Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Národný park Krka

Rieka Krka je rozhodne najpodivuhodnejšou zo všetkých riek Chorvátskeho krasu. Svojím tokom dlhým 72 km preteká z dvoch tretín kaňonom a predierajúc sa k moru vytvára množstvo jazier, vodopádov a perejí. Oblasť stredného a dolného toku rieky Krka bola vyhlásená za národný park v roku 1985 a je siedmym, najmladším národným parkom Chorvátska (NP Plitvické jazerá, NP Paklenica, NP Kornátske ostrovy, NP súostrovie Brijuni, NP ostrov Mljet, NP horský masív Risnjak). Nachádza sa na území Šibenicko-knínskej župy a rozprestiera sa na ploche 111 km2 popri toku rieky Krky: 2 km po prúde od Knina po Skradin a dolný tok Čikoly. Rieka Krka vyviera na úpätí pohoria Dinara, 4 km od mesta Knin. Spolu s potopenou časťou ústia je dlhá približne len 72 km. Celková rozloha jej poriečia je 2088 km2. Priemerný ročný prietok Skradinského vodopádu je 55 m3.s-1 a za výdatnejších dažďov v území narastie aj na viac ako 350 m3.s-1. Krka má 7 travertínových vodopádov: Bilušiča buk (22,4 m), Čoriča buk alebo Brljan (15,5 m), Manojlovacké vodopády (rad vodopádov vysokých 59,6 m s hlavným stupňom vysokým 32 m), Rošnjak (8,4 m), Miljacka slap (23,8 m), Roški slap (25,5 m) a Skradinski buk (17 stupňov s celkovou výškou 45,7 m). Celkový spád Krky je 242 metrov a tým je Krka prírodným a krasovým fenoménom. Travertín, resp. z vody usadený vápenec, ktorý vytvára travertínové prahy, schody, brady, pokrývky, závesy a iné geomorfologické tvary, je základným fenoménom a kostrou dnešného hydrogeologického a krajinárskeho obrazu národného parku. Hrádze vodopádov sú biodynamické výtvory, ktoré neustálym vápenatením rastú aj dnes, preto sa im hovorí aj „živý travertín“.
NP Krka mimoriadne bohatou a rôznorodou flórou a faunou. Na území parku bolo zistených 860 druhov a poddruhov rastlín. Zvlášť sú zaujímavé vodopády Roški slap so svojou kaňonovou vegetáciou a Skradinski buk, ktorý poskytuje možnosti pozorovania rastlinných druhov travertínových bariér. V rieke Krke má svoj domov 18 druhov rýb. Rákosie, jazerné časti toku a močaristé lúky oplývajú obojživelníkmi a vtákmi, húštiny a skalnaté miesta plazmi. Spomedzi cicavcov je najvzácnejšou fauna netopierov, ktorá obsahuje 18 druhov, zväčša ohrozených alebo ktoré sú pred vyhynutím v Európe.
Oblasť rieky Krky oplýva stopami starodávneho osídlenia a množstvom historických a kultúrnych pamiatok.

Najstaršími pamiatkami, ktoré svedčia o prítomnosti človeka na tomto území, sú predhistorické náleziská kamenných nástrojov z obdobia paleolitu, keramiky z obdobia neolitu, kremenných nožíkov ako aj úlomkov kameninových nádob a kostí. Popri pravom brehu rieky Krky, na úseku od mesta Skradina (samotné mesto je chránené ako kultúrna pamiatka) po Skradinský vodopád sa nachádzajú pozostatky antického vodovodu rímskej Scardony. Na území NP sa nachádzajú pozostatky viacerých stredovekých starochorvátskych pevností zo 14. storočia: hrady Trošenj, Nečven, Bogočin a Ključica, ktorá svojimi rozmermi a zachovalosťou je jedným z najvýznamnejších fortifikačných objektov v Chorvátsku. Spomedzi sakrálnych stavieb najcennejšími klenotmi NP sú františkánsky kostol a kláštor so vzácnou knižnicou na ostrovčeku Visovac (nachádza sa medzi Rošským vodopádom a Skradinským vodopádom. Ďalším je kláštor Krka (Sv. Archaniel) so svojím bohatým umeleckým a kultúrnym pokladom. Na vodopádoch Roški slap a Skradinski buk sa nachádza množstvo mlynov a stúp, ktoré majú mimoriadny kultúrno-historický význam ako pamiatky rurálneho staviteľstva a hospodárskej minulosti a vzhľadom na primárnu činnosť a ľudový výraz sa považujú za etnologicko-etnografickú pamiatku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk