referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Česká republika, Maďarsko, Poľsko
Dátum pridania: 29.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Simca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 902
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

Česká republika
ČR tvoria tri historické územia. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava a SV sa nazýva Sliezsko.

POVRCH: Čechy, západná a severná Morava sú vyplnené Českou vysočinou. Pásmo zníženín v smere Dyjsko-svratecký úval – Moravská brána oddeľuje Českú vysočinu od pohorí Karpát, ktoré zasahujú na vých. časť územia. Rieka Morava preteká cez široké zníženiny – Hornomoravský a Dolnomoravský úval. V povodí rieky Labe je rozsiahlejšia a nižinná oblasť Polabská nížina. Vo vnútri územia prevládajú pahorkatiny a vrchoviny. Z nich je najrozsiahlejšia Českomoravská vrchovina. Najvyššie sú hornatiny pri hraniciach Čiech: Krkonoše, Krušné hory, Český les, Šumava, na Morave Jeseníky, Moravskosliezske Beskydy.

PODNEBIE: V porovnaní so Slovenskom sa v ČR prejavuje väčší vplyv oceánskeho podnebia – miernejšie zimy, chladnejšie letá. Najviac zrážok spadne na náveternej strane vyšších pohorí, menej majú oblasti na záveternej strane, najmenej SZ od Prahy v okolí Žatca. Suchšie sú aj juhomoravské úvaly.

VODSTVO: Povrch Čiech sa znižuje smerom do stredu územia, preto sem stekajú dve najdlhšie rieky – Labe a Vltava. Majú rozvetvenú riečnu sieť. Rieky Morava a Odra odvodňujú územie Moravy. Na viacerých riekach sú vybudované priehrady, kt. zadržiavajú vodu pre potreby obyvateľstva, priemyslu a na zavlažovanie. Najviac ich je ne Vltave. Podzemné vody majú najväčšie zásoby v riečnych uloženinách Polabskej nížiny a moravských úvalov. Bohatstvo minerálnych vôd sa využíva v kúpeľoch na liečebné účely. Najviac kúpeľných miest je na západe ČR, najznámejšie sú Karlove Vary.

POĽNOHOSP.: Viac ako 2/5 územia tvorí orná pôda. Úrodné černozeme a hnedozeme sú rozšírené najmä na Polabí a moravských úvaloch. Pestujú sa obilniny: raž, pšenica, jačmeň, cukr.repa, zelenina, ovocie, vinič, v suchších obl. chmeľ. Na menej úrodných pôdach sa pestujú zemiaky, krmoviny, ľan. V pestovaní zemiakov a ľanu vyniká obl. Českomoravskej vrchoviny. V živočíšnej výrobe je dôležitý chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Juhočeské rybníky sú známe rybolovom. Lesy pokrývajú tretinu rozlohy územia. Pôvodné listnaté lesy boli vyrúbané pre potreby priemyslu a na ich miesto sa zasadili rýchlejšie rastúce ihličnany. Znečistené ovzdušie v priem.obl. najmä na severe poškodzuje lesy na rozsiahlych plochách. Najviac znečistené sú 3 oblasti: Podkrušnohorská panva (Mostecká ,Sokolovská), Centrum Prahy a Ostravsko. Kvôli znečisteniu sa veľká pozornosť venuje ochrane prírody. K chráneným územiam patria 4 nár.parky : Krkonošský, Šumava, Podyjí a České Švajčiarsko + vyše 20 CHKO a viac než 1500 rezervácií a pamiatok. Z početných kult. pamiatok je to okrem Prahy napr. Český Krumlov, Kutná Hora a i.

OBYVATEĽSTVO: je nerovnomerne rozmiestnené. Najvyššiu hustotu zaľudnenia majú priem.oblasti. Väčšina obyvateľov žije v mestách, pracuje v službách a priemysle. Pribl. 94% má českú národnosť, zvyšok tvoria iné národnosti, hlavne Slováci – 180000.

PRIEMYSEL: je rozvinutý, základ tvorí ťažba nerastných surovín a výroba elektrickej energie, prevažne v tepelných elektrárňach. Najviac elektrární je v obl. ťažby hnedého uhlia: Mostecká, Sokolovská panva ; a čierneho uhlia: Ostravsko. Zvyšok energie dodávajú jadrové(Temelín) a vodné elektrárne( najviac na Vltave). Čierne uhlie je dôležité pre potreby hutníctva, kt. sa sústredil na Ostravsku. Najv. priem. odvetvie je strojárstvo. Najvýznamnejšie strediská sú Praha, Plzeň, Brno. Významné je aj potravinárstvo (vývoz cukor, pivo) chemická, textilná a sklárska výroba.

V ČR sa vytvorili 3 dôležité priemyselné oblasti.

 • Severočeská
  • Karlovy Vary: známe kúpeľné mesto, výroba porcelánu a skla. Výroba porcelánu je založená na ťažbe kaolínu v okolí.
  • Liberec: stredisko textilnej výroby, nákladné autá LIAZ
  • Jablonec: bižutéria
  • Ústí nad Labem Most, Chomútov, Sokolov: ťažba hnedého uhlia
  • Mariánske Lázne, Františkovy Lázne
 • Stredočeská
  • Hl.mesto Praha: najvýznamnejšie politické, kultúrne a hospodárske stredisko štátu. Patrí k najstarším a najkrajším mestám v Európe. Má množstvo historických pamiatok. Je významným strojárskym strediskom(malá lietadlá, poľnohosp.stroje), sú tu zastúpené takmer všetky druhy priemyslu.
  • Mladá Boleslav: automobilka Škoda
  • Kladno: čierne uhlie
  • Plzeň: potravinárstvo a strojárstvo. Hradec Králové, Pardubice
 • Moravská
  • Brno: metropola Moravy s významnou strojárskou, textilnou, potravinárskou výrobou, zbrojovka. Každoročne sa tu konajú výstavy a veľtrhy.
  • Ostrava: priem. stredisko severnej Moravy
  • Třinec: hutnícke závodyKopřivnice: nákladné autá TATRY
  • Olomouc: potravinársky a strojársky priem. – syry a čerpadlá
  • Prostějov: odevný priemysel
  • Zlín: výroba obuvy- Baťa
  • Znojmo: výroba vína, konzervárne
  • České Budějovice: výroba pive a ceruziek

V preprave má prevahu cestná a železničná preprava. ČR je krajina cestovného ruchu. Okrem Prahy a kúpeľných miest priťahuje návštevníkov množstvo hradov, zámkov, stredovekých miest, prírodných zvláštností, napr. Moravský kras s priepasťou Macocha, Český ráj, Český Krumlov,Boubínsky prales a i.

Poľsko
Poľsko leží v SV časti strednej Európy. Rozkladá sa od Baltského mora na severe po pohoria Českej vysočiny a Karpát na juhu. Má výhodnú geografickú polohu. Jeho územím vedú dôležité medzinárodné dopravné spoje zo Z do V a zo S do J Európy. Cez Baltské more má spojenie s Atlantickým oceánom. Pobrežie Baltského mora je pomerne málo členité. Rozloha a hranice Poľska sa v minulosti veľmi menili.

POVRCH: tvoria rozsiahle nížiny a pahorkatiny s nadm.výškou do 300m. Južne je to Pomoranská a Mazúrska jazerná pahorkatina. Stred územia tvoria rozsiahle nížiny: Veľkopoľská a Mazovská. Na J je najrozsiahlejšia Malopoľská vrchovina. Vyššie hornatiny sú na hraniciach so Slovenskom - Tatry. Reliéf krajiny pretvárali ľadovce, ktoré zanechali nánosy a vytvorili mnoho jazier.

PODNEBIE: je prechodné medzi oceánskym a vnútrozemským. Najviac zrážok je v najvyšších pohoriach.

VODSTVO: Takmer celé územie patrí do povodia dvoch najv. riek – Visly a Odry. Patria do úmoria Baltského mora, pospájané sú prieplavmi.

POĽNOHOSP.: Pôdy väčšinou piesočnaté, prevládajú borovicové lesy. Orná pôda sa využíva na pestovanie obilnín- raž-najv.producent na svete. Významné je pestovanie zemiakov, cukrovej repy. Chová sa hov. dobytok, ošípané, dôležitý je rybolov.

OBYVATEĽSTVO: nerovnomerne rozmiestnené. Najhustejšie zaľudnený je juh a juhozápad. Najviac obyv.pracuje v službách a priemysle, ale pomerne veľa aj v poľnohospodárstve.

PRIEMYSEL: v južných obl. sú ložiská nerastných surovín: čierne a hnedé uhlie, olovené, zinkové a medené rudy, kamenná soľ, síra. V ťažbe čierneho uhlia je Poľsko na poprednom mieste. Najväčšie odvetvie priemyslu je strojárstvo – výroba lokomotív, vagónov, poľnohosp. Strojov, automobilov) Materiály mu dodáva hutníctvo. Domáce a dovážané suroviny (ropa,zem.plyn) spracúvajú chem. závody.Najvýznamnejšia textilná výroba je v Lodži. Z potravinárstva vyniká cukrovarníctvo.

Najdôležitejšie priem. obl.:

 • Horné SliezskoStredisko – Katowice – ťažba čierneho uhlia, tepelné elektrárne, strojárne, huty, chem.závody. Katowice spolu s ďalšími mestami vytvára konurbáciu. Nowa Huta: hutnícky závodKrakow: hist. stredisko
 • Dolné SliezskoStredisko – WroclawPoznaň: strojársky priem., veľtrhyNajväčšie politické, kultúrne a priemyselné stredisko je hl.mesto Varšava:strojárstvo, železničná cestná a letecká križovatka, počas 2.SVojny bola takmer celá zničená.

DOPRAVA: Význam má železničná a námorná doprava – prístavy Gdynia, Gdansk, Štetín – aj výroba lodí.

CEST.RUCH: Poľsko má veľa nár.parkov a rezervácií. Vyhľadávané sú turistické a športové strediská napr. Zakopane, kúpele, rekreačné strediská na morskom pobreží, pútnické miesto Čenstochová a i. Poľsko je priemyselno – poľnohospodársky štát, v ktorom sa uskutočňujú veľké politické a hosp. zmeny.

Maďarsko
M je vnútrozemský štát, ale poloha na Dunaji túto nevýhodu zmierňuje.

POVRCH: tvoria prevažne nížiny. Najrozsiahlejšie je Veľká dunajská kotlina, kt. zaberá územie na V od Dunaja a zasahuje aj do Rumunska a Srbska. Preteká cez ňu rieka Tisa. Na SZ je Malá dunajská kotlina,kt. pokračuje na Slovensku. Pásmo pohorí – Bakonský les, Mátra a i. – sa ťahá severne od jazera Balaton. Územie na Z od Dunaja vypĺňajú pahorkatiny a malé pohoria -Mecsek.

PODNEBIE: je viac vnútrozemské. Množstvo zrážok ubúda od JZ na SV, kde sa šíri suchá step – pusta. V suchých oblastiach je vybudovaných množstvo zavlažovacích kanálov.

VODSTVO: Najväčšia rieka je Dunaj, významná je aj Tisa. + jazero BalatonMaďarsko má veľké bohatstvo liečivých prameňov, na ktorých sú založené kúpele.

POĽNOHOSP.: Nížiny pokrývajú úrodné pôdy, prevažne černozeme. Maďarsko vyniká rozlohou ornej pôdy, lesov má málo. Pestuje sa najmä pšenica, kukurica, cuk.repa, slnečnica. Významné je pestovanie teplomilnej zeleniny, ovocia, viniča. Zo živ.výroby je to chov ošípaných, dobytka a hydiny.

OBYVATEĽSTVO: Počet obyvateľov čoraz viac klesá. Pätina obyvateľov žije v hlavnom meste v Budapešti.

PRIEMYSEL: Najdôležitejšie ner. bohatstvo je bauxit, z kt. sa vyrába hliník. Hnedé uhlie využívajú tepelné elektrárne, podiel na výrobe elektriny má aj jadrová elektráreň Paks – Pakš pri Dunaji. Na poprednom mieste je strojárstvo – obrábacie stroje, dopravné prostriedky, poľnohosp.stroje, elektrotechnický tovar. Jeho najvýznamnejším centrom je Budapešť. Hutníctvo železa je okolo Miskolca. Chemické podniky spracúvajú domácu aj dovážanú ropu (ropovodom Adria) a zemný plyn, vyrábajú umelé vlákna, liečivá, priem.hnojivá. Významné postavenie má potravinárstvo rozšírené takmer po celom území – mäsové výrobky, konzervy, víno. Budapešť: politické, priemyselné a kultúrne stredisko. Sú tu zastúpené takmer všetky priem. odvetvia. Je významným dopravným uzlom s medzinárodným letiskom Ferihegy. Mesto je známe veľkým počtom teplých minerálnych prameňov. Debrecín: potravinársky priem. Miškovec: hutníctvoSegedín, Pécs, Gyor

DOPRAVA: rozvinutá hlavne železničná a cestná, slúži na prepravu osôb a tovarov zo Z do strednej Európy.

CEST.RUCH: Budapešť a jazero Balaton sú 2 najvýznamnejšie oblasti cest.ruchu. Prírodné zvláštnosti možno nájsť v parkoch Hortobágy, Bukové vrchy, AggtelekMaďarsko je priemyselno – poľnohospodársky štát, ktorý sa už dlhší čas usiluje o premenu hospodárstva. Výrobkami potravinárskeho, strojárskeho a chemického priemyslu sa presadzuje aj vo vyspelých štátoch.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.