referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Nedeľa, 1. októbra 2023
Glóbus
Dátum pridania: 19.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: michalenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 806
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

Ako zobraziť približne guľový tvar Zeme do rovnej plochy na mapu, zaujíma ľudí oddávna. Veda, ktorá sa týmto problémom zaoberá, je kartografia. Rieši a poskytuje spôsoby zobrazovania objektova a javov reálneho sveta pomocou matematických a grafických metód.

Mapa je základné kartografické dielo a spolu s glóbusom zobrazujú svet okolo nás, poéláhajú pri jeho pízvnávaní a premene. Mapy slúžia geografom, geológom, lesnikom, staviteľom, turistom a ďalším. Mapa poskytuje názorný, prehľadný, zmenšený a skreslený obraz povrchu Zeme. Jednotlivé tvary a javy na Zemi, ktoré znázorňuje, sú zobrazené vo forme výstižných mapových značiek a symbolov.

Zemský povrch je vo svojej reálnej podobe veľmi zložitý. Pre potreby mapovania, t. j. pre proces vzniku máp, treba ho zjednodušiť. To sa dosiahne jeho ( pravouhlým )premietnutím, na topografický priemetňu. Tá je buď rovinná, ak sa zobrazuje malé územia, alebo elipsoidná a guľová, ak sa zobrazuje rozľahlé územie, na ktorom sa už prejavuje zakrivenie Zeme. Veľké územia ( kontinent, pologuľa) majú referenčnú plochu glóbus. Po prevedení referenčných plôch ( priemtení a glóbusu ) do roviny vznikajú v poradí: mapové plány, topografické mapy a geografické mapy.

MIERKA MAPY
Každá mapa má uvedený svoj pomer zmenšenia voči skutočnje dĺžke ňou zobrazeného územia prostredníctvom mierky. Mierka mapy sa vyjadruje vzťahom 1:m, m je miekové číslo ozančujúce veľkosť zmenšenia. Mierka mapy napríklad 1: 50 000 označuje, že 1 cm na mape zodpovedá 50 000 cm v skutočnosti, teda 50 000 cm = 500 m = 0,5 km. Na geografických mapách sa označuje mapová mierka glóbusu, ktorá vyjadruje pomer dĺžok na glóbuse k dĺžkam na Zemi.

Zem nahrádza guľa s polomerom R = 6 371 km a mierka glóbusu udáva v podstate, koľkokrát je polomer glóbusu zmenšený oproti polomeru Zeme. Podľa mierky sa rozdeľujú na:- Mapy veľkých mierok, od 1:10 000 do 1 : 200 000 ( označované aj ako mapy topografické )- Mapy stredných mierok, od 1:200 000 do 1: 1 000 000 - Mapy malých mierok nad 1: 1 000 000 ( geogafické mapy)Mapy menšej mierky než 1:10 000, na ktorých zobrazované územie nepresahuje 200 km2 a majú zjednodušený obsah , sa volajú plány.

OBSAH MAPY
Obsah mapy tvoria všetky predmety zobrazené na mape mapovými značkami a symbolmi. Predmety môžu zobrazovať rôzne objekty a javy na zemskom povrchu vrátane geografickej siete. Obsah mapy sa v celku delí na topografický a tematický.A. Z topografického obsahu možno zisťiť tvar povrchu krajiny a útvarov, ktoré na nej ležia. Jeho zložkami sú výskopis a polohopis ( situácia ) mapy, kde prvá zložka zobrazuje vertikálnu členitosť a druhá horizontálnu členitosť povrchu Zeme. Základný prvok na znázornenie výskopisu je hodnota nadmorskej výšky bodov povrchu. Meria sa od hladiny mora. Body nad hladinou mora vytvárajú vypuklé tvary zemského povrchu ( reliéfu ) a pod hladinou zas vhĺbené tvary.

Čiary, ktoré spájajú body s rovnakou nadomorskou výškou, sú jedným zo spôsobou znázornenia týchto tvarov povrchu Zeme. Čiary, ktoré spájajú body s ronakou nadmorskou výškou, sú jedným zo spôsobov znázornenia týchto tvarov povrchu Zeme. Čiary spájajúce body s kladnou nadmorskou výsškou sa volajú vrstevnice ( izohypsy), zo zápornou hlbnice ( izobaty). Výškopisný reliéf dopĺňajú rôzne ďalšie prvky ( výškové body a kóty, výškopisné značky, tieňovaný reliéf a i. ). Tie celkovo dokresľujú tvar reliéfu, aby čo najvernejšie zachytával zobrazovanú realitu.B. Neoddeliteľnou súčasťou tematických, ako aj všeobecných máp je legenda ( popis ), na základe ktorej sa vyhľadávajú jednotlivé objekty na mapách.Bohatosť obsahu mapy závisí od jej mierky. Čím je väčšia mierka, tým je jej obsah bohatší. Pri prechode na menšiu mierku sa musí obsah mapy zjednodušovať, pretože sa zvyšuje počet zobrazených predmetov, ako aj rozloha územia, ale veľkosť mapy ostáva zväčša rovnaká.

Zníženie obsahu mapy sa uskutočňuje generalizáciou mapy, t. j. zjednodušením, zovšeobecnením a výberom tých predmetov, ktoré sú dôležité a podstatné z hľadiska celkového obsahu mapy.Tento proces zovšeobecňovania sprevádza tvorbu každej mapy, pretože ona samotná je zmenšeným a zovšeobecneným ( generalizovaným ) obrazom zemského povrchu. Čím vhodnejšie sa zvolí spôsob a stupeň generalizácie mapy, tým lepšie môže slúžiť účelu, pre ktorý bola vytvorená.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.