Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Amerika

AMERIKA

Historický vývoj

Prví ľudia, ktorí osídlili Ameriku: ázijské kmene lovcov zberačov plodov- cez Beringov prieliv (35 km široký a 42 m hlboký) pred 20 000-30 000 rokmi - Indiáni, Eskimáci (Inuiti)

Prví Európania: Vikingovia 10. - 11. storočie využitím morských prúdov sa dostali až na územie dnešného Bostonu. 1492-Talian Krištof Kolumbus- západnou cestou chcel doplávať do Indie, pristál na ostrovoch v Karibiku

názov Amerika : podľa Ameriga Vespuciho 1513 - prvý Európan prešiel od pobrežia Atlantického oceánu naprieč Panamskou šijou- Španiel Balboa

19. storočie - prvá vedecká expedícia po Amerike - Alexander von Humbolt


Rozdelenie Ameriky:
  

Z fyzickogeografického hľadiska:

Severná Amerika -24mil km2 
Stredná Amerika
Južná Amerika -18 mil km2

Z hľadiska politického, kultúrneho a hospodárskeho:

Severná Amerika - anglosaská – dominuje anglický jazyk- Kanada, USA 
Latinská amerika- Ibero-Amerika- Stredná a Južná Amerika - jazyk španielčina a portugalčina


SEVERNÁ AMERIKA

PRÍRODNÉ PODMIENKY

Povrch:– najstaršia časť Kanadský štít, modelovaný ľadovcom s množstvom plytkých údolí, riek a jazier, nachádza sa na severovýchode, jeho stredná časť je preliačená a tvorí dno Hudsonovho zálivu, skladá sa zo starých premenených a vyvretých hornín 

- západnú časť vypĺňa geologicky mladé pohorie - Kordillery, tiahnu sa v dvoch výrazných pásmach – pobrežné a Kordillery  a Skalisté vrchy, Veľká panva, Colorádska panva, Pobrežné pásmo, výškovo i rozlohou ( 1/3 zemia) morfologickým členením tvoria  významnú dopravnú a bioklimatickú prekážku. 
- stredohorský charakter má Laurentínska plošina 
- Appalačské vrchy, nížiny: Mississippská, Arktická, Atlantická, Veľké plošiny- prérie
Podnebie: -

severná časť kontinentu ( Aľjaška, arktické ostrovy, Grónsko) - arktické a subarktické pásmo
- prevažná časť kontinentu - mierne podnebné pásmo (studené, oceánske, suché)
- oblasť pri Mexickom zálive - subtropické podnebie

- Orientácia pohorí - poludníkový smer, prenikanie horúceho vzduchu Mexického zálivu a chladného arktického vzduchu do vnútrozemia - náhle klimatické zmeny s negatívnym dosahom (tornáda, ohrozenie úrody) 
- Zrážkový tieň – panvy vo vnútri Kordilier, západná časť povodia rieky Mississippi -vplyv studeného Labradorského prúdu

Vodstvo: - vplyv na vývoj riečnej siete- štvrtohorné zaľadnenie na severe, reliéf Kordilllier, Appalače,

- povodie Atlantického oceánu - najväčšie - Misssissippi, Misssouri, rieka Sv. Vavrinca
- povodie Severného ľadového oceánu - Mackenzie
- povodie Tichého oceánu - Columbia, Fraser, Yucon, Colorado (Grand Canyon),

- severné rieky v zime zamŕzajú (napájané z ľadovcov), rieky v centrálnych panvách na juhozápade USA v lete vysýchajú
- najväčšie nahromadenie sladkej vody - Veľké kanadské jazerá (tektonicko-ľadovcového pôvodu: Michiganské, Hurónske, Horné, Érijské, Ontário)
- ľadovcového pôvodu- Veľké medvedie jazero, Veľké jazero otrokov, Winnipegské jazero, Athabaska,


Pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo:

- trvale zaľadnené územia
- ostrovy v Severnom ľadovom oceáne - ľadové medvede, mrože, tulene, veľryby
- tundra - tundrové pôdy, machy, lišajníky, losy, soby, polárna líška, polárny zajac
- ihličnaté lesy - podzolové pôdy, medvede, jelene, líška, bobor
- lesy mierneho pásma - oblasť Veľkých kanadských jazier, Atlantickej nížiny, Appalačov- vyklčované, znovu vysádzané- javory, brezy, hnedé lesné pôdy
- stepi- prérie- černozeme, hlodavce, kojoti ( v minulosti stáda bizónov)
- subtropické rastlinstvo- platany, magnólie, cyprusové lesy, na Floride – mangrovove porasty
- južná Kalifornia - Siera Nevada- sekvoje 100m vysoké, 1000 rokov staré
- národné parky: Yelowstone, Yosemite, Jasper Banf,


OBYVATEĽSTVO 

- pôvodné: Indiáni, Eskimáci (Inuiti) - žltá rasa 
- kolonizácia: - biela rasa - Angličania, Francúzi, Holanďania- 16.storočie- tragické následky pre pôvodné obyvateľstvo (zomrelo 10 až 15 miliónov) 
- 1600 1850 - násilím privlečených- 10 až 12 miliónov černochov z Afriky- čierna rasa 
- miešanci: mulati, mestici, zambovia 

-  80 %  obyvateľstva žije v mestách- najväčšia koncentrácia- atlantické pobrežie, jazerná oblasť, tichomorské pobrežie

HOSPODÁRSTVO

Poľnohospodárstvo: vysoká mechanizácia, špecializácia, vysoká produktivita, dominantné postavenie veľké farmy, 3 % obyvateľstva zamestnáva 

- mierne prevláda živočíšna výroba nad rastlinnou, USA (kukuričné, pšeničné, bavlníkové pásmo), Kanada (pšenica)

Priemysel: popredné miesto vo svetovej produkcii 

- nerastné suroviny: ropa, zemný plyn, čierne uhlie, meď, olovo, zinok, nikel, urán
- odvetvia: strojársky, hutnícky, elektrotechnický, chemický, textilný, potravinársky
- strediská pre výskum, nové spôsoby výroby, nové výrobky

Doprava:

- železničná
- preprava tovaru a surovín, osobná malý význam 
- cestná - osobná, preprava tovaru  
riečna - Mississipi, Veľké kanadské jazerá, rieka Sv. Vavrinca 
námorná - východné a južné pobrežie 
letecká - Chicago, Atlanta, New York, Los Angeles, Montreál, Toronto

Cestovný ruch: veľké mestá, národné parky, prímorské strediská,


SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Hlavné mesto: Washington
Rozloha: 9,5 miliónov km2
Počet obyvateľov: 285 miliónov 
Hustota obyv. : 29 obyvateľov na  km2

- federatívna republika - 50 štátov a územie hlavného mesta (dva štáty ležia oddelene ostatných – Aľjaška, Havajské ostrovy) - zámorské teritóriá - Portoriko, Americké Panenské ostrovy, Wake, Americká Samoa, severné Mariány, Guam,....

História:

- vyhlásenie nezávislosti – 4.júla 1776 - 13 štátov
- 1865 - koniec vojny sever proti juhu
- zrušenie otroctva 1869 - vybudovanie transkontinentálnej železnice - rozvoj priemyslu
- I. a II. svetová vojna - upevnenie postavenia USA vo svete 

HOSPODÁRSTVO 

Priemysel
:

- zamestnáva 23 % obyvateľstva

- dostatok nerastných surovín a elektrickej energie, schopnosť rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu
- ½ priemyselnej výroby trojuholník: Boston, Washington, Chicago
- postupný presun priemyselnej výroby do západných a južných oblastí
- nerastné suroviny: ropa, zemný plyn, uhlie, železná ruda, meď, urán,striebro, zlato, olovo, síra, zinok, fosfáty, molybdén,
- výroba elektickej energie: 75% tepelné elektrárne, 25% jadrové a vodné elektrárne
- hutníctvo železa a farebných kovov- strediská :Detroit, Cleveland, Pittsburg, pobrežie atlantického oceánu: Baltimore,
- strojárstvo - 40% z celkovej  priemyselnej výroby USA- výroba automobilov (Detroit) - konkurencia japonských a nemeckých automobilov, výroba lietadiel a kozmických dopravných prostriedkov - Chicago, Buffalo, Kansas City, Houston, Los Angeles,
- elektrotechnický, elektronický priemysel - ( IBM, General Electric) - výskumné centrum Silicon Valey - južne od San Francisca 
- chemický priemysel - nové technológie: oblasť Mexického zálivu (Houston), oblasť s dlhou tradíciou (New York), oblasť s výrobou elektrickej energie na riekach Ohio
- tradičné odvetvia: textilný a potravinársky priemysel

Poľnohospodárstvo:

-
3% hospodárskej produkcie - zamestnáva 3 % obyvateľov
- vývoz 15% z celkovej poľnohospodárskej produkcie
- sebestačnosť v poľnohospodárskych plodinách (okrem tropického ovocia)
- prevaha rastlinnej produkcie nad živočíšnou
- popredné miesto vo svete v pestovaní: kukurice, sójových bôbov, pšenice, ovsa, bavlníka, podzemnice olejnej, tabaku, citrusového ovocia, tabaku 

- kukuričné pásmo - na juh a západ od Veľkých kanadských jazier - centrálne roviny pestovanie : kukurice, sójových bôbov, ozimnej pšenice 
- pšeničné pásmo - na západ od kukuričného pásma - Veľké prérie, pestovanie pšenice, cukrovej repy, zemiakov, ovsa 
- bavlníkové pásmo - južné oblasti - pestuje sa: bavlník, tabak, citrusové ovocie, ryža, cukrová trstina 
- živočíšna produkcia - chov hovädzieho dobytka ( na mäso i mlieko ), ošípané - v pšeničnom a kukuričnom pásme ( 1.miesto v produkcii mäsa na svete, 2. miesto v produkcii mlieka na svete), chov hydiny, rybolov,
- 31 % povrchu USA – lesy - ťažba dreva - štáty Montana, Washington)

Doprava:

- zabezpečuje spoluprácu medzi jednotlivými oblasťami, rozvoj priemyslu 
- železničná - 40% prepravy tovaru, surovín, potravín, malý význam osobná 
- cestná - najrozsiahlejšia cestná sieť na svete, 140 miliónov automobilov, ¼ prepravy tovaru 
- vodná - riečna- Misssissippi, Veľké kanadské jazerá, 
- námorná - najväčší obrat, Houston, New York 
- letecká- prvoradý význam, preprava osôb, letiská Chicago, Atlanta, Dallas, Los Angeles,


Cestovný ruch:

-
prímorské oblasti – Florida, veľké mestá, národné parky, Niagarské vodopády,

Zahraničný obchod:

- vývoz: stroje a dopravné zariadenie (46%), priemyselné suroviny, spotrebný tovar- Kanada, Mexiko, Japonsko
- dovoz: automobily a súčiastky, počítače- Kanada, Japonsko, Mexiko


HOSPODÁRSKE OBLASTI:

Severovýchod - priemyselná oblasť, obchod, stavba lodí, rybolov

- Boston - prístav, finančné inštitúcie, strojársky, textilný, polygrafický, potravinársky priemysel, Harvardská univerzita, začiatok megalopolisu (Providence, Hartford) 
- New York - 18 miliónov obyvateľov v aglomerácii, socha slobody, ekonomické jadro- Manhattan – obchodná, administratívna a finančná štvrť, ďaľšie štvrte: Harlem, Brooklyn, strojársky, petrochemický, potravinárska, textilný priemysel, kozmetika,  dôležitá dopravná križovatka, kultúrne centrum 
Philadelphia, Pittsburg - hutnícky, strojársky priemysel, Buffalo - strojársky priemysel, poľnohospodárstvo - pestovanie obilnín, zemiakov, chov hovädzieho dobytka na mlieko, spojenie tejto oblasti prieplavmi  s Veľkými kanadskými jazerami, výroba elektrickej energie na rieke Niagara- zásobovanie- New York.

Stredozápadná oblasť - priemyselno - poľnohospodárska oblasť, ťažba nerastných surovín - železná ruda, úrodné pôdy

- Cleveland - prístav, oceliarne, výroba automobilov, petrochémia, elektrotechnika 
- Cincinnati - prístav na rieke Ohio, výroba lietadiel, obchod s poľnohospodárskymi produktmi 
- Chicago - prístav, Gary - najväčšie oceliarne v USA, vznik prvých zásielkových obchodov, vytvorenie moderného detektora lži, - Detroit - Fordové závody, petrochémia, hutníctvo, elektrtechnika 
- Duluth - prístav, ťažba železnej rudy, 
- St. Paul - prístav, dopravné strojárstvo, drevospracujúci priemysel, potravinársky 
- St. Lois - prístav, strojársky priemysel (lietadlá), hutnícky, 
- Kansas City - strojársky, petrochemický, potravinársky, spracovanie diamantov 
- Omaha - prístav, železničný uzol, poľnohospodárstvo - pšeničné a kukuričné pásmo

Južná oblasť – poľnohospodársko - priemyselný charakter, tradičné poľnohospodárstvo, ťažba ropy a zemného plynu v  Mexickom zálive 

- Baltimore - prístav (export obilia, uhlia), strojársky (výroba lodí, lietadiel), petrochemický a potravinársky priemysel 
- Norfolk - strojársky (výroba lodí a lietadiel) 
- Memphis - prístav, výroba nábytku, výroba  poľnohospodárskych strojov 
Atlanta - strojársky, drevársky, textilný priemysel 
- Dallas - ťažba ropy, obchod s bavlnou, 
- Birmingham - hutníctvo a ťažké strojárstvo 
- Houston - chemický, stredisko NASA 
- Tampa - potravinársky priemysel 
- Miami- strojársky a potravinársky priemysel
- Florida - cestovný ruch, mys Caneveral - raketové a kozmické stredisko
- poľnohospodárstvo - bavlníkové pásmo

Západná oblasť -

nerastné suroviny (ropa, plyn, zlato, striebro, volfrám, meď, urán), hydroenergetický potenciál, lacná pracovná sila - patrí tam Aľjaška (ťažba ropy, dreva), Havajské ostrovy (pestovanie ananásov, cukrovej trstiny, cestovný ruch)- Honolulu, sopka Mauna Kea 

- Los Angeles - priemyselné stredisko (výroba lietadiel, lodí, raketový priemysel), filmársky priemysel Holywood, 
San Francisco - stredisko bankovníctva, 
- San Diego - prístav, Seattle- strojársky priemysel

KANADA

Hlavné mesto: Ottawa
Rozloha: 9,9 miliónov km2
Počet obyvateľov: 30 miliónov
Hustota obyv.: 3 obyvatelia na  km2

- nezávislý federatívny štát - konštitučná monarchia (hlavu štátu reprezentuje britská kráľovná, ktorú zastupuje generálny guvernér), člen britského Spoločenstva

- delí sa na 10 provincií a dve teritóriá (Yukon a Severozápadné teritótium), 1999- Nunavut- autonómna oblasť pre Inuitov

HOSPODÁRSTVO

- vyspelý priemyselný štát s veľmi výkonným poľnohospodárstvom, patrí prvých šesť najvyspelejších štátov sveta, k jej hospodárskej vyspelosti prispeli: obrovské prírodné a nerastné bohatstvo, susedstvo s USA
- veľké rozdiely v hospodárskej vyspelosti jednotlivých oblastí v dôsledku prírodných daností jednotlivých oblastí 

Priemysel:

-
zamestnáva 22 % obyvateľstva 
- 75% priemyselnej produkcie pripadá na oblasť Veľké kanadské jazerá a povodie rieky  Sv. Vavrinca 
- nerastné suroviny: ropa, zemný plyn, uhlie, urán, niklová ruda, rudy medi, zinku, olova, zlata, železnej rudy 
- výroba elektrickej energie – 80% vodné elektrárne (rieka Sv. Vavrinca, rieky stekajúce z Kordillier), 20 = tepelné a jadrové elektrárne, 1. miesto v spotrebe elektrickej energie na jedného obyvateľa, vo výrobe 2. miesto za Nórskom. 

- najdôležitejšie priemyselné odvetvie - strojárstvo (Toronto, Montreál, Windsor) - výroba automobilov (1 milión kusov ročne- automobilové podniky z USA)
- chemický priemysel - ťažba ropy - v miestach ťažby, mestá pri Veľkých kanadských jazerách, (dováža ropu z Veľkej Británie a Venezuely)
- drevársky priemysel - výroba dreva, papiera a celulózy,
potravinársky priemysel, ( spracovanie rýb a poľnohospodárskych produktov)
- hutnícky priemysel (výroba železa a farebných kovov) 
- priemyselné strediská: Montreál, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgari, Vancouver 

Poľnohospodárstvo:

-
zamestnáva 3 % pracujúcich, 3 % orná pôda, 5% pasienky 
- 2. miesto na svete za Austráliou v rozlohe ornej pôdy na obyvateľa 
- prevažuje živočíšna výroba nad rastlinnou výrobou 
- pestovanie pšenice, jačmeňa, (prérijné provincie) kukurice, sójové bôby, repka olejná, tabak, ovocie, zelenina (juh Ontária, povodie Fraseru), zemiaky - (Atlantické provincie), 
- chov hovädzieho dobytka na mäso- prérijné provincie 
- chov hovädzieho dobytka na mlieko, chov ošípaných - Ontário, Quebec 
- spracovanie dreva (Britská Kolumbia) – 50% ťažby dreva i jeho vývozu 
- lov a spracovanie rýb - Newfouland, chov kožušinových zvierat vo farmách

Doprava:

- podobné zloženie ako v USA 
- železničná - prevoz tovaru a surovín (Montreál, Winnipeg), transkontinentálna železnica (Halifax, Montreal, Vancouver) 
- cestná - automobilová doprava - (900 000km sieť ciest- 35% nespevnený povrch) 
- vodná - preprava surovín, dôležitá vodná cesta - rieka Sv. Vavrinca a Veľké kanadské jazerá 
- letecká - spája rozsiahle územia kanadského vnútrozemia, spojenie s ostatnými štátmi sveta (Air Canada) 


Cestovný ruch:

-
kanadská príroda (Niagarské vodopády), veľké mestá ( Montreál, Toronto, Vancouer)

Zahraničný obchod:

- export -
stroje a priemyselné výrobky, suroviny, poľnohospodárske produkty ( USA(75%), Japonsko, štáty EU) 
- import - stroje a zariadenia (USA(65%), Japonsko, štáty EU)


OBLASTI 

Centrálne provincie - Ontário, Quebec - najvyspelešia oblasť - žije tam viac ako polovica obyvateľov štátu

- Ontário - najvyššia životná úroveň, výborná dopravná poloha, úrodné pôdy,
- Toronto - prístav, strojársky, chemický, polygrafický priemysel 
- Quebec - nazývaná francúzska Kanada,
- Montreál - priemyselné finančné a obchodné stredisko, prístav

Atlantické provincie

- Nové Škótsko, Nový Brunswick, Ostrov princa Eduarda, Newfoundland 
- výrazne zaostávajú za centrálnymi provinciami, hospodársky zamerané na lov rýb a spracovanie dreva, poľnohospodárstvo( pestovanie zemiakov)
- Halifax - námorný prístav, strojárstvo (výroba lodí), potravinárstvo (spracovanie rýb), textilný, chemický priemysel

Prérijné provincie

- Manitoba, Saskatchewan, Alberta
- z hospodárskeho hľadiska patria medzi kanadský priemer 
- zameranie na poľnohospodárstvo - pestovanie pšenice (Saskatchewan) 
- ťažba ropy a zemného plynu, čierneho uhlia (Alberta), lesy (Manitoba) 
- strediská - Edmonton, Calgary, Winnipeg

Britská Kolumbia - neustály hospodársky vzrast, bohatá na lesy, cestovný ruch 
- Vancouver - žije v ňom početná skupina Číňanov a Japoncov, prístav, hutnícky, strojársky, petrochemický, drevársky priemysel

Kanadský sever - Yukon, Severné teritóriá - veľké zásoby nerastných surovín 
- najmenej rozvinuté územia - príčiny prírodné podmienky, vzdialenosť od centier hospodárskeho rozvoja, 
- prevláda ťažobný priemysel, lov rýb, zveri STREDNÁ AMERIKA

Oblasť strednej Ameriky tvoria hospodársky rozvojové štáty. Najvyspelejšiu ekono­miku z nich má Mexiko. Dlhú tradíciu trhového hospodárstva má Kostarika a Panama. Ostatné štáty patria k hospodársky nerozvinutým. Spôsobili to najmä politicko-spoločenské a občianske  vojny, diktatúry) a prírodné príčiny (zemetrasenia, tropické cyklóny, sopečná čin­nosť, tropické podnebie). V hospodárstve štátov, s výnimkou Mexika a Kostariky, prevláda poľnohospodárstvo. Panama má v hospodárstve silné zastúpenie terciálnych činností. V poľnohospodárstve prevláda plantážny typ. Pestujú sa najmä káva, banány, cukrová trstina a bavlník. Mexiko má pestrejšiu štruktúru poľnohospodárskej výroby. V produkcii základ­ných potravín oblasť nie je sebestačná. 


MEXIKO
 

Hlavné mesto: México
Rozloha: 1,95 mil. km2 
Štátne zriadenie: federatívna republika s prezidentským systémom
Počet obyvateľov: 100 mil
Úradný jazyk: španielčina
Etnické zloženie: 75 % mestici, Indiáni 14%
Náboženstvo : 90% katolíci

Mexiko sa rozkladá na najjužnejšej časti severoamerického kontinentu. Od USA ho oddeľuje rieka Rio Grande, ktorá tvorí spoločnú hranicu oboch štátov. Mexiko je krajina starých indiánskych kultúr (Mayovia, Toltékovia, Aztékovia. V 15. a 16.storočí územie Mexika ovládlo Španielsko. Vo vojne v rokoch 1846-1848 s USA stratilo Mexiko časť svojho severného územia, dnešné štáty Kalifornia, Arizona, Texas, Colorado, Nové Mexiko a Utah.

Mexiko patrí k novoindustrializovaným krajinám Latinskej Ameriky s veľkým za­dĺžením a značnými sociálnymi problémami. Má dobré predpoklady prírodné, surovinové a ľudské na zlepšenie celkovej úrovne. Významne k tomu prispieva i priame susedstvo s USA a vytvorenie Severoamerickej zóny voľného obchodu NAFTA. Hospodársky rozvoj Mexika sa zakladá najmä na ťažbe ropy a zemného plynu z ložísk na pobreží Mexického zálivu. Ťažbu ovláda štátna spoločnosť PEMEX (Petroleos Mexicanos). V ťažbe ropy je na 4.mieste na svete.

Vyniká i ako svetový producent striebra a síry. Významná je ťažba zlata, olova, zinku, medi, uhlia a i. Hlavným odvetvím národného hospodárstva je ťažobný a spracovateľský priemysel. Najmodernejšie odvetvie priemyslu Mexika je chemický prie­mysel, sústreďuje sa do hlavného mesta a oblastí ťažby. Mexiko je sebestačné v produkcii železa a ocele, rozvíja sa strojárstvo (výroba automobilov) a elektronika. Významný je po­travinársky a textilný priemysel. Poľnohospodárstvo nemá priaznivé klimatické ani pôdne podmienky, obhospodáruje iba 8% rozlohy štátu. Najdôležitejšie plodiny sú kukurica, strukoviny ( sója), na plantážach sa pestuje cukrová trstina, bavlník, sisal, tabak, kakaov­ník, káva, ananás, veľa zeleniny i ovocia.

Živočíšna výroba nedosahuje úroveň rastlinnej, chovajú sa ošípané, kozy, ovce a hydina. Významným zdrojom finančných príjmov Mexika je cestovný ruch (Acapulco, Cancun). Hospodárstvo Mexika sa sústreďuje do niekoľkých ob­lastí: stredomexická oblasť s hlavným mestom zabezpečuje asi polovicu hospodárskej pro­dukcie štátu, nachádzajú sa v nej všetky priemyselné odvetvia a najproduktívnejšie poľno­hospodárske územia, pobrežná oblasť Mexického zálivu - ropa, zemný plyn, výhodná po­loha, v severnej časti je sústredené železiarstvo a oceliarstvo (Monterrey).

V hospodárstve ostatných stredoamerických štátov prevláda plantážny typ poľno­hospodárstva zameraný na vývozné plodiny cukrová trstina – Kuba, Portoriko, káva - Gua­temala, Honduras, Nikaragua, Salvador, banány – Guatemala, Honduras, Kostarika, Panama.  Priemyselná výroba spracúva poľnohospodárske plodiny, cukrovú trstinu na rum a cukor. Oblasť má nedostatok surovín, iba na Jamajke sa ťaží bauxit a vyrába hliník. Rafinérie v Portoriku a Bahamách spracúvajú dovážanú ropu. Významným zdrojom príjmov najmä v ostrovnej časti je cestovný ruch - Bahamy, Bermudy, Portoriko, Jamajka. Mimoriadny výz­nam má Panamský prieplav.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk