referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Severná Európa
Dátum pridania: 31.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 307
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 

Do oblasti severnej Európy patrí polostrovný a ostrovný štát Dánsko, vzdialený ostrov Is­land, štáty na Škandinávskom polostrove - Nórsko a Švédsko a k nim patriace ostrovy, na východ od nich Fínsko a najnovšie sa do nej zaraďujú aj po­baltské štáty - Litva, Lotyšsko a Estónsko na vý­chodnom pobreží Baltského mora.

Severná Európa sa niekedy nazýva aj Škandi­návia a štáty, ktoré v nej ležia, škandinávske štá­ty. Toto pomenovanie sa však týka iba skupiny šty­roch štátov - Dánsko, Nórsko, Švédsko a Fínsko.

DÁNSKO

 • hlavné mesto: Kodaň
 • vyspelý priemyselný štát s rozvinutým poľnohospodárstvom- štát s najvyššou životnou úrovňou obyva­teľstva. Patria mu Faerské ostrovy, ostrov Grónsko
 • Po­loha:
  • leží na križovatkách obchodných ciest medzi Severným a Baltským morom cez prielivy Skagerrak, Kattegat, 0resund a Veľký Belt.
  • členité územie tvorí  spájai západnú a strednú Európu so Škandináviou.
  • ostrovný štát- najhustejšie zaľudne­ný Sjrelland, Fyn, 2/3 z celkovej rozlohy územia pripadajú na Jutský polostrov.
  • pobrežie je rozčlenené mnohými záliv­mi (plytké fjordy - pozostatok zal'adnenia).
 • Povrch tvoria roviny a pahorkatiny (najvyšší bod v Jutsku má iba 173 m n. m.).
 • Podnebie :- oceánske s miernymi teplotami a dostatkom zrážok,
 • Pôdy :  - celkove menej úrodné, - dlhoročné starostlivé obrábanie a hnojenie zvýšenie ich prirodzenej úrodnosti.
 • Poľnohospodárstvo:
  • rastlinná výroba - krmoviny (hlavne kŕmny jačmeň), pšenica, raž, zemiaky a cukrová repa.
  • Živočíšna výroba:-3/4 poľnohospodárskej výroby pripadajú na živočíšnu výrobu.
  • chov ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny.- dôle­žitý je morský rybolov (3. miesto v Európe) a spracovanie rýb.
 • Nerastné suroviny:- ťažba ropy v Severnom mori
 • Výroba elektriny:- nemá jadrové, len tepelné a veterné elektrárne
 • Priemysel  - strojárstvo (poľnohospodárske stroje, lode, lodné motory, elektrotechnika )  potravinárstvo, chemická (umelé hnojivá, kŕmne zmesi, spracovanie ropy) a farmaceutická (lieky) výroba.
 • Mestá: - Kodaň ( 1,4 mil.obyv). -múzeá, kráľovské paláce, zábavný park Ti­voli, -  veľký prístav a moderné letisko (Kastrup)
 • Doprava : - najdôležitejšia námorná dopra­va.- spojenie trajektovými loďami - cez užšie prielivy sú medzi ostrovmi vybudované železničné a cestné mosty. (dva     dlhé cestno-železničné mosty cez prielivy Veľký Belt a 0resund. Prvý spája hlavný ostrov s ostro­vom Fyn a ďalej s Jutskom, druhý z Kodane do Malmo urýchľuje spojenie so Švédskom.)
 • Cestovný ruch: - typický prímorský štát ponúka pre turistov mnoho zaujímavostí na mor­skom pobreží, v hlavnom meste, početné kultúr­nohistorické pamiatky, niektoré zaradené aj do Svetového kultúrneho dedičstva (veľmi navštevo­vaný zámok Kronborg - podľa legendy Hamletov zámok, katedrála v Roskilde a i.). Obyvatelia majú vypestovaný hlboký vzťah k ochrane prírody a ži­votného prostredia.

ISLAND

 • hlavné mesto: Reykjavik
 • ostrovný štát. samostatnosť získal v roku 1944 (predtým súčasť Dánska).
 • sopečný pôvod a dosial' činné sopky, gejzíry a horúce pramene- využitie na vykuro­vanie domov a skleníkov. Pestuje sa v nich dosť zeleniny.
 • povrch :- tvoria lávové polia, ľa­dovce, tundry a trávnaté porasty, na ktorých sú dobré pasienky pre dobytok a ovce.
 • najdôležitejšie odvetvie hospodárstva je rybolov (4. miesto v Európe) a spracovanie rýb.
 • väčšina obyvateľov pracuje v službách a v priemysle (okrem potravinárskeho aj výroba hliníka a i.). Ve­ľa potravín, palivá, stroje a ďalšie výrobky sa dová­žajú. 
 • oveľa vyššie prírastky obyvateľstva a 1/4tvoria deti do 15 rokov.
 • Islanďania sú vzdelaný a kultúrny národ.
 • celkového počtu obyvateľov (asi 280 tis.) žije 1/3 v hlavnom meste Reykjavík. N
 • na Islande nie sú železnice a cesty sú iba v okolí sídel.
 • dôležitá je námorná doprava a letecké spojenie so svetom.

NÓRSKO

 • hlavné mesto : Oslo
 • hospodársky a kultúr­ne vyspelý štát, nie je členským štátom Európ­skej únie
 • Povrch:-  veľ­mi hornatý , - mimoriadne členité pobrežie
 • Podnebie: - vplyv teplého Severoatlantického prúdu. (more pri pobreží  v zime nezamŕza.)
 • Rieky : - krátke a prekonávajú vodopádmi veľ­ké výškové rozdiely, využitie početné vodné elektrární,
 • Poľnohospodárstvo:  
  • ry­bolov (2. miesto v Európe po Rusku)
  • významný chov oviec (na vlnu, na severe chov sobov, chov kožušinových zvierat.
  • rastlin­ná výroba nemá dobré podmienky a nepostačuje pre spotrebu.
 • Priemysel - zameriava sa na odbory využívajúce domáce prírodné zdroje (ropa a zem­ný plyn zo Severného mora, rudy, drevo, lacná vodná energia) i dovážané (bauxit).
  • spracovanie dreva (výroba celulózy) a výroba papiera,
  • potravinárstvo, strojárstvo (hlavne stavba lodí ) a hutníctvo (výroba železa, ocele, hliníka, zinku, niklu).
  • chemická výroba (petrochémia).
  • vývoz priemyselných výrobkov i väčšina vyťaženej ropy
 • Mestá
  • Oslo (500 tis.obyv,)  prístav, priemyselné a kultúr­ne stredisko
  • veľký prístav je Bergen.
  • strediská zimných športov (Telemark známy Lillehammer)
 • Doprava: - pohoria a fjordy sú prekážkou pre železničnú a cestnú dopravu.
 • fjordy - dobré pod­mienky pre prístavy.
 • Nórske námorné loďstvo patrí k najväčším v Európe (po Grécku) i na svete.
 • Rekreačné možnosti : - strediská zimných športov, (medzi Oslom a Bergenom (nórska riviéra)).
 • zaujímavé je spoznávanie nórskej kultúry a histórie úz­ko spojenej s cestami Vikingov a známych nór­skych cestovatel'ov (múzeá polárnych bádateľov Nansena a Amundsena,  a i.).

 ŠVÉDSKO

 • hlavné mesto: Štockholm
 • rozlohou a počtom obyvateľov najväčší a hospodársky najsilnejší štát severnej Európy -   štát s najvyš­šou životnou úrovňou obyvateľstva. Od roku 1995 je členom EÚ.
 • Poloha: na východnom, miernej­šom sklone Škandinávskych vrchov.
 • Povrch: - stupňovito sa znižuje smerom na juhovýchod.
 • Rieky:
  • vodnaté a prekonávajú výškové rozdiely vodopádmi a prahmi.  
  • využitie: početné vodné elektrárne
  • v zalesnených oblastiach s ťažbou dreva- na splavovanie kmeňov  stromov.
  • veľa riek preteká cez početné jazerá (najväčšie Vänern a Vättern).
 • Podnebie :
  • na väčšine územia vnútrozem­ské, 
  • Škandinávske vrchy tvoria klimatické rozhranie a zabraňujú vplyv Atlantického oceá­nu. (záveterná strana vrchov- menej zrážok ako na náveternej strane v Nórsku. )
  • juh  - vplyv Atlantického oceánu.(jeho západné pobrežie v zime nezamŕza.)
 • Poľnohospodárstvo:
  • prevláda živočíšna vý­roba, chov hovädzieho dobytka, na se­vere chov sobov a kožušinovej zveri.
  • pes­tujú krmoviny a obilie, zemiaky i cukrová repa.
  • veľká rozloha lesov - ťažba dreva je na po­prednom mieste vo svete.
 • Priemysel:
  • dostatok domácich nerastných surovín, okrem palív(uhlie, ropa).
  • 1/2elektrickej energie vyrábajú jadrové elektrár­ne, zvyšok vodné.
  • ťažba že­leznej rudy, najkvalitnejšej na svete. Kiruna a okolie).
  • hut­níctvo je známe výrobou kvalitnej ocele
  • rozsiahla strojárska výroba (autá, lokomotívy, vagóny, lode, lietadlá, ro­boty, guľkové ložiská .
  • spracovanie dreva (celulóza, papier, nábytok - známa IKEA),
  • chemická a potravinárska výroba.
 • Obyvateľstvo :
  • rozmiestnené veľmi nerovnomerne. 
  • 3/4 žijú v strednom a juž­nom Švédsku prevažne v mestách (až 85 %). 
  • prevláda zamestnanosť v službách v porov­naní s priemyslom.
 • Najvýznamnejšia hospodárska oblasť - juž­né Švédsko má najvýnosnejšie poľnohospodár­stvo, najväčšie sústredenie priemyslu a miest.
  • hlavné mesto Štokholm ( 700 tis., aglomerácia 1,6 mil), najväčšie priemy­selné, kultúrne, politické stredisko štátu, má me­dzinárodné letisko a veľký prístav.
  • druhé najväčšie mesto Göteborg ( 450 tis., aglomerá­cia 700 tis.), kultúrne stredisko (mnoho múzeí, divadiel ) a najväčší vývozný prístav (v zime ne­zamŕza).
  • južnejšie leží dôležitý prístav, stredisko priemyslu a obchodu Malmö asi 250 tis., aglome­rácia 500 tis.).
 • Doprava - kvalitná sieť ciest, železníc, le­teckými a námornými linkami    
 • Cestovný ruch:
  • nádher­ná príroda, rozsiahle lesy a jazerá- možnosti na rekreáciu, šport, rybo­lov a plavbu (po jazerách a kanáloch zo Štokholmu do Göteborgu ). 
  • historické a kultúrne pamiatky Štockholm a iné mestské strediská.    
  • Laponsko- ná­rodné parky (známy Abisko, Sareks, Muddus).

FÍNSKO

 • hlavné mesto: Helsinki
 • Fínska republika je vyspelý priemyselný štát s rozvinutými službami. Zodpovedajú po­  žiadavkám životnej úrovne obyvateľstva. Od roku 1995 je členom EÚ a má užšie hospodárske a po­litické vzťahy s ostatnými členskými štátmi.
 • Poloha: - pri zálivoch Baltského mora. Bot­nický záliv , Fínsky záliv
 • Povrch : - prevažne nížiny, pahorkatiny a plošiny., najmä na juhu. 
 • Podnebie je vnútrozemské, iba na juhu je miernejšie vplyvom Baltského mora.
 • Vodstvo: - typické veľké množstvo jazier, rieky sú krátke a vodnaté.
 • Pôdy sú málo úrodné a prevažne zamokrené
 • Poľnohospodárstvo:- pestovanie zemiakov a obilia
 • chov hovädzieho dobytka, na severe sobov, rybolov
 • 2/3rozlohy územia zaberajú lesy(najviac v Európe)
 • Nerastné suroviny: -  ťažba fosfátov výroba umelých hnojív, rudy farebných kovov
 • Priemysel:
  • výroba a vývoz­ papiera, celulózy a nábytku.
  • rozvinuté  strojárstvo ( lode, stroje na spracovanie dreva, najnovšie elektroni­ka)
  • hutníctvo
  • textilná výroba.
 • Obyvateľstvo: -žije v mestách, najmä pri pobreží na juhu, pracujú  v službách a priemysle
 • Mestá:
  • Helsinki (500 tis., ag­lomerácia 1,2 mil.) - najväčšie kultúrne, priemyselné, obchodné a dopravné stredisko s veľkým prístavom, lodenicami a letiskom.
  • Turku -rozmanitý priemysel a prístav.
  • Tampere- známe stredisko zimných športov. 
 • Cestovný ruch:
  • hlavné mesto i  iné mestá na pobreží.
  • ja­zerné oblasti - možnosti pre letnú rekreá­ciu, vodné športy a turistiku.
  • mnoho stredísk zimných športov, dokonca na vzdialenom severe (okolie jazera Inari, až za polárnou kružni­cou). V Laponsku sa nachádzajú tri národné par­ky (horská tundra a tajga, vodopády, jazerá). Život obyvateľov Fínska je úzko spätý s prírodou a jej ochranou.

POBALTSKÉ ŠTÁTY
Pobaltské republiky sú priemyselno-poľ­nohospodárske štáty. V bývalom Sovietskom zvä­ze patrili medzi hospodársky rozvinuté s vyššou ži­votnou úrovňou obyvateľstva. Vyrábajú dostatok základných potravín a hodnotný spotrebný tovar. Po získaní nezávislosti sa usilujú presadiť s ním na zahraničných trhoch. Podobne ako ostatné pri­družené štáty Európskej únie uskutočňujú veľ­ké hospodárske zmeny. Úzko spolupracujú so škandinávskymi štátmi najmä pri ochrane život­ného prostredia.

Litva, Lotyšsko a Estónsko

 • majú výhodnú prímorskú polohu.
 • Povrch majú prevažne rovinatý, miestami vy­stupujú pahorkatiny.
 • Podnebie je mierne s dos­tatkom zrážok.
 • Rieky sú kratšie, ale vodnaté. ( Západná Dvina a Neman.) jazerá, močiare a rašeli­niská. Striedajú sa s ostrovčekmi borovicových a listnatých lesov, lúkami a pasienkami.
 • Poľnohospodárstvo
  • pestovanie krmovín, zemiakov, raže, ovsa a ľanu.
  • dôleži­tejšia je živočíšna výroba - chov dobytka, ošípa­ných a hydiny,  rybolov.
 • Nerastné suroviny -ťažba  rašeliny a v Estónsku horľavé bridlicetepelné elektrár­ne, na pobreží Baltského mora sa získava vzácna surovina jantár.
 • Priemysel
  • výrobky s malou spotrebou materiálu, ale vyžaduje kvalifikovanú prácu.
  • niektoré odbory strojárstva (elektro­technika, elektronika, výroba obrábacích strojov a i.). 
  • tradičný potravinársky, textilný a drevo­spracujúci priemysel

Litva je najväčšia pobaltská republika, ale má najužší prístup k moru. Z hľadiska historického vývoja a polohy má Litva najbližšie k strednej Európe. Hlavné mesto Vilnius (takmer 600 tis.) je dôležité strojárske a kultúrne stredisko s univerzi­tou. V najväčšom prístave Klaipeda sú lodenice, spracovanie rýb a jantáru. Litovčania tvoria štyri pätiny obyvateľstva, z ostatných národností sú najpočetnejší Rusi. Najviac obyvateľov pracuje v službách a v priemysle. V Európe je Litva popri Francúzsku najviac závislá na jadrovej energii(jediná elektráreň dodáva asi tri štvrtiny elektriny). V zahraničnom obchode má najväčší podiel Rusko a Nemecko.

Lotyšsko má najlepší prístup k moru. Hlavné mesto Riga( vyše 921 tis. ) má rozmanitý priemysel a jeden z najväčších prístavov pri Baltskom mori. Lotyši tvoria iba ½ obyvateľstva štátu( 1/3 Rusi, Bielorusi ,Ukrajinci). Väčšina pracuje v službách, v poľnohospodárstve viac než v priemysle. Vyváža drevo, výrobky spotrebného a kožiarskeho priemyslu.

Estónsko je najmenší pobaltský štát. Hlavné mesto Tallin (vyše 400 tis.) je priemyselné stre­disko s dôležitým prístavom. Estónci tvoria necelé 2/3 obyvateľstva (Rusi asi 30 %). Najviac pra­cujú v službách a v priemysle. Rozvinuté sú viaceré priemyselné odvetvia (ťažobný, chemický, stro­jársky, papierenský, textilný). Najužšie zahraničné hospodárske vzťahy má so škandinávskymi štátmi a Nemeckom. Z pobaltských štátov je Estónsko naj­lepšie pripravené na vstup do Európskej únie.

 
Podobné referáty
Severná európa SOŠ 2.9216 4227 slov
Severná Európa SOŠ 2.9315 2781 slov
Severná Európa GYM 2.9777 450 slov
Severná Európa GYM 2.9448 2298 slov
Severná Európa GYM 2.9808 1223 slov
Severná Európa GYM 2.9369 2235 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.