referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Štvrtok, 9. decembra 2021
Stredná Európa
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 276
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 
ČESKO, LICHTENŠTAJSKO, MAĎARSKO, NEMECKO, POĽSKO, RAKÚSKO, SR, ŠVAJČIARSKO

Táto geografická oblasť zahŕňa súvislé územie medzi západnou Európou ležiacou pri Atlantickom oceáne a východnou Európu. Na severe ju ohraničujú Baltské štáty a Severné more, na juhu horské pásma Álp.

Geografická poloha: 

- vyznačuje sa: prechodný charakter klímy na väčšiny územia, poloha na hlavnom európskom rozvodí (premenná oblasť riek), rozľahlé, oddávna osídlené a dobré prechodné zníženiny, podmieňujúce tranzitný charakter územia- historické i súčasné migrácie obyvateľstva, transport surovín a tovarov cez toto územie zo S a Z Európy a naopak.

Povrch:

- je veľmi pestrý. Na severe sa rozprestierajú nížiny a jazerné pahorkatiny (Pomoranská, Mazurská, Veľkopoľská, Meklenburská), ktorými pretekajú rieky Labe, Odra a Visla. Ďalšie rieky: Dunaj, Rýn, Mohan Tisa,... (Rieky patria k úmoru Baltského, Čierneho, Jadranského, Severného a Stredozemného mora.

Jazerá: Bodamské, Blatenské (Balaton), Ženevské, Neziderské,...

Hydrologický uzol Švajčiarska:

- má rieky, ktoré sa vlievajú do 4-5 rozličných morí, rieky tak odtekajú na všetky strany.

V strednej a JZ časti sa dvíhajú horské systémy rôzneho veku a charakteru – Česko-nemecká vysočina, Karpaty, Alpy. JV časť vypĺňajú nížiny s riekami Dunaj a Tisa.

Podnebie:

- je prechodné medzi oceánskym a pevninským. Oceánske podnebie v SZ časti nadobúda smerom na V výrazné rysy kontinentality.

Obyvateľstvo:

-
strednej Európy patrí k rôznym jazykovým skupinám. Ku germánskym patria Nemci, Rakúšania, väčšia časť Švajčiarska, k slovanskej Poliaci, Česi, Slováci, Rusíni, Ukrajinci a Lužickí Srbi. K románskej menšia časť Švajčiarska, k ugrofínskej skupine Maďari. Veľká koncentrácia obyvateľstva- Porúrie, Porýnie, Horné Sliezsko, SZ Čechy, Berlín, Budapešť, Hamburg, Mníchov).

Hospodárstvo:

- Medzi jednotlivými štátmi sa prejavujú rozdiely v úrovni hospodárstva. Ekonomicky najvyspelejšie štáty sú Švajčiarsko, Nemecko a Rakúsko. Postkomunistické štáty zaostávajú za nimi vo viacerých smeroch (obchod, zdravotníctvo, služby, technická úroveň hospodárstva, dopravná sieť,...)

Priemysel:

- významné: strojársky, cheický, elektrotechnický, elektronický, potravinársky a textilný.
- Nerastné bohatstvo: hnedé a čierne uhlie, kamenná soľ, ropa, zemný plyn, draselná soľ a iné.

Poľnohospodárstvo:

- sa orientuje na pestovanie obilín, technických plodín, krmovín. Okrem Poľska a Maďarska prevláda živočíšna výroba, rozvinutý je najmä chov dobytka a ošípaných.
- V strednej Európe je dopravná sieť železníc a ciest, lodných liniek a potrubných línií veľmi hustá, najmä Nemecko, na Rýne.

ČESKÁ REPUBLIKA

- republika, hlavné mesto: PRAHA
- tvoria ho 3 historické oblasti: Čechy, Morava, Sliezsko.
- má výhodnú geografickú polohu v strede Európy

Povrch:

- prevažnú časť zaberá Česká vysočina, v ktorej prevládajú pahorkatiny a vrchoviny. Nížiny a roviny vypĺňajú Českú tabuľu, z ktorej vyčnievajú pieskovcové a skalné mestá a sopečné pohoria (České stredohorie, Doupovské vrchy). Územie Českej republiky obklopujú nevysoké horstvá Šumava, Český les, Krušné, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše (Snežka 1602 mnm), Orlické hory a Jeseníky. Vo vnútrozemí sa rozprestiera rozsiahla Českomoravská vrchovina. Východnú časť Moravy vypĺňajú Karpaty, ktoré od Českej vysočiny oddeľujú komunikačné dôležité zníženiny – moravské úvaly a úzka Moravská brána. Hranica so Slovenskom tvoria Biele Karpaty, Javorníky a Beskydy.

Podnebie:

- je mierne, podlieha oceánskym a kontinentálnym vplyvom. Výraznejšie sa prejavuje vplyv AO. Teplotné pomery a množstvo zrážok sa mení s nadmor.výškou a polohou.

Vodstvo:

- územím Čiech prechádza hlavné európske rozvodie. Rieky: Labe, Vltava, Ohře, Morava.

Pôdy:

- v nížinách prevládajú černozeme, hnedozeme, vo vrchovinách kambizeme a podzoly.

Rastlinstvo:

- patrí do oblasti stredoeurópskej kveteny, lesy pokrývajú tretinu rozlohy územia. Pôvodné listnaté lesy nahradili smrekové a borovicové. K chráneným územiam patrí Krkonošský narodný park , České Švajčiarsko (skalné mestá – SZ Čiech pri rieke Labe) a CHKO Šumava, České stredohorie, Jeseníky,...

Obyvateľstvo:

- ČR patrí k husto zaľudneným štátom Európy. Prirodzený prírastok je veľmi nízky. Obyvateľstvo je národnostné homogénne – Česi tvoria 95%. V mestách žije väčšina obyvateľstva, viac ako 2/3. Najväčšie sídla: PRAHA, BRNO, OSTRAVA, PLZEŇ, OLOMOUC, LIBEREC. Najhustejšie sú zaľudnené okolie veľkých miest, dolina Moravy a Podkorušinská priemyselná oblasť.

Priemysel:

- ČR patrí k rozvinutým oblastiam. Základ tvorí ťažba nerastných surovín: hnedé uhlie – 2.miesto na svete(Podkrušohorie), čierne uhlie (Ostrava, Kladno), sklárske priesky: Kamenický Šenov – výroba svietidiel, tuha: České Budějovice (KOH-I-NOR), kaolín- porcelán. Významná výroba elektrickej energie(najmä tepelné elektrárne), hutníctvo železa (Ostrava, Kladno), strojárstvo: (autobusy, automobily, motocykle,...), chemický priemysel – petrochémia (Litvínov), ťažká chémia (Pardubice). Významná je výroba plastických hmôt, vlákien, pneumatík. Svetoznáma je výroba úžitkového a umeleckého skla (severné Čechy), porcelánu a keramiky (Karlove Vary, Rakovnik), bižutérie (Jablonec). Tradičný je i textilný, odevný, kožiarensky(obuv Zlín– Baťa), potravinársky(pivo, likéry, cukor, mäsové výrobky). Strediská: PRAHA, ÚSTIE N.LABEM, PLZEŇ, ČESKÉ BUDEJOVICE, PARDUBICE, HRADEC KRÁLOVÉ, OSTRAVA, BRNO.

Poľnohospodárstvo:

- využíva 56% rozlohy štátu, zamestnáva 7,5 % ekonomicky činného obyvateľstva. Najúrodnejšie oblasti sú Polabská nížina a moravské úvaly. Pestuje sa: pšenica, sladovnícky jačmeň, cukrová repa, chmeľ – vinárska oblasť nad Plzňou (J Morava), raž, zemiaky, krmoviny, ľan. Hlavná zemiakárska oblasť : Českomoravská vrchovina. Chov rýb – J Čechy, ďalej chov dobytka, ošípaných, hydiny.

Doprava:

ČR má hustú sieť železníc a ciest. Najhustejšia dopravná sieť je v priemyselných oblastiach, najväčší dopravný železničný , cestný, riečny i letecky uzol je PRAHA. Riečna doprava sa sústreďuje na riekach Labe a Vltava. Významná je aj potrubná doprava.
Obrovský potenciál má cestovný ruch. PRAHA patrí k najnavštevovanejším mestám na svete. Ďalej i kúpeľné mestá, najmä Karlove Vary, Mariánske a Františkove Lázne.

ČR vyváža: koksovateľné uhlie, sklárske piesky a kaolín. Najvýznamnejší obchodný partner je Nemecko a Slovensko.

LICHTENŠTAJSKO

- kniežactvo, hlavné mesto VADUZ
- krajina prepojená so Švajčiarskom, s ktorým má bezcolný styk a spoločnú menu.
- leží na pravom brehu Rýna

Povrch:

- ¾ územia vypĺňajú Alpy, má mierne a pomerne daždivé podnebie, je to jedna z najbohatších krajín sveta na Zemi.
- Viac ako polovica obyvateľov žije vo vidieckych sídlach, ostatní v hlavnom meste a v menších mestečkách.
- Priemyselné podniky = pobočky švajčiarskych firiem, vyrábajú polygrafické stroje, meracie a optické stroje, vákuová technika.
- Dôležitým zdrojom príjmov je cestovný ruch, obchod a bankovníctvo (mierne daňové zákony),vydávanie poštových známok.

MAĎARSKO

- republika, hlavné mesto: BUDAPEŠŤ

Povrch:

- tvoria prevažne nížiny, najrozsiahlejšia je Veľká uhorská nížina. S časť nížiny lemujú sopečné vrchy Mátra, Bukové hory, Zemplínske a Tokajské vrchy. Na juhu pohorie Mecsek, od Balatonu k Dunaju sa tiahne Bakoňský les, Vertešské a Pilišské vrchy, severnú časť vypĺňa Malá uhorská nížina ohraničení Dunajom. Z hranicu s Rakúskom lemujú nevysoké výbežky alpskej sústavy.

Podnebie:

- mierne kontinentálne s dlhým horúcim letom so zrážkami 500- 700 ml umožňuje pestovať teplomilné plodiny. Na SV sa rozprestiera suchá step= pusta.V suchých oblastiach je vybudovaných veľa zavlažovacích najmä v povodí Tiszy.

Obyvateľstvo:

- národnostne jednotné, 98% obyvateľov tvoria Maďari, ktorí sa veľkou mierou podieľajú aj na národnostných menšinách susedných štátov. Vyznačujú sa veľmi nízkou pôrodnosťou, dlhodobým poklesom počtu obyvateľstva a koncentráciou pätiny populácie v hlavnom meste. V mestách žije 50% obyvateľstva. Mnohé mestá svojím charakterom pripomínajú vidiecke sídla.

Priemysel:

- ťaží sa hnedé uhlie, zemný plyn, menšie množstvo ropy, čierneho uhlia, uránu a mangánovej rudy. Významná ťažba bauxitu. Je tu hutníctvo železa, výroba ocele. Najdôležitejším odvetvím je strojárstvo s výrobou presných prístrojov a autobusov, ďalej elektronika, chemický, farmaceutický, potravinársky primysel (mäsové konzervy, maďarská saláma, výrobky z ovocia a zeleniny, tokajské víno, destiláty). Najvýznamnejším priemyselným strediskom je BUDAPEŠŤ, MIŠKOVEC, DEBRECÍN, SEGEDÍN, PÉCS, GIOR.

Poľnohospodárstvo:

- prevláda rastlinná výroba, pestuje sa pšenica, kukurica, cukrová repa, zemiaky, slnečnica, zelenina, ovocie, vinič. Chovajú sa ošípané, hydina, na pastvinách dobytok a ovce.

- Dopravná sieť: rozvinuté všetky druhy. Významná medzinárodná dopravná tepna je Dunaj s riečno – morským prístavom v Budapešti.
- Cestovný ruch: sa sústreďuje do liečivých termálnych oblastí, do Budapešti a k Balatonu.

- Maďarsko uskutočňovalo čiastočné hosp. reformy už za komunistického režimu, preto je v súčasnosti na trhové hospodárstvo lepšie prispôsobené a aj získalo veľa zahraničných investícií. Maďarsko je významný exportér potravín.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stredná Európa 2.9758 1823 slov
Stredna Europa GYM 2.9528 1199 slov
Stredná Európa GYM 2.9742 778 slov
Stredná Európa GYM 2.9855 1402 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.