referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Sobota, 22. februára 2020
Okres Senica
Dátum pridania: 06.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jannie25
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 103
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Počet miest - 2
Počet obcí – 29
Zemepisná oblasť – Trnavský kraj
Zaujímavé údaje – najstaršia obec – Sobotište (r. 1241)
- najmladšia obec – Šajdíkové Humence (r. 1926)
- najnižšie položená obec – Sekule (153 m.n.m.)
- najvyššie položená obec – Podbranč (420 m.n.m.)
- s najvyšším počtom obyvateľov – Senica (21 000 pbyvateľov)
- s najmenším počtom obyvateľov – Bílkove Humence (240 obyvateľov)
- najvyššie položené miesto – Peckov vrch (575,9 m.n.m.)
- najnižší bod – Borský Mikuláš (149 m.n.m.)
- najvýchodnejší bod – Hradište pod Vrátnom
- najzápadnejší bod - Moravský sv. Ján
- najsevernejší bod - Častkov
- najjužnejší bod - Plavecký Peter

Poloha - nadmorská výška: od 149 – 575,9 m.n.m.
- susedíme s Rakúskom a Českou republikou
- z hľadiska povrchových celkov - JZ - Borská nížina, JV - Malé Karpaty, SV -Myjavská
pahorkatina, S - Biele Karpaty, SZ - Chvojnická pahorkatina
- z hľadiska územnosprávneho členenia - JZ - Malacky, JV - Trnava, S až SV - Myjava, SZ - Skalica

Rozloha - 761 km²
Geologická stavba - morské usadeniny - mladšie treťohory - Borská nížina
- viate piesky, spraš - štvrtohory - Chvojnická pahorkatina
Povrchové celky - Panónska panva - Viedenská kotlina - Záhorská nížina - Borská a Chvojnická
pahorkatina
Reliéf - pieskové duny, spraš – vietor
- Kunovská priehrada – človek

Podnebie – mierne teplé
- najbližšie je k nám meteorologická stanica v Bratislave
- Teploty: január: -2°C február: 5°C marec:10°C apríl: 12°C máj: 20°C
jún: 23°C júl: 25°C august: 24°C september: 19°C október: 10°C
november: 0°C december: -5°C
- ročná teplota je okolo 10°C
- ročne spadne 650 mm zrážok (každý mesiac približne spadne 54 mm zrážok)
Vodstvo - Teplica (vlieva sa do rieky Myjava - Morava – Dunaj - Čierne more - Atlantický oceán)
- úmorie Čierneho mora
- povodie Moravy

- Kunovská priehrada (plocha - 40 000 m²) – umelá vodná nádrž
- min.hĺbka: 50 cm, max.hĺbka: 1200 cm
Pôda - pôdne druhy: piesčité, hlinité
pôdne typy: fluvizeme, hnedozeme,
Rastlinstvo - stupeň dubových lesov – dub
- chránené rastliny – klinček pyšný, snežienka jarná, lindemia puzdierkatá, hľuzovec loeselov, zeler plazivý
Živočíšstvo - oblasť živočíchov listnatých lesov – srny, ďatle
- chránené živočíchy - vtáky- dudok obyčajný,
- obojživelníky- ropucha zelená, ropucha obyčajná, skokan
štíhly,skokan ostropyský, skokan hnedý, skokan zelený,
rosnička zelená
- plazy - jašterica zelená, jašterica obyčajná, slepúch obyčajný,užovka obyčajná, užovka hladká
- cicavce - netopier veľký, raniak hrdzavý, večernica neskorá,uchaňa čierna, ucháč sivý
- poľovná zver – jeleň, srnec európsky, diviak, zajac poľný,bažant obyčajný, jarabica poľná

Obyvateľstvo – počet obyvateľov – 60 502 obyvateľov
- hustota zaľudnenia – 88 obyvateľov na km²
- národnostné zloženie – Slováci, Česi
- najbližšie veľkomesto je Bratislava (425 000 obyvateľov)
- zamestnanosť - 88% zamestnaných, 12% nezamestnaných
Hospodárstvo - vývoj priemyslu - Obdobie 20. storočia bolo charakteristické existenciou jedného významného zamestnávateľa. Ten v rámci zefektívňovania výroby postupne znižuje zamestnanosť, čo sa negatívne odrazilo v meste a jeho okolí. V súčasnosti však dochádza k diverzifikácii odvetvovej štruktúry a popri tradičnom chemickom,  potravinárskom a strojárskom priemysle sa vďaka novorealizovanej investícii do popredia dostáva aj elektrotechnický priemysel. Rozmanitejšia priemyselná základňa tak už bude pre mesto a región znamenať väčšiu stabilitu. Väčšina priemyselných podnikov je sústredených práve v meste Senica. Medzi strategických zamestnávateľov sa zaradila spoločnosť Delphi Automotive Systems Slovensko, s.r.o., ktorá sa zoberá výrobou elektrokabeláže pre automobilový priemysel. V súčasnosti je najväčšou firmou v Senici. Druhým najväčším zamestnávateľom je s cca. 1 300 pracovníkmi stále SLOVENSKÝ HODVÁB, a.s. Spoločnosť vznikla v roku 1920 a patrí k najstarším výrobcom syntetických vlákien v Strednej Európe.. Hlavným  výrobným sortimentom spoločnosti sú viskózové a polyesterové vlákna. Okrem nich  vyrába plasty, syntetické polyméry, vláknité útvary a výrobky z nich.  Spoločnosť v rámci zefektívňovania výroby od roku 1997 postupne zredukovala zamestnanosť o viac ako 25 %. Druhým najväčším zamestnávateľom je JEDNOTA, s.d. Senica (563 pracovníkov). Družstvo je súčasťou celoslovenskej siete spotrebných družstiev a podniká v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu s potravinami a spotrebným tovarom.

Tretím najväčším zamestnávateľom je okresný úrad so 464 pracovníkmi. Medzi ďalších významných zamestnávateľov patria Poľnohospodárske družstvo Senica (383),
Agrostav, a.s. (323), Emil Krajčík, s.r.o., (286), Senické a skalické pekárne, a.s. (266) a Senická mliekáreň, a.s. (198 zamestnancov).
Priemysel - strojársky - ArveX (pružiny a výrobky z drôtu) - Senica
- Delphi (káblové zväzky pre osobné automobily) - Senica
- Vektor (požiarna ochrana stavieb) - Senica
- Sekov (oceľové a antikorové rošty) - Senica
- Kovotvar - Kúty
- potravinársky - pekáreň, mliekáreň - Senica
- textilný - Slovenský hodváb (polyesterový textilný a technický hodváb) - Senica

- Trikota - Šaštín-Stráže
- stavebnícky - Agrostav, Hílek – Senica
- porobetón – Šaštín-Stráže
- kameňolom - Jablonica
- Najviac znečisťuje ovzdušie a rieky Slovenský hodváb
Poľnohospodárstvo - rastlinná výroba - jačmeň, raž, pšenica, kukurica, slnečnica, repka olejná
- živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka, ošípaných
Nerastné suroviny – Šaštín-Stráže - ťažba piesku
Komunikácie - Slovak Telecom, Eurotel, Orange
Doprava - diaľnica Kúty-Bratislava
- železnica Kúty-Senica-Trnava (Biela hora – tunel)
- Kúty - železnicničný uzol
- hraničné prechody - Kúty-Lanžhot (Česká republika)
- Moravský sv. Ján-Hohenau (Rakúsko)

Cestovný ruch - Senica - Rímskokatolícky farský kostol Panny Márie (príloha 1),
Evanjelický a. v. kostol (príloha 2), Pomník Ladislava Novomeského (príloha 3),
Neskorobarokový kaštieľ (príloha 4), Kaplnka sv. Anny, Pomník oslobodenia
mesta (príloha 5)
- Šaštín-Stráže – Bazilika Panny Márie Sedembolestnej (príloha 6), Loretánska kaplnka,
renesačno-barokový kaštieľ, Synagóga
- Jablonica - Barokový kostol sv. Štefana, kalvária pred kostolom sv Štefana
- Sobotište – Habánsky dvor, Habánska kaplnka, Kaštieľ grófa F. Nyáriho, Družstevné
múzeum S. Jurkoviča, Studnička Anička
- Smrdáky – Kaštieľ J. Vierorisa, kúpele (reuma, kožné a nervové ochorenia)
- Kúty – socha Cyrila a Metoda, Kostol sv. Jozefa, farská budova, zvonica
- Borský Mikuláš - neskorobarokový oltár so stĺpovou architektúrou, obraz
od viedenského majstra J.Kesslera, pamätný rodný dom s pamätnou tabuľou J. Hollého

- Hlboké – evanjelický kostol, pamätná izba J.M. Hurbana, uzákonili tu prvú spisovnú
slovenčinu (Štúr, Hodža, Hurban)
- Podbranč – hrad Branč (príloha 7), Pomník protestantských kňazov, zvyšky palácov
- Borský sv. Jur – ranobarokový kostol sv. Juraja
- Cerová – renesančno-barokový kaštieľ, 2 rímskokatolícke klasicistické kostoly,
murovaná stavba zvonice, zrúcaniny hradu Korlátko (príloha 8)
- Čáry – rímskokatolícky barokový kostol sv. Martina, Pamätný dom M. Kollára
- Častkov – evanjelický neorománsky kostol
- Dojč – rímskokatolícky pôvodne gotický kostol

- Hradište pod Vrátnom – renesančný rímskokatolícky kostol sv. Martina
- Koválov – kaplnka sv. Urbana
- Kuklov – rímskokatolícky klasicistický kostol sv. Štefana
- Lakšárska Nová Ves – socha sv. J. Nepomuckého, rímskokatolícky barokový
kostol sv. Vavrinca
- Moravský sv. Ján – socha sv. Floriána
- Osuské – rímskokatolícky pôvodne renesančný kostol
- Plavecký Peter – rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla
- Prietrž – evanjelický artikulárny chrám
- Prievaly – zrúcanina hradu Ostrý Kameň, rímskokatolícky barokový kostol sv. Martina
- Rohov – klasicistický kaštieľ, rímskokatolícky renesančný kostol sv. Kataríny
- Rovensko – rímskokatolícka klasicistická kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
- Rybky - rímskokatolícky kostol Panny Márie, kaplnka Panny Márie
- Sekule - Pohrebná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

- Smolinské - neoromantická kaplnka Panny Márie, Mariánsky morový stĺp, zvonica
rímskokatolícky barokový kostol sv. Jakuba
- Štefanov –Kostol sv. Kataríny v Neorománskom slohu
Strediská cestovného ruchu – Senica - zimný štadión, plaváreň, športová hala, futbalový štadión, letné
kúpalisko, fitnes centrum, sauna,
Kunovská priehrada, Gazarka (Šaštín-Stráže), turistická trasa Chodník Viktora Beniaka
(pri hrade Branč), turistika v Myjavskej pahorkatine a Malých Karpatoch,
cykloturistika (trasa Myjavskými kopanicami),
zrúcaniny hradov (Branč a Korlátko), chránený areál Lipnica – Savarka (Sobotište),

Štátna prírodná rezervácia Červený rybník a Chránená prírodná rezervácia Bahno –
Zelienka (Lakšárska Nová Ves), Chata SNP Rozbehy...
Školstvo - základné školy - I.ZŠ, II.ZŠ, III.ZŠ, IV.ZŠ, 8-ročné gymnázium » Senica
- Borský Mikuláš, Cerová, Častkov, Čáry, Dojč, Hlboké, Jablonica, Koválov,
Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Osuské, Plavecké Podhradie, Plavecký
Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Prietrž, Rohožník, Rybky, Smrdáky,
Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín-Stráže, Štefanov
- stredné školy- 4-ročné gymnázium, Obchodná akadémia, Súkromná stredná škola podnikania,
Stredné odborné učilište » Senica
- Gymnázium – Šaštín-Stráže
- Stredné odborné učilištia – Hlboké, Kúty
Múzeá – Senica - múzeum L.Novomeského
Družstevné múzeum S. Jurkoviča (Sobotište)
Trh - DELPHI spolupracuje s Volkswagen Bratislava
- Slovenský hodváb spolupracuje s Ukrajinou, Tureckom, Ruskom, Českou republikou
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.