Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prírodné pomery v Žiarskej kotline

Žiarska kotlina sa nachádza na strednom toku Hrona, tiahne sa po jeho pravej strane zo severovýchodu na juhozápad. Jej rozloha je približne 110 km2. Ohraničujú ju pomerne vysoké pohoria – Vtáčnik, Kremnické a Štiavnické vrchy. Územie Žiar-skej kotliny patrí k západokarpatskému vulkanickému oblúku, leží teda v stredo-slovenských neogénnych vulkanických útvaroch a predstavuje tektonickú depresiu medzi okolitými pohoriami. Jej výplň tvoria súvrstvia tufitov, ílovcov a zlepencov s tenkými vložkami uhlia. Vo východnej časti kotliny sa vyskytujú limnokvarcity, ktoré vznikli vyzrážaním z hydrotermálnych prameňov pri doznievaní ryolitovej fázy sopečnej činnosti. Spomenuté okolité pohoria sú utvorené z výlevných magma-tických hornín – ryolitov, andezitov a čadičov (tieto sú charakteristické stĺpovitou odlučnosťou). Vyskytuje sa tu aj vulkanické sklo – perlit. Výlevné magmatické horniny sa často striedajú s pyroklastickým materiálom (sopečný piesok a sopečný popol) premeneným na tufy a tufity. Údolná niva Hrona je vybudovaná zo štrku, piesku, hlín a svahových sutín.
Žiarska kotlina patrí do skupiny kotlín, kde sa už zriedkavejšie nachádzajú hnedozeme. Prevládajú tu ilimerizované až oglejené pôdy, ktoré sa občas striedajú s hnedými lesnými pôdami. V úrodnej nive Hrona sa nachádzajú nivné pôdy, ktoré pri zvýšenej hladine rieky bývajú zamokrené.
Vegetačný kryt je v súčasnosti poznačený činnosťou človeka. Všetka orná pôda bola už dlhý čas obhospodarovaná. Okolité lesy sú najčastejšie bukové, premiešané s dubmi, smrekmi, borovicami, alebo hrabmi – pôvodná lesná prikrývka sa zmenila. Žiarska kotlina nemá osobitné zvieratstvo, vyskytujú sa tu skoro všetky druhy zvierat a vtáctva, ktoré žijú na strednom Slovensku. Nadmorská výška sa tu pohybuje približne okolo 225 m. n. m. Najnižšie je položená južná časť kotliny 198 m. n. m. (Brehy).
Žiarska kotlina leží v teplej, mierne vlhkej oblasti s miernou zimou, je teda teplejšia a suchšia ako okolité pohoria – priemerná ročná teplota sa pohybuje približne okolo 7,8°C a ročný priemer zrážok je približne 635 mm.
Kotlinou preteká a zároveň odvodňuje rieka Hron v dĺžke približne 60 km. Jeho prítoky sú len potoky. Maximálny stav vody v Hrone býva v apríli.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk