referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
Kategórie chránených území
Dátum pridania: 23.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 692
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
tvoria ho: ●vyhlásené chránené územia
●ekologicky významné územia bez osobitnej úpravy- lesy, vodné plochy, parky
●ostatné vhodné prírodné prvky- lúčno-pasienkové územia, kopaničiarske územia- extenzívne využ. Krajina
Základ: skladbové prvky ÚSES- biocentrá, biokoridory
1, Biocentrá. Najkvalitnejšie prvky s najväčšou ekologickou stabilitou(PR); umožňujú existenciu druhov a spoločenstiev prirodzeného genofondu krajiny(rozmnožovanie, úkryt, výživa, prirodzený vývoj…)
2, Biokoridory a interakčné prvky. Zabezpečujú migráciu a výmenu genetických informácií a prepojenie rôznych ekosystémov biocentier- rieka, vzdušné trasy
Cieľ ÚSES: 1, vymedzenie kostry ekologickej stability(súbor všetkých ekologicky stabilných častí územia bez ohľadu na ich funkčné vzťahy)
2, dosiahnutie priaznivého stavu ekologickej kvality územia(aby aspoň ½ územia tvorili ekologicky stabilizujúce prvky- lúky, lesy, pasienky, vodné plochy, močiare…)
Ochrana prírody a krajiny- základ starostlivosti o životné prostredie
Legislatíva na úseku ochrany ŽP v SR

- legislatívu predstavuje systém platných právnych noriem, ktorými sa chráni ŽP
1, Všeobecné právne normy platné pre všetkých občanov- Ústava- čl. 44 a 45
a, Každý má právo na priaznivé životné prostredie
b, Každý je povinný chrániť ŽP
c, Nikto nesmie ŽP ohrozovať ani poškodzovať
d, Štát dbá o šetrné využívanie a starostlivosť o ŽP
Zákon o ŽP z roku 1992- vychádza z princípu trvalo udržateľného rozvoja
Zákon o štátnom fonde ŽP SR z roku 1991
Zákon o ochrane zdravia z roku 1994
Zákon o posudzovaní vplyvu na ŽP z roku 1994
Zákon EIA(1994)- všetky zámery, kt. môžu negatívne ovplyvniť ŽP, majú byť včas odborne posúdené za účasti verejnosti
Zákon NRSR č. 287/1994 Zz. O ochrane prírody a krajiny- platný od 1.1.1995

- zavádza systém komplexnej ochrany prírody a krajiny; nahradil najstarší zákon SNR č.1/1955 Zz. O štátnej ochrane prírody a niekoľko sto ďalších predpisov
- zaviedol nové kategórie chránených území ŠPR→PR; mení počet a typy chránených území
2, Právne normy na ochranu jednotlivých zložiek ŽP
- zákon o ochrane ovzdušia; zákon o vodách; zákon o ochrane pôdneho fondu; zákon o odpadkoch
Zákon o ochrane prírody č. 543/2002 Zz.- dopĺňa zákon č. 287/1994 o kategórie území európskeho významu, o druhy eu, významu , chránené krajinné prvky(CHKP) a chránené vtáčie územia(CHVÚ) s výskytom biotopov druhov vtákov eu. Významu a biotopy sťahovavých vtákov
- zoznam vtáčích území na návrh MŽP SR schvaľuje vláda a zasiela komisii EÚ
- stanú sa súčasťou súvislej eu. Sústavy chránených území
CHKP- významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku, najmä miestneho alebo regionálneho významu
- vyhlasuje OÚ vyhláškou
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.