Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Exogénne činitele

Pôsobenie vonkajších (exogénnych) síl na zemský povrch môže ľudstvo pozorovať ako zvetrávanie, odnášanie a usadzovanie hornín. Medzi vonkajšie sily môžeme zaradiť teplotu, vodu, organizmy, gravitácia a v neposlednom prípade aj zásahy človeka.

Činnosť vody

Asi najvýznamnejším činiteľom je v súčasnosti voda ktorá za pomoci organizmov a tepla rozkladá horniny. Voda zmrznutím zväčší svoj objem čo najviac narúša horniny ale aj stavby. Do týchto vzniknutých trhlín prenikajú rastliny ktoré svojimi koreňmi horniny narúšajú. Rozpad a rozklad sa tiež nazýva aj fyzikálne a chemické zvetrávanie. V iných prípadoch môže voda odnášať horniny ako napríklad pri lavínach počas zimných a jarných mesiacov. Zamrznutá voda tiež vytvára podzemné tvary ktoré sa nazývajú krasové javy. (Jaskyne)

Činnosť vetra

Vietor odnáša časti hornín narušených zvetrávaním, tieto vetrom prenášané úlomky narážajú na povrchy skál a tie následne obrusujú a vyhladzujú ich tento proces sa nazýva veterná korózia. Na niektorých miestach sa vplyvom nedostatku zrážok vytvárajú pieskové duny ktoré vznikli usadzovaním týchto hornín. Tieto duny sa následkom pôsobenie vetra presúvajú piesok z náveterne strany na záveternú čo spôsobuje ich posúvanie. (Najlepšie je možné činnosť vetra pozorovať na púšti)

Gravitačné sila

Spôsobuje postupné znižovanie vyvýšených miest a ukladania hornín v prehĺbených tvaroch na rovinách. Najlepšie možno danú činnosť pozorovať na úbočiach skál alebo kameňolomoch.

Vplyv človeka

Na mnohých miestach Zeme človek výrazne mení reliéf krajiny (banícke a priemyslové oblasti, oblasti intenzívnej poľnohospodárskej výroby). Priame pôsobenie človeka sa prejavuje pri tvorbe umelých terénnych tvarov (haldy, terasy, komunikačné výkopy a násypy, lomy, hrádze, sedimentačné nádrže). Negatívne vplyvy človeka sú napríklad poklesy pôdy v oblastiach ťažby surovín, veľké množstvo naplavenín vo vodných tokoch, erózie na odlesnenom území (kameňolom).

Činnosť ľadovca

Ľadovec pôsobí na svoje podložie dvoma metódami:

1.) vymieľaním
2.) odtrhávaním úlomkov

Pri oboch prípadoch dochádza ku usadzovaniu hornín ktoré následne mrznú čo spôsobuje trhanie hornín v podloží. Tieto čiastočky následne splynú s ľadovcom ktorý pri svojom pohybe z kopca obrusuje horniny.
Pre pohybujúci sa ľadovec je charakteristické údolie tvaru U.
Príklad: Posúvanie horských ľadovcov do dolín a následný vznik morén.

Kozmogénne procesy – Na zemi ich možno vnímať len zriedkavo. Ich následky môžeme vidieť ako krátery pri dopade meteoritov.
Biogénné procesy – činnosť rastlín a živočíchov (koralové útesy).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk