Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hlavové nervy

Hlavove nervy

Periférna nervová sústava... ďalej iba PNS... pre blbých, nie poštový novinový stánok... ok??? Názvom pns sa označujú časti ns, ktoré sú lokalizované mimo cns... veľa skratiek? Tak znova... periférna nervová sústava je všetko to, čo je mimo hlavičky makovičky, teda mimo centrálnej nervovej sústavy... jasné? Pns tvoria priamo z mozgu vystupujúce hlavové nervy, ďalej sústava miechových nervov a periférne časti ans... autonómna nervová sústava, ale to už by ste mali vedieť... Hlavové nervy, kto chce, tak mozgové nervy, nervi craniales... Je ich 12 párov /slovom dvanásť párov/, vystupujú z mozgu... centrálna časť hlavových nervov, to sú príslušné motorické, senzitívne a autonómne jadrá, ktoré ležia v mozgu a ďalej ich opisovať nebudem, lebo je to zbytočné. I. nervi olfactorii, II. nervus opticus, III. n. oculomotorius, IV. n. trochlearis, V. n. trigeminus, VI.n. abducens, VII. n. facialis, VIII. n. vestibulocochlearis, IX. n. glossopharyngeus, X. n. vagus, XI. n. accessorius, XII. n. hypoglossus /tieto si rozoberieme bližšie, suhlasite? Mali by ste, sú v otázkach/

nervus oculomotorius je to okohybný nerv, keď sa zamyslíte, je to logické... vedie dva druhy eferentných vlákien:

  1. somatomotorické vlákna z motorického jadra nucleus nervi oculomotorii z z tegmen mesencephali, inervujú okohybné svaly s výnimkou m. obliqus superior a m. rectus lateralis
  2. visceromotorické vlákna pochádzajú z edingerovho- westphalovho jadra z tegmen mesencephali... to čo je za pi*****u

tento nerv sa rozdeľuje na ramus /nie hluk, ale vetva/ superior a inferior a ďalej na malé vetvy pre jednotlivé svaly... visceromotorická časť sa oddeľuje ako jemné vlákna, radix oculomotoria pre ganglion ciliare. Postgangliové nervi ciliares breves idú z ganglia ventrálne a vstupujú do očnej gule. Inervujú sphincter pupillae a m. ciliarisnervus trochlearis, ak ste prešli z latiny, viete, že kladkový... ako tie kostičky niekde na ruke, tuším... tento nerv obsahuje somatomotorické vlákna, ktoré sú výbežkami tiel neurónov z nucleus nervi trochlearis. Tento nerv ako jediny vystupuje na dorzalnej str. mozgového kmeňa pod colliculi caudales. motoricky inervuje m. obliqus superior...

Nervus trigeminus môj obľúbený... Je pomerne hrubý a má zložitú stavbu. Senzitívne inervuje kožu temena, čela, tváre, ušnice a brady, vrátane senzitívnej inerv. žuvacích svalov a kĺbu temporomandibulárneho, ďalej orbitu a jej obsah, nosnú a ústnu dutinu, jazyk a zuby... /takže, keď vás bolia zuby, môže za to trigeminus... Motorické vlákna inervujú svaly žuvacie. Vymenujeme si ich: m. masseter, m. temporalis, m. pterygoidei. Ďalej venter ant. musculi digastrici, m. mylohyoideus, m. tensor veli palatini a m. tensor tympani. Nervus abducens vystupuje z cns v žliabku pod okrajom pontu. Obsahuje somatomotorické vlákna z motorického jadra. Cez fissura orbitalis superior sa dostáva do očnice a inervuje m. rectus lateralis.

Nervus facialis pre nás najdôležitejší, často rehabilitovaný pre parézy... Je prevažne motorický. Obsahuje branchiálne motorické vlákna z motorického jadra nc nervi facialis. Senzitívne chuťové vlákna sa končia v nc. solitarius. Hrubší koreň tohto nervu vedie motorické vlákna, tenší obsahuje parasympatické a chuťové. Oba sa spájajú a ako jeden vstupujú do meatus acusticus internus. Lebku opúšťa cez foramen stylomastoideum a popod vonk. zvukovod sa vtláča do gl. Parotis. Motorické vetvy: inervujú m. canalis facialis, sv. ušného boltca, m. occipitalis, zadné bruško m. digastricus, m. stylohyoideus, mimické sv. tváre. Autonómne parasympatické vetvy: inervácia žliazok sliznice nosa, podnebia a slznú žľazu, tiež inervuje dutinu stredneho ucha. Chorda tympani: spojka n.VII s n. lingualis. Sú určené na inerváciu gl. submandibularis a sublingualis a drobných žliazok sliznice jazyka. Špeciálne senzitívne chuťové vlákna: prechádzajú z ventrálnych 2/3 jazyka cestou n.lingualis a ďalej cez chorda tympani do n.VII.

Nervus glossopharyngeus: Inervuje senzitívne časť steny faryngu a tonsilla palatina, ďalej je to inervácia sliznice stredoušnej dutiny a steny tuba auditiva. Motoricky- horný konstriktor faryngu, senzitívne sliznicu a sekretomotoricky drobné slizničné glanduly farynu.

Nervus vagus tzv.blúdivý: Má rozsiahlu inervačnú oblasť, kt.siaha až po orgány v brušnej dutine. Inervuje svalstvo faryngu, a laryngu, vonk.zvukovod, a časť ušnice sliznicu hrtana po hlasivky, inervuje tiež svaly laryngu a senzitívne sliznicu faryngu a laryngu od hlasiviek nadol. A inervuje aj črevá, slezinu a pečeň.

Nervus accessorius alebo prídavný: Je motorický, inervuje m. scm a tiež m. trapezius.

Nervus hypoglossus: Obsahuje somatomotorické vlákna, inervuje svaly jazyka, teda aj vďaka nemu papáme. Sú to tieto: m. genioglossus, m. hyoglossus, m. stylohyoideus, m. chondroglossus, m. longitudinalis superior et inferior, m. transversus linguae a m. verticalis linguae.

Druhy nervových vlákien v hlavových nervoch

  • Somatomotorické: inervujú somatické priečnepruhované svaly
  • Branchiálne: inervujú sv. zo žliabkových oblúkov, ich funkcia súvisí s hltaním, žuvaním, tvorbou hlasu, a mimikou. /V., VII., IX., X., XI./
  • Somatosenzitívne: inervujú kožu, svaly, šlachy a kĺby. /V., IX., X./
  • Viscerosenzitívne: inervujú vnút. orgány /VII., IX., X./
  • Špeciálne senzitívne:vedú informácie čuchové, zrakové, chuťové, sluchové a vestibulárne/I., II., VII., VIII. a chuť.vlákna V., IX., X./

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk