referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Medzinárodná integrácia a organizácie
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 902
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Integrácia = spájanie, zlučovanie
Medzinárodná integrácia = proces spájania sa štátov do väčších organizovaných zoskupení.
Ekonomická integrácia = prináša pre účastníkov napr. tieto výhody: je možné:

- vyrábať vo väčších sériách
- prehĺbiť špecializáciu výroby
- urýchliť technický rozvoj
- lepšie konkurovať na svetových trhoch

- ekonomické integračné procesy prebiehajú na celom svete, pričom proces integrácie prebieha určitými štádiami:

1) pásmo voľného obchodu – odstránenie ciel v oblasti dovozu a vývozu tovarov a služieb medzi členmi zoskupenia
2) colná únia – zrušenie ciel medzi členmi a zavedenie spoločnej colnej tarify na dovoz z nečlenských štátov
3) spoločný trh – zahŕňa spoločnú obchodnú politiku, voľný pohyb kapitálu a pracovných síl medzi členmi.
4) hospodárska = menová únia – hospodárstvo + zjednotenie menovej a rozpočtovej politiky, národné vlády do značnej miery presúvajú svoje ekonomické kompetencie na orgány + spoločná mena

Medzinárodné organizácie

- môžeme klasifikovať podľa rozličných faktorov:

1) a) VLÁDNE m.org.:

- členmi sú suverénne štáty
- boli vytvorené na základe rozhodnutia vlád
- musí mať: zakladajúca zmluva → ciele organizácie, zásady riadenia, organizačná štruktúra, funkcie a právomoci organizácie, sídlo, rozpočet, spôsoby zmeny štatútu a prijímania nových členov
- OSN, OECD – organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

b) MIMOVLÁDNE m.org.: členmi sú fyzické a právnické osoby pôsobiace v jednotlivých štátoch

- Svetová rada Cirkví
- TRANSNACIONÁLNE org.- nový jav
- veľké priemyselné spoločnosti, ktoré prekračujú rámec 1 štátu
- General motors, Shell

2) a) UNIVERZÁLNE m. org:

- majú široký rozsah pôsobnosti (politika, veda, kultúra)
- OSN, Liga arabských štátov

b) ŠPECIALIZOVANÉ m. org.:

- členy spolupracujú v užšej sfére
- OPEC

3) a) GLOBÁLNE m.org.:

- vytvárajú predpoklady na vstup pre všetky sveta
- OSN

b) REGIONÁLNE m.org.:

- združujú štáty len určitého regiónu
- Severoatlantický pakt
- ako zvláštnu skupinu medzi medzinárodnými organizáciami môžeme vyčleniť Nadnárodné organizácie, vyznačujú sa: - členské štáty na netrvalo a bezvýhradne prenášajú niektoré suverénne práva
- ich pravidlá pripúšťajú väčšinové hlasovanie, ktoré je záväzné aj pre členov, ktoré s tým nesúhlasia
- predpisy vydané organizáciou majú prednosť pred predpismi vnútroštátnymi
- EÚ

OSN

– vznikla po WW2
- charta OSN podpísaná 26. júna 1945 50- imi štátmi
- ciele: udržiavať mier a medzinárodnú bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy medzi štátmi, podporovať a posilňovať úctu k ľudským právam a....bez ohľadu na rozdiely v rase, jazyku, vierovyznania, pohlavia
- zásady: rovnosť, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, mierové riešenie sporov, kolektívna bezpečnosť, vylúčenie sily z medzinárodných vzťahov
- hlavné sídlo – NEW YORK, v Európe VIEDEŇ → 191 členov ( aj neutrálny štát Švajčiarsko)
- orgány – Valné zhromaždenie (všetky členské štáty, každý má 1 hlas)
- Bezpečnostná rada (15 členov → 5 stálych (VB, USA, Francúzsko, Rusko, Čína
- ostatní volení každé 2 roky )
- Hospodárska a sociálna rada (54 členov – každý rok sa mení 1/3)
- Poručenská rada
- Medzinárodný súdny dvor
- Sekretariát

Dôležitú úlohu v činnosti OSN hrajú jej špecializované organizácie:

- UNESCO (org. OSN pre výchovu, vedu a kultúru)
- FAO (org. OSN pre výživu a poľnohospodárstvo)
- WHO (svetová zdravotnícka organizácia)
- IMF (medzinárodný menový fond)

EÚ – vznikla zlúčením 3 organizácii: Európske hospodárske spoločenstvo
Európske spoločenstvo uhlie a ocele
Európske spoločenstvo pre atómovú energie, vzniká tak Európske
spoločenstvo, z ktorého neskôr vznikla Európska únia – 1.11.1993
- ciele:

- zlepšenie životných a pracovných podmienok obyvateľov EÚ
- spolupráca v sociálnej oblasti
- podpora ekonomického rozvoja vytvorením hospodárskej únie bez hraníc a menovej únie (zavedením jednotnej meny – Euro)
- postupné vyrovnávanie ekonomických rozdielov medzi štátmi a regiónmi
- pomoc rozvojovým krajinám
- spolupráca v oblasti práva a vnútornej politiky
- hlavné sídlo: BRUSEL
- má 25 členov (Nemecko, VB, Franc., Taliansko, Španielsko, Holandsko, Grécko, Portugalsko, Belgicko, Švédsko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Írsko, Luxembursko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Estónsko, Cyprus, Malta)

- orgány:

Rada EÚ (zástupcovia všetkých členských štátov)
Európsky parlament (schvaľuje zákony)
Európska komisia
Eu
Európska investičná banka
Hospodársky a sociálny výbor

Európske združenie voľného obchodu – voľnejšie zoskupenie, vzniklo v roku 1960, patria sem: Island, Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajsko; sídlo ŽENEVA

- v roku 1964 Európske združenie a EÚ vytvorili spoločný hospodársky priestor – Zóna voľného obchodu (400 mil.obyvateľov)

NAFTA – Severoamerická zóna voľného obchodu, Mexiko, USA, Kanada
APEC – Ázijsko – tichomorská hospodárska spolupráca, USA, Kanada, Čína,...
OPEC – org. pre obchod s ropou
OECD – org. pre hosp. spoluprácu a rozvoj, vznik 1961 v Paríži (najvyspel štáty sveta, aj SR, ĆR, Poľsko,..)
ASEAN – združuje štáty JV Ázie
OAJ – Organizácia africkej jednoty
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.