Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Latinská Amerika

1.STREDNÁ AMERIKA: pevninská časť- Mexiko, pevnina od Tehuantepeckej šije po Dariensky záliv- Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama
-ostrovná časť- Veľké Antily: Kuba, Hispaniola ( Haiti, Dominikánska republika ), Jamajka, Portoriko
Malé Antily: Antigua a Barbuda, Guadaloupe, Dominika, Martinik, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Grenada, Barbados a i.
Bahamy,Bermudy

2. JUŽNÁ AMERIKA :a)Andsko- guyanská oblasť: Kolumbia, Venezuela, Guyana, Francúzska Guyana, Surinam
b) Brazília
c) Andská oblasť: Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile,
d) Laplatská oblasť: Paraguaj, Uruguaj, Argentína

PRÍRODNÉ PODMIENKY:
Povrch : - severojužným smerom –Kordillery – Mexiku( Sierra Madre oriental, Sierra Madre ocidental)
- v Južnej Amerike- Andy-Aconcagua- 6958m( vyhasnutá sopka),50 činných sopiek Cotopaxi, Chimborazo-súčasť ohnivého oblúku, časté zemetrasenia
- najstaršia časť kontinentu Guayanská vysočina, Brazílska vysočina
- rozsiahle nížiny pokryté mocnými nánosmi riek : Orinocká, Amazonska, Laplatská nížina
- plošiny Gran Chaco, Mato Grosso, Patagónska plošina
Podnebie:- tropické, subtropické, mierne podnebné pásmo, subpolárna oblasť- Ohňová zem
- tropické: najväčšia časť: vlhké, suché, striedavo vlhké
- výšková stupňovitost- Quito(2812m) .priemerná ročná teplota- 13şC
Amazónska nížina: priemerná ročná teplota 25 şC- 27 şC
zrážky 2000mm – zvyšujú sa na náveterných svahoch vplyvom juhovýchodného a severovýchodného pasátu( 9000mm), na pacifickom pobreží- púšť Atacama( 25mm)- vplyv Ánd +studený Peruánsky prúd
najvhodnejšie podmienky v horúcom pásme v nadmorskej výške 1500- 2500m
subtropické podnebné pásmo- suché západné pobrežie, vlhké východné pobrežie
mierne podnebné pásmo: suché východné pobrežie, vlhké západné pobrežie
Vodstvo : 90% odvodňované do Atlantického oceánu: rieky Amazon( 7025 km), Paraná,
Orinoco-zdroje energie, bezodtokové oblasti- Bolívijská plošina, púšť Atacama
Vodopády- Angelov vodopád v Guyanskej vysočine najvyšší na svete, Iquacu
Jazerá : Titicaca ( 3800m nadm. výška)- najvyššie položená jazerná doprava,
Maracaibo- najväčšie lagúnové jazero na svete

Rastlinstvo a živočíšstvo:
- tropický dažďový les- povodie Amazonky-produkcia kyslíka
vlké savany- vo Venezuele – llanos, v Brazílii campos,
krovinaté savany na plošinách, a vysočinách
subtropická oblasť- západné pobrežie- púšť- kaktusy, bromélie, opuncie
mierne pásmo : západ- listnaté a zmiešané lesy, východ-stepi-pampy,púšte
výšková zonálnosť v Andách- tropický dažďový les( 800m nadm. Výšky), horský listnatý les, horský les, savana, horské pustatiny,
živočíšstvo- neotropická oblasť, veľký počet endemitov:, prales:jaguár, pásavec, kolibríky, stepi: nandu pampový, Andy: lamy, kondor
problémy: odlesňovanie, erózia pôdy, znečisťovanie ovzdušia, pobrežných vôd kanalizačnými odpadmi , nekontrolovateľný rast obyvateľstva v mestách

OBYVATEĽSTVO
- pôvodní obyvatelia Indiáni - početnejší ako v severnej Amerike ( 10 % ), spolu s miešancami mesticmi tvoria väčšinu obyvateľov Latinskej Ameriky. Významnou zložkou sú černosi a ich miešanci s belochmi – mulati, kreoli- potomkovia španielskych predkov, ( ostrovná časť strednej Ameriky. Belosi tvoria asi tretinu populácie.
- hustota zaľudnenia 18 obyvateľov na km2-najviac obyvateľstva - pri pobreží Atlantického oceánu, na stredoamerických ostrovoch a náhorných plošinách.
- riedko obývané veľké nížiny a plošiny vo vnútrozemí i celý juh pevniny.
- vysoké prirodzené prírastky obyvateľstva, najmladšie regióny sveta, 45% všetkých obyvateľov tvorí mládež do 15 rokov.
Urbanizácia: –70%, zo všetkých rozvojových oblastí sveta -najvyšší podiel mestského obyvateľstva
- najväčšie sústredenie obyvateľstva a veľkomiest: oblasť ústia La Platy až po severovýchodnú Brazíliu. - 60% populácie, tretina latinsko-amerických veľkomiest.
Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mexiko City - najväčšie svetové aglomerácie.
- silné premiešanie rás, spoločenská kultúra a náboženstvo - rasová neznášanlivosť je nižšia ako v iných častiach sveta.
- veľké sociálne rozdiely ( chudoba, analfabetizmus), vysoký prirodzený prírastok a vysoká zadĺženosť ( Brazília, Mexiko sú najzadĺženejšie štáty sveta ) sú hlavné problémy väčšiny štátov Latinskej Ameriky.

HOSPODÁRSTVO
- podiel obyvateľstva činného v poľnohospodárstve - 30% , relatívne nízky ( v Ázii 50%, v Afrike 60%).
- poľnohospodárska produkcia najviac sa podieľajú :Brazília, Argentína a Mexiko.
- prevažuje rastlinná výroba, iba v poľnohospodárskej výrobe Argentíny, Uruguaja a Paraguaja prevažuje chov hovädzieho dobytka.
- tretina svetových zásob železných rúd, medi, bauxitu a významné ložiská cínu, niklu, olova, striebra, ropy a plynu.
- ťažobný priemysel ,hutníctvo železa, ktoré v podstatnej miere zabezpečuje spotrebu ( Brazília, Venezuela, Mexiko ).
- významné postavenie má i farebná metalurgia v Brazílii, Mexiku, Peru, Chile a v Bolívii. –výroba hliníka - v krajinách s ťažbou bauxitu ( Brazília, Jamajka, Surinam, Guayana) v krajinách s dostatkom lacnej elektrickej energie.( Venezuela, Mexiko, Argentína)

Základné priemyselné oblasti :
Najvýznamnejšia koncentrácia priemyslu – metalurgia, hutníctvo, strojárstvo, chemický priemysel je v juhovýchodnej Brazílii medzi mestami Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
Laplatská priemyselná oblasť medzi mestami Buenos Aires a Rosario ( 70% priemyslu Argentíny).
Stredné Mexiko so strediskami Mexiko a Monterrey ( 50 % priemyselnej výroby Mexika ).
Venezuela a Kolumbia s rozvinutým ťažobným a spracovateľským priemyslom.

OBLASTI:
Stredná Amerika a Mexiko
hospodársky rozvojové štáty- dôvod: - politicko-spoločenské a občianske vojny, diktatúry, a prírodné príčiny( zemetrasenia, tropické podnebie).
najvyspelejšia ekono­mika-Mexiko.
tradícia trhového hospodárstva Kostarika a Panama.
hospodárstve štátov(okrem Mexika a Kostariky,) prevláda poľnohospodárstvo (plantážny typ- pestujú sa káva, banány, cukrová trstina a bavlník
Panama má v hospodárstve silné zastúpenie terciálnych činností. v produkcii základ­ných potravín oblasť nie je sebestačná. sebestačnosť v produkcii železa a ocele (Mexiko), rozvoj sa strojárstva(výroba automobilov)
najmodernejšie odvetvie priemyslu - chemický prie­mysel- spracovanie dovezenej ropy Portoriko, Bahamy
- nerastné suroviny Jamajka – bauxit- výroba hliníka
- významný zdroj príjmov- cestovný ruch- Bahamy, Bermudy, Portoriko, Jamajka
- mimoriadny význam Panamský prieplav
- po­travinársky a textilný priemysel.

MEXIKO
Hlavné mesto: México Rozloha : 1,95 mil. km2
Štátne zriadenie : federatívna republika Počet obyvateľov : 100 mil
s prezidentským systémom Úradný jazyk : španielčina
Etnické zloženie : 75 % mestici, Indiáni 14% Náboženstvo : 90% katolíci
- rozkladá na najjužnejšej časti severoamerického kontinentu. Prírodná hranica rieka Rio Grande, -krajina starých indiánskych kultúr( Mayovia, Toltékovia, Aztékovia.
v 15.a 16.storočí územie Mexika ovládlo Španielsko.
vojna v rokoch 1846-1848 s USA stratilo Mexiko časť svojho severného územia, dnešné štáty Kalifornia, Arizona, Texas, Colorado, Nové Mexiko a Utah.
patrí k novoindustrializovaným krajinám Latinskej Ameriky s veľkým za­dĺžením a značnými sociálnymi problémami.
dobré predpoklady prírodné, surovinové a ľudské na zlepšenie celkovej úrovne.
( susedstvo s USA a vytvorenie Severoamerickej zóny voľného obchodu NAFTA). Hospodárstvo:- ťažba ropy a zemného plynu Mexický záliv,(PEMEX)
- svetový producent striebra a síry, ťažba zlata, olova, zinku medi, uhlia  i. hlavné odvetvie- ťažobný a spracovateľský priemysel

Poľnohospodárstvo:- nepriaznivé klimatické ani pôdne podmienky,
-obhospodaruje iba 8% rozlohy štátu.
-najdôležitejšie plodiny sú kukurica, strukoviny ( sója), na plantážach sa pestuje cukrová trstina, bavlník, sisal, tabak, kakaov­ník, káva, ananás, veľa zeleniny i ovocia.
Živočíšna výroba :-nedosahuje úroveň rastlinnej, chovajú sa ošípané, kozy, ovce a hydina. významný zdroj finančných príjmov - cestovný ruch.( Acapulco, Cancun). Hospodárske oblasti:a) stredomexická oblasť s hlavným mestom -polovica hospodárskej pro­dukcie štátu, nachádzajú sa v nej všetky priemyselné odvetvia a naj produktívnejšie poľno­hospodárske územia,
b)pobrežná oblasť Mexického zálivu- ropa, zemný plyn, výhodná poloha - Veracruz, Tampico
c) severná časť- železiarstvo a oceliarstvo -Monterrey.

PANAMA Hlavné mesto: Panama
- 1914 :dokončenie Panamského prieplavu USA spravovanie a ochrana do roku 1999
Príjmy z prieplavu i z finančných služieb, cestovný ruch
- nerastné suroviny: zlato, ortuť, medená, železná ruda, bauxit- rozvoj priemyslu
- poľnohospodárstvo:- plantáže- banány, cukrová trstina, káva
- chov hovädzieho dobytka, export živých zvierat i mrazeného mäsa
- lov perlorodiek

KUBA Hlavné mesto: Havana
- socialistický štát, 1959- Fidel Castro
-poľnohospodárstvo:- pestovanie cukrovej trstiny( 50% obrábanej plochy),tabaku, kávy, citrusov
- chov hovädzieho dobytka( najviac v strednej Amerike
- rozvíjajúci sa priemysel- základ nerastné suroviny: železná , mangánová ,chrómová a niklová
ruda,- rozvoj ťažkého priemyslu, výroba strojov a chemikálii
- vedúce odvetvie priemyslu potravinársky priemysel výroba cukru, rumu, cigár.

BAHAMY Hlavné mesto :Nassau
- koralové ostrovy- problémy s pitnou vodou, častý výskyt hurikánov,
- 17.- 18. storočie centrum pirátov,
- rybolov a výlov hubiek,
- najväčšia prevádzka na odsoľovanie morskej vody, farma homárov,
- príjmy z výhodného daňového systému, Nassau- finančné centrum
Andsko-guyanská oblasť
KOLUMBIA Hlavné mesto Bogota ( 6,5 mil. obyv.) vo výške 2600m
- Andy- tri pásma Východná, Stredná, Západná Kordillera, obopínajú plošiny, Amazónska a Orinocká nížina
- geologicky aktívne územie – zemetrasenia
- nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy,
- priemysel: spracovanie ropy, výroba textilu,potravín, železa a ocele
- najdôležitejšie poľnohospodárske plodiny: káva, banány, cukrová trstina, kakao, bavlník
- vo vysočinách: zemiaky, ryža, kukurica,jačmeň- obživa obyvateľstva
- export- orchidey- národný kvet Kolumbie
- centrum nelegálnej produkcie a obchodu s drogami

VENEZUELA Hlavné mesto: Caracas( 3,2 mil. obyv.)
- novoindustrializovaná krajina- rieka Orinoco- dažďové lesy, tropické podnebie so zrážkami, jazero Maracaibo,
- Andy-výšková zonálnosť ,
- nerastné suroviny: ropa, železná ruda, diamanty, bauxit
- základ hospodárstva:hutníctvo železa,farebných kovov, spracovanie ropy, výroba strojov
- poľnohospodárstvo:- pestovanie pochutín(káva, kakao),tabaku, banánov, cukrovej trstiny- prebytok
- nedostatok základných potravín- dovoz- pšenice, kukurice, fazule
- chov hovädzieho dobytku a kôz- pastierskym spôsobom, rybolov

GUYANA Hlavné mesto: Georgetown, úradný jazyk: angličtina
- Guyanská vysočina( 800-2000m)-pokrytá tropickými lesmi, pobrežie Atlantického oceánu- nížina- porastená mangrovmi,
- nerastné suroviny: zlato, priemyselné diamanty, bauxit
- pestovanie cukrovej trstiny, ryže, južného ovocia,- potravinársky priemysel
- chov hovädzieho dobytka, rybolov

SURINAM Hlavné mesto Paramaibo, úradný jazyk: holandština
- väčšinu územia tvorí prales,
- poľnohospodárstvo v pobrežnej nížine: pestovanie ryže, cukrovej trstiny, banánov,
- rybolov, lov krabov, ťažba dreva
- základ hospodárstva : ťažba a vývoz bauxitu, výroba hliníka ( využitie domácej hydroenergie)
- pred vyhlásením nezávislosti ( 1975)- vysťahovanie obyvateľstva do Holandska, prisťahovanie početného indického obyvateľstva- náboženstvo hinduizmus

FRANCÚZSKA GUYANA- zámorský department Francúzska
- 82% tropický dažďový les, 90% obyvateľstva na pobreží
- Kourou- francúzske národné stredisko pre výskum vesmíru- štartovanie družíc

Brazília
BRAZÍLIA Hlavné mesto : Brasília ( od roku 1960)-2 mil.obyv
- bývalá por­tugalská kolónia, názov v 16. storočí podľa stromu Caesalpina brasilensis, ktorý vyhľadávali pre červené farbivo
- 45% plochy Južnej Ameriky, na Zemi piata najrozľahlejšia krajina, 
- severojužný smer rozpätie 4300 km., dĺžka pobrežia Atlantického oceánu - 7 491 km.
- sever- Gua­yanská vysočina, juh- Brazílska vysočina, medzi nimi- Amazonska nížina s najvodnatejšou riekou na Zemi, pokrýva ju na Zemi - najrozsiahlejší a z väčšej časti hustý tropický les
- svetová banícka veľmoc- ( železná ruda, mangán, farebné kovy, zlato, fosfor)-Mato Grosso.
- pomerne skromné zásoby ropy a uhlia- výroba energie- vodné elektrárne ( Itaipu).
- priemyselne vyrábaný alkohol z cukrovej trstiny.- pohonná látka
– prie­myselná veľmoc- významný ťažký priemysel, ľahký a potravinársky priemysel.
- rozvoj strojárskeho a chemického priemyslu,
- 80% priemyselnej výroby: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte(oceliareň)
- novoindustrializovaná krajina, ovplyvňovanie zahraničným kapitálomUSA, Japonska, Nemecka ( lacná pracovná sila, daňové úľavy, dostatok surovín,)
- príjem z poľnohospodárskych produktov- plantáže kávy, cukrovej trstiny, bavlníka a kakaa, banány, ananásy, pomaranče, významné pestovanie sóje, pšenice, raže.
- juh-pastiersky chov hovädzieho dobytka a oviec (hovädzie mäso, spracovanie vlny) chov koní
- lesy sa vyrubujú pre vzácne druhy drevín- eben, mahagón,
- polovica exportu poľnohospodárska produkcia
Brazília patrí medzi najzadĺženejšie štáty.
- značné príjmy pochádzajú - cestovný ruch, napr. karneval v Rio de Janeiro, pláž Copacabana.

Andské štáty
EKVÁDOR Hlavné mesto: Quito ( 1,5mil. obyv)
- názov podľa rovníka zo španielčiny, patria mu Galapágy (sopečné ostrovy- korytnačky slonie)
- Východná a Západná Kordillera- medzi nimi plošina, Cotopaxi, východ- Amazonska nížina,
- ťažba ropy- polovica príjmov z vývozu( olova, striebra, zlata, medi),
- základ hospodárstva- poľnohospodárstvo: banány, káva, kakao, cukrová trstina- export
- významný rybolov- tuniaky, sardinky,

PERU Hlavné mesto: Lima
- bývalá španielska kolónia, názov podľa kečuánskych indiánov – rieka, voda
- tri pásma Kordillier medzi nimi plošina Altiplano, jazero Titicaca( 3 80m nadmorská výška)
- ťažba ropy, fosfátov, rúd medi, olova, zinku, molybdénu, zlata, striebra, železa
- hutníctvo farebných kovov a železa, chemický priemysel, strojárstvo( montáž áut)
- rybolov( ovplyvňovaný El Nino)- potravinársky priemysel
- exportné artikle: káva, cukor, vlna, kakao, nelegálny export listov koky
- tropické lesy- ťažba dreva,
- chov lám, hovädzieho dobytka- pasienky v Andách

BOLÍVIA Hlavné mesto: Sucre, administratívne centrum La Paz
- vnútrozemský štát, názov podľa Simóna Bolívara- venezuelský bojovník za oslobodenie od španielskej nadvlády
- plošina Altiplano, jazero Titicaca, Poopó
- nerastné suroviny cín, antimón, olovo, ropa, zemný plyn- len časť sa využíva,
- základ poľnohospodárstvo:cukrová trstina, bavlník, citrusové plody, káva
- chov lám, hovädzieho dobytka a oviec,
- nelegálne príjmy pestovanie a vývoz koky,

CHILE Hlavné mesto: Santiago de Chile
- severojužný smer 4365 km, patrí mu Veľkonočný ostrov( cestovný ruch)
- členité pobrežie, púšť Atacama- najsuchšia púšť na Zemi
- nerastné suroviny: rudy medi a molybdénu, jód, ropa, zemný plyn,uhlie,- časť sa vyváža a časť spracúva- hutníctvo farebných kovov,
Poľnohospodárstvo – sústredené do Stredočílskej doliny- hrozno, citrusy, jablká, figy,orechy,
- chov hovädzieho dobytku, chov oviec, rybolov,
- najjužnejšie položené mesto- Punta Arenas

Laplatské štáty
ARGENTÍNA Hlavné mesto : Buenos Aires
- leží na juhu Južnej Ameriky, najväčšie územia je 3 700 km.
- západ- severo- juž­ný smer - Andy s najvyšším vrchom Aconcagua ( 6959m) .
- centrálna časť krajiny- Laplatská nížina., Patagónia zaberá územie na juh od rieky Rio Colorado.
- španielčiny Argentína - krajina striebra.
- patrí medzi najrozvinutejším priemy­selno-poľnohospodárskym štáty Južnej Ameriky
- exportér poľnohospodárskych pro­duktov,
- výroba strojov (ovládaná prevažne zahraničnými monopolmi:- výroba automobilov Bue­nos Aires, výroba rušňov a lietadiel Buenos Aires a Cordóba, výroba lodí v Bahía Blanca)
- dynamický chemický priemysel.
- poľnohospodárstvo - rastlinná výroba (pšenica, kukurica, cukrová trstina, ľan, sója, slnečnica) a živočíšna výroba, najmä chov hovädzieho dobytka (koža, mäso).
- najväčším producentom hrozna a vína v Latinskej Amerike.
- dôležitý vývoz­ný artikel - drevo zo stromov quebracho a z neho získaný tanín (trieslovina pre garbiar­stvo).

PARAGUAJ Hlavné mesto: Asunción
- vnútrozemský štát leží uprostred Južnej Ameriky, východ- lesmi pokrytá Bra­zílska vysočina. –na západ od močaristej nížiny rieky Paraguaj leží Gran Chaco.
- bývalá španielska kolónia, názov podľa rieky Para­guaj, v preklade rieka papagájov.
- značný potenciál vodnej energie. ( 99% elektrickej energie- vodnéh elektrárne- Itaipu). –základ hospodárstva - chov zvierat (hovädzí dobytok) - spracovanie mäsa. - menej významná je rastlinná výroba (ryža, fazuľa, pšenica, kukurica).
- spracovanie citrusových plodín (pomarančová šťava, vonné oleje), čaju a ich export.
- lesy - ťažba tvrdého dreva., priemysel nemá rozvinutý.
- významné je len spracovanie poľnohospo­dárskych výrobkov.

URUGUAJ Hlavné mesto: Montevideo
- juhovýchod Južnej Ameriky, bývalá španielska kolónia, názov podľa rieky Uruguaj
- sever- pahorkatina, ktorá sa zvažuje do roviny vytvorenej náplavmi La Platy.
- chudobná na nerastné suroviny, rozvoj priemyslu - pomalý.
- významnejšia je len výroba textilu a potravín.
- značnú časť elektrickej energie dodávajú vodné elektrárne.
- základ hospodárstva: chov zvierat (hovädzí dobytok, ovce).
- export: vlna, mäso, koža a textil.
- rastlinná výroba : Laplatská nížina a zásobuje hlavné mesto potravinami (ovocie, ryža, pšenica, kukurica). Rozmáha sa rybolov.


Štát       Rozloha   Počet         Hustota           HDP Hlavné mesto 
v km2     obyvateľov zaľudnenia na km2na 1 obyvateľa 
Argentína 2 780 09234 292 74212,37 290       Buenos Aires
Bolívia   1 098 5817 896 2547,2740Sucre/        La Paz
Brazília 8 511 965160 737 48918,93 000        Brasília
Ekvádor 283 56110 890 95038,41 170           Quito
Francúzska Guyana 91 000145 2201,6           Cayenne
Guyana214 969723 7743,4350                    Georgetown
Chile757 40214 161 21618,73070                Santiago de Chile
Kolumbia1 141 74836 200 25131,71 400      Bogotá
Paraguaj406,7525 358 19813,11 500           Asunción
Peru1 285 21624 087 37218,71 490             Lima
Surinam163 265429 5442,61 210                Paramaribo
Uruguaj177 5083 222 71618,153 910          Montevideo
Venezuela912 05021 204 77323,22 840       Caracas

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk