Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dynamika obyvateľstva

dynamika = pohyb
Obyvateľstvo je mimoriadne dynamický prvok celej socioekonomickej sféry. Dôkazom toho je neustály proces rodenia a zomierania, sobášenia a rozvádzania, emigrácie a imigrácie, dochádzky do práce a škôl a i. Najčastejšie sa pohyby obyv. zoskupujú do 3 typov : prirodzený pohyb
mechanický pohyb
socioekonomický pohyb

PRIRODZENY POHYB
Zahrňa hlavné populačné procesy, kt. súvisia s rodením a zomieraním obyvateľstva = pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita)
V značnej miere ho môžu ovplyvniť i sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť.

Zákl. populačný proces celého vývoja obyv. je pôrodnosť (natalita). V súčasnosti má pôrodnosť na svete klesajúcu tendenciu, postupne sa vyrovnáva úroveň pôrodnosti medzi vyspelými a menej rozvinutými krajinami

Zmeny pôrodnosti ovplyvňuje množstvo faktorov.
Mestské obyv. má nižšiu pôrodnosť ako vidiecke, ekonomicky vyspelé krajiny s vysokou životnou úrovňou majú nízku pôrodnosť, naopak málo rozvinuté krajiny s nízkymi príjmami na obyvateľa a prevažne agrárnou štruktúrou majú všeobecne vysokú pôrodnosť. Významne sa prejavuje aj vzťah pôrodnosti a tradičných názorov o rodine, náb. predstáv a odporúčaní. Pokles pôrodnosti súvisí s celkovou vyspelosťou a kultúrnou úrovňou obyvateľstva. Významná je i znalosť a používanie antikoncepčných prostriedkov.

Charakteristickou črtou pôrodnosti na svete je veľká variabilita jej hodnôt
Na úrovni štátu je to rozpätie 10-50 promile
Ak sa za celosvetový priemer pôrodnosti považuje úroveň 26 promile , potom existujú
3 veľké regiony s vysokou pôrodnosťou :
1. Afrika (viaceré štáty až 40 promile)
2. Latinská Amerika (ale štáty Chile, Argentína majú nízku pôrodnosť)
3. Štáty JV a J Azie
nízka úroveň pôrodnosti (menej ako 15 promile):
štáty Europy, S Ameriky, Japonsko, Austrália, bývalý ZSSR 

Druhý zákl. populačný proces je úmrtnosť (mortalita) obyvateľstva.
Na svete má klesajúcu tendenciu
Tento všeobecný pokles je výsledkom rastúcej materiálnej úrovne života, kultúrnej vyspelosti obyv., vedeckého pokroku (biologické, lekárske vedy, hygiena) a pod.

Umrtnosť ovplyvňuje rozličná štruktúra sledovanej populácie.
V snahe vyjadriť vnút. rozdiely úmrtnosti urč. populácie sa používa ukazovateľ špecifickej úmrtnosti. Mimoriadny význam má úmrtnosť najmladších skupín obyvateľstva- ukazovateľ dojčenskej úmrtnosti (deti do 1 roka)- má klesajúcu tendenciu

Najvyššie hodnoty úmrtnosti na svete – v 2 väčších oblastiach:
Afrika (okrem J a S oblastí)
J a JV Azia (viaceré populácie)
- ešte stále existujú štáty v kt. sa prekračuje kritická úroveň úmrtnosti (20 promile)

pozoruhodný pokles úmrtnosti – štáty Latinskej Ameriky (dostali sa až na úroveň Europy)
Nízka úroveň úmrtnosti:
Europa (6-13 promile)
S Amerika
Azia
Austrália

Rozdiel medzi počtom narodených a zomretých určuje prirodzený pohyb obyvateľov
N> M = Pp Pp = prirodzený prírastok Pú = prirodzený úbytok N

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk