Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pôda

Základnými zložkami pôdy sú pevné, kvapalné a plynné látky. Pevné látky tvoria 50-85% pôdy. Kvapaliny alebo pôdny roztok predstavujú 10-45% z celkového objemu pôdy. Plynné látky tvoria5-40% priestoru pôdy.
Základné vlastnosti pôdy:
Jednotlivé pôdy majú fyzikálne, chemické, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti. Odlišujú sa totiž zrnitostným zložením ( fyzikálna vlastnosť), obsahom živín a humusu ( chemická vlastnosť), schopnosťou pútať chemické prvky a látky ( fyzikálno-chemická vlastnosť ) a tiež intenzitou činnosti mikroorganizmov ( biologická vlastnosť ).
Každá pôda má svoju hĺbku a stratigrafiu, t. j. člení sa na niekoľko vrstiev, pod ktorými je hornina. Pôda má genetické vlastnosti, ktoré vznikli jej vývojom .Výsledok rozdielneho vývoja pôdy sú pôdne typy. Technologické vlastnosti pôdy určujú obtiažnosť jej kyprenia a utláčania .
Najdôležitejšou vlastnosťou pôdy je jej úrodnosť. Je to schopnosť pôdy poskytovať rastlinám dostatok vody, živín, tepla, vzduchu a ďalších podmienok pre rast, vývoj, kvitnutie a tvorbu úrody.
Morfologické vlastnosti pôdy
Charakteristika pôdy má veľký význam pre určenie pôdneho typu. Predstavuje
také vlastnosti a znaky, ktoré môžeme určiť hmatom a zrakom. Medzi najdôležitejšie patria: farba, vlhkosť, zrnitosť , štruktúra, konzistencia, soli, novotvary, prímesi a biologické oživenie. Charakterizujeme pôdu od 0,5-1,5 m, ktorú nazývame pôdnym profilom. Farba pôdy je najčastejšie sivá, hnedá a čierna s rozličnými odtieňmi.
Vlhkosť pôdy , rozoznávame: suchú, vlhkú a mokrú zeminu.
Zrnitosť pôdy, môžeme určiť vizuálne pri skúmaní pôdneho profilu sú:
ľahká (piesočnatá), stredne ťažká(hlinitá), ťažká(ílovitá), štrkovitá a kamenistá pôda.
Štruktúra pôdy, poznáme 4 základné tvary pôdnej štruktúry: guľatú, kockovitú a doskovitú.
Konzistencia pôdy je prejav súdržnosti a priľnavosti pôdnych častíc, ktorú vyjadrujeme termínmi: kyprá, tuhá, neplastická, plastická, lepivá a nelepivá.
Soli v pôde zisťujeme chemikáliami.
Novotvary sú produkty pôdnych procesov.
Prímesi pozná ľahko každý. Ide o cudzokrajné látky v pôde: rohy, sklo, tehly, handry, gumu, kov a pod.
Biologické oživenie dokumentujú v pôde prejavy a pozostatky životnej činnosti organizmov.
Pôdny typ predstavuje výsledok vývoja pôdy a vyznačuje sa rovnakou stavbou pôdneho profilu a podobnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami.
Poznáme tieto pôdne typy:
Černozem sa vyskytuje v najsuchších a najteplejších oblastiach.

Hnedozem je rozšírená na pahorkatinách a kotlinách.
Illimerizovaná pôda je na svahoch a v kotlinách.
Oglejená pôda
Mačinová pôda má miesto v nížinách a v údoliach väčších riek.
Lužná pôda je len v širokých nivách a na terasách veľkých riek.
Nivná pôda je v nivách riek a potokov, kde predstavuje najmladšie pôdy. Glejová pôda- vyskytuje sa v dolinách a v podhorskej a horskej oblasti.
Močiarová pôda- patrí medzi trvalo zamokrené pôdy, nachádza sa pri močiaroch a jazerách.
Rašelinová pôda
Slanisko- je u nás veľmi zriedkavý typ pôdy.
Slanec- vyskytuje sa v najteplejších a najsuchších oblastiach
na neveľkých plochách.
Hnedá pôda- patrí k najrozšírenejším pôdnym typom.
Černozem- je pôdou, ktorá vznikla veľmi dávno, keď na našom území rástli tropické lesy. Pozostatky tejto starej prapôdy sú na vápencoch a ojedinele aj na iných horninách.
Podzolová pôda- nachádza sa v nížinách a v horách pod ihličnatým lesom.
Rendzina- je pôda pahorkatinovej a horskej oblasti.
Alpínska mačinová pôda- nachádza sa na vysokohorských lúkach.
Nevivinutá pôda
Antropogénna pôda- má pôdny profil umelo vytvorený človekom. Nachádza sa v záhradkách, kde prirodzené pôdy stratili svoje pôvodné vlastnosti.
Subhydrická pôda- vzniká vo vodných nádržiach.

Pri prehliadke pôdneho profilu zisťujeme, že sa skladá z vrstiev, ktoré nazývame pôdnymi horizontmi. Iba štruktúrna pôda zabezpečuje správny pomer pevných častíc, vody a vzduchu v pôde. Pevné častice pôdy sa zhlukujú do menších a väčších hrudiek, ktoré sa nazývajú pôdne agregáty alebo štruktúrne elementy. Medzi pôdnymi agregátmi sú voľné priestory, ktoré nazývame póry(pukliny, dutiny, trhliny).Sú zaplnené vodou a vzduchom. Agregáty sú v pôde usporiadané do určitej pôdnej štruktúry. Rovnorodá pôdna štruktúra má v celom pôdnom profile agregáty rovnakého typu. Pôda je veľmi dôležitá pre život, hoci veľa ľudí si to dostatočne neuvedomuje a vedome ju znečisťuje. V súčasnosti však existuje veľa spolkov na ochranu životného prostredia, ktoré sa zaoberajú aj ochranou pôdy.

Zdroje:
Zoltán Bedrna: Pôda, naša záhradka -
J.Hraško a kolektív: Pôda a výživa rastlín -
Bedrna, Hraško, Sotáková: Poľnohospodárske pôdoznalectvo -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk