Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poľnohospodárstvo

Lokalizáciu poľnohospodárstva na území ovplyvńujú prírodné a socioekonomické činitele.
Prírodné činitele sú: klíma, pôdy, reliéf. Socioekonomické činitele sú. Úroveň spoločnosti, doprava, trh,...
Poľnohospodárska výroba sa delí na rastlinnú a živočíšnu. Základom rastlinnej výroby je poľnohospodárska pôda, ktorá sa delí na : a) ornú
b) s trvale trávnatýmí porastmi
c) s trvalými kultúrami
Plodiny rastlinnej výroby slúžia na výživu obyvateľstva, chov hospodárskych zvierat a ako surovina pre priemysel. Rastlinnú výrobu možno rozčleniť na produkciu potravín, krmovín, technických plodín a pochutín. Dominantné postavenie v rastlinnej výrobe majú potraviny, predovšetkým obilniny: pšenica, ryža, kukurica, jačmeň, raž, ovos, proso,...
Hlavná úloha živočíšnej výroby je poskytovať produkty na výživu obyvateľstva a suroviny pre spracovateľský priemysel. V menej rozvinutých krajinách sa používajú hospodárske zvieratá aj ako ťažná sila.

Typy poľnohospodárskej krajiny. Rozoznáva sa niekoľko typov:
a) oráčinová krajina
b) trávnatá lúčnopasienkárska krajina
c) krajina so zmiešanými kultúrami
d) krajina v výrazným podielom trvalých kultúr
e) prímestská poľnohospodárska krajina

Oráčinová krajina je väčšinou v nížinách, kotlinách a pahorkatinách. Podiel ornej pôdy z celkovej poľnohospodárskejpôdy je vyše 60%. V oráčinovej krajine prevažuje pestovanie obilnín, technických plodín a krmovín na ornej pôde.
Typ trávnatej lúčno-pasienkárskej krajiny sa nachádza na území, kde človek odstránil pôvodnú lesnú pokrývku a nahradil ju trávnatou plochou. Trávnatá krajina sa vyznačuje tým, že má viac stromovej vegetácie. Značná časť menej kvalitných pôd je porastená krovinami. Okrem chovu hovädzieho dobytka a oviec sa využíva pre cestovný ruch.

Krajina so zmiešanými kultúrami predstavuje územie so striedaním malých plôch lesov, oráčiny, trávnatých plôch a osobitých sídelných celkov. Krajina so zmiešanými kultúrami sa viaže geograficky na silne členitý podhorský horský reliéf.
Pre krajinu s výrazným zastúpením trvalých kultúr sú typické rozsiahle plochy vinohradov, ovocných sadov, záhrad, plantáží, chmeľníc. Vo vysoko rozvinutých štátoch má pestovanie týchto kultúr doplnkový charakter, kým v menej rozvinutých často rozhoduje o výške národného dôchodku.
Prímestská poľnohospodárska krajina môže mať všetky kategórie poľnohospodárskej pôdy. Základom prímestskej poľnohospodárskej krajiny je orientácia poľnohospodárstva na potraviny a produkty, ktoré obyvateľstvo mesta potrebuje ku každodennej obžive a potrebe.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk