Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Močenok (Naša obec)

Zemepisná poloha:
- zemepisná dĺžka: 17° 55´ východnej dĺžky
- zemepisná šírka : 48° 20´ severnej šírky
Počet obyvateľov :
- mužov : 2101 mužov
- žien : 2191 žien
Prirodzený prírastok:
- + 26 obyvateľov
Priemerná dĺžka života:
- 70 rokov
- mužov: 68 rokov
- žien : 74 rokov
Nadmorská výška:
- najvyššia: Plešiny- 183 metrov nad morom
- najnižšia: - 117 metrov nad morom
Národnosť:
- Tvoria ju najmä Slováci. V menšom počte je tu zastúpená aj Rómska populácia. - V blízkosti Močenku ale aj priamo v ňom sa nachádza maďarská populácia. Vierovyznanie:
- Má dávnu kresťanskú tradíciu, ktorá sa viaže k vznikom obce. K rímskokatolíckemu vyznaniu sa preto hlási väčšina obyvateľov. - Obyvatelia bez vyznania sú väčšinou príslušníci etník. Zamestnanosť:
- Delí sa do troch odvetví:
- 1. Tunajší zamestnávatelia ( poľnohospodárske družstvo, paprikáreň, HOŠ),
- 2. Zamestnanie v chemickom závode Duslo a. s. Šaľa,
- 3. Služby , ako je školstvo, zdravotníctvo, obchody atď. - Percento nezamestnanosti , až na rómske etnikum je dosť malé. Dochádzka za prácou:
- Do vzdialenejších pracovísk sa uskutočňuje pomocou autobusovej dopravy, alebo vlastnými prostriedkami. - Autobusy sem premávajú z blízkych autobusových staníc Nitra a Šaľa.
- Do pracovísk v obci sa dostavujú ľudia vlastnými prostriedkami, často bicyklom , z dôvodu malej vzdialenosti od pracovísk. - Celková dochádzka do práce v obci Močenok je uspokojujúca.Doprava:
- Tvorí ju najmä cestná doprava .Pre iné formy dopravy nie je využitie. Dopravná sieť je využívaná autobusmi a osobnými autami, pre cyklistov nie sú upravené chodníky. Je využívaná na prepravu do škôl zo vzdialenejších miest obce a na dochádzku za prácou. - Kvalita dopravných trias nie je na úrovni štandardu, aj keď už prebieha vynovenie. - Hlavné cestné ťahy vedú do Nitry , Šale a Seredi cez malé obce Cabaj-Čápor, Hájske a Horná Kráľova. - Hlavný cestný ťah ulice nesie meno : Ulica sv. Gorazda.
Služby:
- Obchodné a iné služby sa koncentrujú najmä v centre obce.
- Vzdialenejšia je knižnica, čistiareň.
- Súkromne a výdatne je tu zastúpené krajčírstvo , nočné podniky či krčmi. - Medzi obecné služby patrí vývoz domového odpadu a rozoslanie Močenských novín a samozrejme úradné služby. Zdravotníctvo :
- Nachádza sa na krok od centra obce a tiahne sa až po ulicu M. R. Štefánika.

- Celkové zdravotné centrum tvoria dve detské ambulancie, zubná neštátna ambulancia, rehabilitačné centrum a stredisko pre dospelých. - Popri dvojposchodovej budove sa nachádza aj lekáreň, ktorá nesie meno : Kamilka. - Závažnejšie prípady sa presúvajú do šaľskej kliniky. - Výnimku v ošetrovaní majú ľudia pracujúci v Dusli, lebo tí majú svoje vlastné zdravotnícke centrum tam.
Povrchové celky:
- Obec sa nachádza v Podunajskej nížine, v ktorej vstupuje do Nitrianskej pahorkatiny. Dôkazom toho je celkové zvlnenie povrchu obce ,striedajúce sa nížiny a kopce ako napr.: Géric .
- No celkový výzor s pohľadu Močenského hája je ten , že leží v kotline. Lesné hospodárstvo:
- Nemá v obci širokouhlé využitie, perspektívu. Nachádzajú sa tu iba menšie spomínané lesné celky, nevhodné na vrúbanie.
- No aj tak tu predsa dajaké funguje. A to vysádzanie a čistenie hájov a lesov patrí k pravidelnej rutine. Školstvo:
- Tvoria dva stupne dochádzky , ak započítame aj nepovinnú materskú.
- Materská škola je situovaná na tichom mieste na Vinohradskej uličke. Tvorí ju jedna budova, ktorá obsahuje niekoľko stupňov dochádzky, podľa veku a jedáleň. - Areál základnej školy tvorí až päť budov. V prvej budove sú situované ročníky 1-3 , miestnosť pre výuku výpočtovej techniky a riaditeľňa. V druhej budove sú ročníky 4-6 , zborovňa , kabinety s požiarnymi maskami, miestnosti výučby hudobnej výchovy a prírodopisu a kabinet zástupkyne. V tretej budove sú ročníky 7-9 , kabinety zemepisu a fyziky a zborovňa. Samozrejme ani v jednej budove nechýba šatňa. Štvrtou budovou je telocvičňa spoločná pre všetky ročníky. Za touto budovou sa nachádza menšie futbalové ihrisko. Takú piatu budovu tvorí školská jedáleň spolu s družinou pre malé deti. - Iné stupne dochádzky sa v Močenku nevyskytujú. - Celková situácia školstva je ako všade veľmi chudobná na finančné prostriedky, no úroveň výuky neklesá.

Pôdy:
- Močenok sa nachádza v úrodnej Podunajskej nížine, v blízkosti
úrodného Žitného ostrova.
- Močenská pôda je teda úrodná černozem , ktorá sa využíva na poľnohospodárske účely.
- Smerom na severovýchod , popri Vlkovej doline prechádza do hnedozemných pôd.
- Zriedkavo sa stretneme aj s ílovitou pôdou.
Podnebie:
- Celé Slovensko sa nachádza v miernom pásme , čiže je tu teplé podnebie.
- Najteplejšou oblasťou je Podunajská nížina, v ktorej sa nachádza aj naša obec , Močenok.
- Tunajšie podnebie je prevažne cez letné obdobia teplé a suché.
- V lete je veľmi teplo a prší len zriedkavo a málo, pričom sa teploty pohybujú okolo 20 až 30 °C v priemere.
- V chladnejších mesiacoch sú zrážky častejšie, snehové až koncom jesene, pričom sa teploty pohybujú okolo 5 až 15 °C v priemere.
- Zimné podnebie je veľmi chladné a sprevádzané častými snehovými zrážkami , ktoré utíchajú až ku konci zimy. V zime sa pohybujú teploty okolo 0°C v priemere cez deň a okolo 0 až –10 °C v priemere cez noc. - Jarné počasie je veľmi zmiešané s búrkami a horúčavami ako v lete, pričom sa teploty pohybujú okolo 10 až 20 °C v priemere. Vodstvo:
- Cez našu obec tečú iba malé potoky ,preto vodstvo nevyužívame na žiadne hospodárske účely, i keď sa tu v minulosti stavali mlyny.
- Najväčšia rieka , ktorá preteká našou obcou nesie meno Dlhý Kanál, preto lebo pripomína svojou úzkosťou a dĺžkou kanál. Do neho sa vlievajú všetky iné , niektoré aj u nás prameniace potoky. Tento kanál k nám tečie z Hornej Kráľovej, popri bytovkách vedľa mlynu k Čingovu .Odtiaľ prúdi smerom na Duslo a za ním sa aj vlieva do rieky Nitry.
- V Močenku sa vlievajú do Dlhého Kanálu potoky: Farský potok a Vinohradský potok.
- Vinohradský potok sa vlieva do Dlhého Kanalu popri Topoľkoch , tvoriaceho pozdĺžnu hrádzu medzi Močenkom a Hornou Kráľovou, blízko Párovskej ulice. - Farský potok neobchádza centrum Močenka po bokoch ako Vinohradský potok, ale preteká priamo popod hlavnou križovatkou. Možno ho vidieť popri Zdravotnom stredisku Močenka , kde sa aj vlieva do Dlhého Kanála popod mostom smerom na Mlynskú ulicu.
- V našej obci sa nachádzajú aj menšie umelo vytvorené jazierka ako Šivavec a čerpačka na Sýkach. V okolí je aj Írecký rybník , vodná nádrž Kráľova.
- Vodstvo v Močenku je nevystačujúce a preto sa musí zavlažovať, no v okolí potokov je zelene dosť.
Historické pamiatky:
- Na historické pamiatky je naša obec bohatá. Pramenia z bohatej histórie a významu obce v minulosti.
- Asi najvýznamnejšie sú: Močenský kostol, ktorý je zasvätený sv. Klimentovi , kaplnka sv. Urbana , spomenuteľný je aj starý útulok pre chudobných, Kaštieľ, socha sv. Floriána pred kaštieľom, Turecký most pri Čingovoch, kultúrny dom, pamätník Panny Márie atď. - Všetky tieto pamiatky majú pre obyvateľov obce neuveriteľný význam a vzťah k svojim prameňom. Chránené územia:
- Aj keď sa to nezdá na takú obec ako je Močenok, má tiež svoje chránené územia, ktoré však nie sú také rozsiahle ako niektoré známe , ale iba celkom malé.
- Najznámejšou sú Sýki, vzdialenejšie od obce , ktoré sú povestné chovom dobytka a koní.
- Podstatný je aj, Močenský háj, Topoľky , ktoré sú tiež ohrozované znečistením a vandalizmom. Piesne o miestnej obci:
- V tom Močenku: /: V tom Močenku na rohu stojí kopa frajeru. :/ A medzi nimi môj miláčik , /:z jari ide od vodu :/ a keď mi ho odvedú štyri očká zaplačú.

Štyri očká , dve srdiečka plakať budú za sebu. - Kačenka z Močenku: /:Kačenka z Močenku vyper mi košeľku:/. Košeľku bílenú. V potoku močenskom máčanú ./: Košeľku máčanú , dvakrát bílenú :/. Kačenka z Močenku …
Vtipy o miestnej obci:
- Hlási močenský rozhlas: „Našli sa dva kľúče. Jeden dózický a druhý takýto.“
Rastlinstvo:
- Obec Močenok patrí k teplejším regiónom Slovenskej republiky , a preto sa tu vyskytujú teplomilné rastliny , sem – tam vysádzané ihličnany , ale inak prevládajú listnaté stromy ako duby, brezy, gaštany a ďalšie. Pravým príkladom je pre toto rastlinstvo Močenský háj , Topoľky, ktorý dostal meno podľa veľkého výskytu topoľov. Lipy a gaštany prevládajú pri školských a administratívnych budovách a v neposledku aj pred kostolom.
- V záhradách prevládajú tiež teplomilné rastliny. Väčšinou sú to tradičné plodiny pre toto územie. Sú to obilniny ako jačmeň , pšenica, ovos… ďalej kukurica , zemiaky…. Neni vynechané ani ovocie či zelenina. Tuna sa výborne darí marhuliam, čerešniam , jablkám a ďalším stromom užitočných pre pohodu a žalúdok vidiečana. Papriky , paradajky, mrkva, cibuľa a cesnak tiež nesmú chýbať v každom dobrom gazdovstve. - Okrem toho zdobia drobné kvety okná domov , najčastejšie sú to klasické červené muškáty, ohrady a v neposlednom rade aj pamiatky na našich zosnulých. - Rastlinstvo obce Močenok je v nižšom pásme celkom prekvitavé so sem – tam bujnou vegetáciou, ale inak celkovo účelovo vyspelé.
Osobnosti obce:
- Týkajú sa najmä duchovenstva. Väčšina je obsiahnutá v „Histórii obce“. Sú to predovšetkým myslitelia a šíritelia viery. Sv. Cyril a sv. Metod sú najslávnešimi osobnosťami obce. Medzi nich a toto obdobie patrí aj sv. Gorazd. No obdobie pred nimi asi pár stovák rokov patrí našej nastaršej osobnosti sv. Klimentovi. Všetci títo muži , ktorí vstúpili do histórii či svetových a či našich sa pričinili o rast kresťanstva. Ďalej je to množstvo biskupov a farárov , ktorý zabezpečili duchovný rast obce. - Umelecké osobnosti sa tu nachádzajú tiež ako aj iných záujmov v neposlednom rade aj úradných , teda starostov, ale aj celkom obyčajných roľníkov ako bol Sládečka. Živočíšstvo:
- Močenské živočíšstvo patrí do oblasti stepného živočíšstva, aj kôli svojej polohe a prírodných podmienok. Zvieratá tu nachádzajú potravu a úkryt v miestnych poliach a lesoch. - Zver sa tu chová iba na úžitok , teda úžitkový chov najmä v miestnom Poľnohospodárskom Družstve Močenok. Chovajú sa kravy, ošípané a kozy.

Na súkromných farmách sa chovajú aj morky vo veľkom ako je to na konci obci smerom na Nitru Morčacia farma Močenok. Ďalej je tu aj chov koní , ktorý sa dlhé roky pestuje na Sýkach. - Vysoká zver sa tu tiež nachádza , ale nie v obzlášť hojnom počte. Sú to väčšinou jelene a srnky. Šarapatia nám tu aj diviaky a jarabice na poliach, ale o ktoré sa stará miestny spolok poľovníkov .
- Problémy robia tiež hlodavce , proti ktorým sú účinní iba naši najvernejší priatelia : mačky a psy. Je ich tu v hojnom počte a nechýbajú v žiadnej domácnosti. Nechýba tu ani tradičná hydina , ktorá pozostáva zo sliepok ,zajace, husí , kačíc a mnoho ďalších úžitkových zvierat pre domácnosť. - Nesmieme zabudnúť aj na spoločníkov na oblohách, teda vtákov. Najviac zastúpený vrabci tu hádam zostávajú po celý rok , inak sa nám tu striedajú sýkorky, ďatle a iné letné vtáctvo s vranami a iným zimným vtáctvom. - Vodné živočíšstvo je tu tiež rozvinuté , najmä na tichých a odľahlých častiach Dlhého Kanála a jeho prítokov. Veľký je tu tiež počet drobnejších obyvateľov potokov ako žiab , vášok a iných , ktorý spôsobujú bližším obyvateľom spevavé, ba až koncertné noci. Inak sa tu darí aj drobným rybám , väčšinou nedospelých , ktoré iba len tadiaľto preplávajú, šťukám, kaprom atď. - Živočíšstvo v tejto obci je pestré a v harmónii s prírodou. Súčasné osobnosti obce:
- Tieto osobnosti sa týkajú najmä hospodárstva, duchovenstva a úradu. - Pre veriacich sú to v prvom rade farári a kaplani, ako napr.: M.Vojtek či Černák. Máme tu aj mnoho močenských vyučujúcich sa farárov, no za spomenutie stoja skôr pikošky ako bol pán farár Eduared Umba z Afriky , presnejšie Zaire, ktorý nás opustil 30. júna 2001. - Takou osobnosťou sú už aj prednostovia , no veľmi známy je náš starosta ing. J. Šuvada, ktorý je zvolený už po druhý krát na tento post. - Známi sú aj bratia Šimkovci , majstri a vicemajstri v motokrosovom športe na celom Slovensku. - Úspechy boli dosiahnuté aj v modernom tanci jako to preukázal Adrian Dráškovič účastník tanečného spolku Jump .
- Samozrejme tu je ešte veľa neodhalených osobností , ktoré čakajú na svoj veľký deň. História obce:
- Ako prvé by sme sa mohli zapodievať pomenovaním obce. Močenok , prečo Močenok? História má na túto otázku takéto vysvetlenie. Pri prechode solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda touto časťou na podnet kniežaťa Rastislava a ich pobudnutí v tejto oblasti šírili vieru aj u nás.

Len tak pre zaujímavosť , pripojilo sa k nim veľa veriacich , medzi nimi aj Gorazd na ktorého učenie a šírenie viery každoročne usporadúvame tu v Močenku Slávnosti svätého Gorazda v posledný júlový týždeň v nami vystavenej kaplnke sv. Gorazda v takisto pomenovanom Gorazdove. No neodďaľujme sa od pôvodnej myšlienky. Sv. Cyril a sv. Metod nepriniesli na toto územie len Kresťanstvo , ale aj časť pozostatkov sv. Klimenta , pápeža alebo lepšie povedané mučeníka, ktorý zomrel utopením s priviazanou kotvou na telo za šírenie viery vo svete. Pre tieto pozostatky mučeníka sa dal hneď aj postaviť prvý drevený kostolík na vŕšku, kde už dnes stojí kalvária. Hádam už každý z vás zistil prečo práve Močenok. Z Klimentovho prívlastku mučeník sa formoval časom aj terajší názov obce. Ľudia kresťanského vyznania , ktorý sem chodili usvätiť si pamiatku sv. Klimenta často hovorievali: „Idem do Mučeníkov.“ No prvé písomné zmienky o tejto obci z roku 1113 o našej obci zachytávajú obec pod názvom „Mussenik“. Zaujímavý je aj ten fakt že pred „Nežnou revolúciou“ v roku 1989 sa obec volala Sládečkovce , aj keď to nemalo nič spoločné so sv. Klimentom , teda mučeníkom. Ale aj tak to malo niečo spoločné s mučením , nie ľudí , ale utláčaním národného povedomia. Ako každý istotne vie , že režim pre „Nežnou revolúciou“ bol totalitný a komunistický. V tejto obci žil jeden človek menom Sládečka a ten sa vzoprel tomuto režimu a bol zastrelený. Podľa tejto udalosti či muža si táto obec počas totalitného režimu zaslúžila meno Sládečkove. Myslím si , že toto by bola dosť obsiahla odpoveď na otázku týkajúcu sa pôvodu mena obce. - V prvom odstavci som zachádzal aj do histórií stavieb v Močenku , najviac kostolov. Spomínaný drevený kostolík postavený na počesť sv. Klimenta a jemu zasvätený siaha až do 9. storočia nášho letopočtu. Tento kostolík neskoršie postihol strašný osud. Pri búrlivých a ničivých nájazdoch Turkov v 17. storočí nášho letopočtu sa stal ich obetou. Ako hovorí história bol spálený do popola, no dôležité historické artefakty ako aj pozostatky sv. Klimenta sa zachránili. Na podnet nášho vtedajšie duchovného vodcu biskupa Imricha Esterhaziho sa dal postaviť nový kostol , ale teraz na inom mieste ako stál vtedajší kostol, ktorého pozostatky sa nachádzajú ešte aj dodnes zasypané pod kalváriou. Bolo to v roku 1691 keď vznikla táto myšlienka , no s vlastnou stavbou sa začalo v roku 1761. Pre toto obdobie bol kostol postavený v barokovom štýle. Jeho vnútornú časť , ktorú môžete obdivovať ešte aj dnes , tvorí mnoho zobrazení a sôch. Spomenuteľné je aj to , že pozostatky sv. Klimenta sa stále nachádzajú uschované v oltári v kostole. Dozerajú na ne tri sochy. V strede je socha nášho patróna sv. Klimenta.

Vedľa neho sú sochy uhorských kráľov Ladislava a Štefana I. Samozrejme nechýba ani klasická baroková výzdoba a dva veľké obrazy neznámych majstrov s kresťanským motívom. Počas rokov boli kostolu pristavané dve bočné krídla kvôli malej kapacite kostola. Spomenuteľný je aj orgán , ktorý sa tam nachádza a ktorý má tiež svoju históriu , ktorú tu však nechcem rozpisovať. Tento kostol stojí pri ulici Dekana Dúbravického, správca našej farnosti po dlhé roky , obklopený mnohou zeleňou a ihličím. - Skoro by som zabudol aj na jaskynku či kaplnku Panny Márie, ktorá je v areály kostola a ktorá je vystavaná z kameňa , na snahu farára Františka Hajnoviča z milodarov i z vlastných peňazí v roku 1709. Samozrejme je vysvätená Panne Márie a slúži ako taká úvodná miestnosť pred prvým svätým prijímaním a birmovaním. - Ďalšia historická pamiatka siaha do 18. Storočia pred našim letopočtom. Je to baroková kaplnka vzdialenejšia od obce , nachádzajúca sa vo viniciach. Je to samozrejme kaplnka sv. Urbana , opatrovníka viníc. Každoročne sa tu schádzajú vinohradníci a veriaci na sviatok sv. Urbana vzdať mu úctu a požiadať o dobrú úrodu. - Medzi historické pamiatky počítame aj útulok pre chudobných, aj keď , bohužiaľ , nie súčasného charakteru. Útulok dal vystaviť v roku 1704 biskup Ladislav Maťašovsky. Budova mala vlastnú vežičku so zvonom, teda zvonicu. Chudobinec bol po čase zbúraný a to v roku 1960. Na jeho mieste dnes stojí jedna z budov ,patriaceho do školského areálu. Telocvičňa. - Aj nitriansky biskup Imrich Paladai zvečnil svoje meno stavbou v našej obci. Výstavbou nového kniežatského kaštiela namiesto staršieho s malou kapacitou 24 izieb , ktorý nevyhovoval potrebám kniežat. So stavbou sa začalo v roku 1840 a hneď na to po piatich rokoch v roku 1845 bol navštevovaný, ako to hovorí legenda i história , kniežatami oddychujúcich medzi cestami. Do roku 1911 bola táto budova sídlom biskupského úradu , no neskôr bolo preložené do Nitry. Tento kaštieľ stojí popri ulici sv. Gorazda s veľkou trávnatou plochou obsiatou stromami a fontánou. Zaujímavá je aj socha sv. Floriána ktorá skrášľuje priestor kláštora pred jeho bránami .
- Obec Močenok má ešte mnoho historických pamiatok. Medzi ne patrí pamätník sv. Panny Márie na ceste smerom na Duslo , práve na zákrute , kde má ochraňovať všetkých pocestných. Ďalej je tu Turecký most ,ktorý vydržal náporu Turkov, požiarna zbrojnica, ktorá tiež nie je bez dejín a Kultúrne stredisko kláštor. No začína sa vynikať aj historicky a nábožensky už načrtnutá púť Močenok – Gorazdov už so známych dôvodov.

Na túto počesť sa uskutočňujú aj divadelné hry duchovného charakteru. Kaplnka je 2 km južne od Močenku. - Obec má historicko-duchovný nádych a je často a rada navštevovaná. Priemysel:
- Priemysel v Močenku tvoria prevažne súkromné firmy. Väčšie štátne koncerny sa nachádzajú obďaleč obce, aj keď sa tam zamestnáva nemalý podiel našich občanov. Je to už aj možno spomínaná továreň Duslo- Šaľa.
- Tunajšia najznámejšia a celoslovensky uznávaná firma je napolitankáreň HOŠ , so sídlom a veľkým pracoviskom na Mlynskej ulici. - Podobná je tiež jedna naša napolitankáreň Rokošovanka , ktorá dostala názov podľa ulice , na ktorej je táto firma postavená , teda na Rokošovej ulici.
- Ďalšia takáto uznávaná firma je firma TIBI , ktorá tu má , bohužiaľ , iba sklad. Jej výrobky ale možno kúpiť u jej pobočky v Hornej Kráľovej.
- Z hľadiska stavebného priemyslu sú tu ešte firmy ako je Helleri - výroba lepidiel, Slavmost – Monstav a samozrejme železoobchod , ktorý má meno podľa svojho majiteľa a má tu aj veľké sklady , TÓTH. - Nachádza sa tu aj veľa firiem so zameraním na potravinársky priemysel. Jedna pekáreň , ktorá pokrýva dopyt pečiva nesie tiež meno podľa svojho majiteľa , teda Hochel. Ďalej paprikáreň na Čingovoch a veľké množstvo potravinových predajní ako : Diskont, Centrum , ABC, Kohút a mnoho ďalších potravín. - Sú tu zastúpené aj elektroslužby , dokonca až dve. A samozrejme jedna lekáreň s milým názvom lekáreň Kamilka.
- Sú tu aj služby , ale tie sú už rozpísané v predošlých častiach.
- Priemysel v Močenku je dostatočne rozvinutý a pokrýva potreby a dopyty obce.


Poľnohospodárstvo:
- Patrí medzi nížinné a zaoberá sa prevažne pestovaním a chovom.
- Rastlinná výroba sa zaoberá pestovaním pšenice, kukurice, cukrovej repy, jačmeňa , žita a iných užitočných plodín a nachádza sa pozdĺž Nitrianskej ulici. S väčšinou produktov tejto časti sa zasa zaoberá živočíšna časť , ktorá sa nachádza mimochodom na druhej strane obce pri Čingovoch a občania ju už zo zvyku nazývajú „dvojka“. V tejto „dvojke“ sa kŕmivá používajú na výchovu poľnohospodársky- úžitkových zvierat ako sú ošípané , kozy a kravy. Tieto sa potom predávajú tunajším občanom doslova na pekáč alebo sa vyvážajú do vzdialenej oblastí. - Zvyšok plodín a kŕmiv z rastlinnej časti ide na trh a do zahraničia, no aj tak väčšina zostáva v zásobách pre zimu. No existuje jedna plodina , ktorú nevyvážame , ale spracúvaváme doma a to je slnečnica.

Slnečnicové semiačka vylúpané , usmažené a osolené sú slovensky uznávaný produkt Poľnohospodárskeho Družstva Močenok.
- Materiálne vybavenie poľnohospodárskeho družstva je obnovované a v dobrom stave. A aj po akostnej stránke je družstvo na tom dobre. - Poľnohospodárske Družstvo Močenok patrí k prosperujúcim družstvám v tejto západoslovenskej oblasti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk