Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rélief Slovenska

Základné tvary povrchu Slovenska sa vytvorili vrásnením, zdvihom a poklesom krýh, ktoré vyformovali väčšinu našich pohorí a kotlín. Na endogénne vytvorený reliéf pôsobili dlhé obdobie exogénne pochody. Podľa prevládajúceho geomorfol. činiteľa možno u nás vyčleniť tieto typy reliéfu:

Ľadovcový reliéf

V severnej Európe sa rozprestieral veľký pevninský ľadovec až po Karpaty. Hromadením snehu sa vytvárali horské ľadovce. V záveroch dolín sa vytvorili ľadovcové kotly – kary. Pohybom, tečením ľadovca vznikli ľadovcové doliny – trógy v tvare písmena U. Dna dolín vyhĺbili ľadovce panvy, ktoré vyplnili jazerá – plesá ( Popradské pleso, Zelené, Veľké Hincovo pleso,..) Cez skalné skoky sa vytvorili vodopády Obrovský vodopád – TANAP). V nižších polohách uložili rozdrobený materiál a vytvorili morény. Ľadovcový reliéf sa najlepšie vyvinul v Tatrách. Nachádza sa aj v Nízkych Tatrách a vo vrcholových častiach Malej Fatry.

Veterný reliéf

Z naviatych pieskov sa utvorili pieskové pokrovy a presypy. Najviac sú rozšírené na Záhorskej nížine, kde ich spevňuje borovicový porast. Vyskytujú sa ja na niektorých miestach Podunajskej a Východoslovenskej nížiny. Z prachu uloženého vetrom vznikli v nížinách spraše. Veľké rozlohy zaberajú v Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Vyskytujú sa aj v Košickej a Juhoslovenskej kotline.

Riečny reliéf

U nás najrozšírenejší. Rieky vytvorili v dolinách terasy a nivy , napríklad Dunaj v Malých Karpatoch – Devínska brána. Pri vyústení z pohorí naniesli rieky náplavové kužele – najväčší kužeľ vytvoril Dunaj pod Bratislavou. Rieky prerezali cez odolné horniny úzke tiesňavy a kaňony. Tak sa prerezal Váh cez Malú Fatru, Hron cez Štiavnické vrchy, Hornád cez Slovenský raj, Dunajec cez Pieniny. Vápence majú vlastnosť krasovatenia. Presakujúca voda v nich vytvorila povrchové – krasové jamy, škrapy a podzemné formy priepasti, jaskyne. Najlepšie vyvinutý krasový reliéf je v Slovenskom raji a v Slovenskom krase a Muránskej planine. Najznámejšie krasové útvary sú jaskyne – Domica, Ochtinská aragonitová jaskyna, Demänovská jask., Dobšinská ľadová jaskyňa,...

Antropogénny reliéf

Vznikol na Slovensku pri ťažbe a spracovaní nerastných surovín. Takto sú poznamenané Hornonitrianska kotlina, okolie Veľkého Krtíša (ťažba hnedého uhlia). Haldy sa nachádzajú v Žiari nad Hronom.

Podľa členitosti povrchu sa rozlišuje 5 typov reliéfu: roviny (11%), pahorkatiny (39%), vrchoviny (26%), hornatiny (22%) a veľhornatiny (2%).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk