správu o hodnotení ministerstvo vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch týždňov navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.

Povinnosťou navrhovateľa je poskytnúť ministerstvu, pokiaľ o to požiada, nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej Správe o hodnotení.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.