Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biosféra

BIOSFÉRA - CELOSVETOVÝ EKOSYSTÉM

Priestor na Zemi, ktorý obmývajú organizmy sa nazýva BIOSFÉRA (z krétskeho slova: bios = život; sfaira = guľa). Zahŕňa povrch zeme vrátane oživenej vrstvy pôdy a vzduchu, vôd, súše aj morí.
EKOSYSTÉM (z krétskeho slova oikos = dom; syn = spolu; histeim = staviam) - prírodný celok, zahŕňajúci systém všetkých organizmov spolu s ich prostredím na určitom mieste.  

Kvalita stanovišťa závisí od viacerých podmienok, čiže ekologických faktorov, ktoré pôsobia v rôznych kombináciách. Rozlišujeme tieto faktory: ABIOTICKÉ (neživotné) - pôsobenie neživej prírody; patria sem:

a)geologický podklad a pôda
b)voda v rôznych podobách (dážď, sneh, ľad, rosa, hmla, podzemná voda)
c)vzduch, teplo a svetlo
d)topografické podmienky (nadmorská výška, orientácia k svetovým stranám, sklon terénu)  

BIOTICKÉ (životné) - patria sem: vegetácia, živočíchy aj človek. Rastliny tvoria spoločenstvá - fytocenóza a spoločenstvo živočíchov sa nazýva zoocenóza. Každé spoločenstvo sa skladá z určitých druhov jedincov s približne rovnakými nárokmi, preto sa spoločenstvá rôznych stanovíšť líšia. Spoločenstvo rastlín a živočíchov určitej oblasti sa nazýva bióm. Biómy tvoria jednotlivé vegetačné pásma: tropické lesy, savany, púšte a polopúšte, stepi, tajga, tundra, listnaté lesy, vždyzelené lesy.

V ekosystéme (biosfére) neustále prebieha tok energii a obeh látok. Tento kolobeh zabezpečujú iba živé zložky. Premena látok a energií - uskutočňuje sa v dvoch protichodných procesoch. Sú to: fotosyntéza (asimilácia) - tvorba organických látok, pri ktorej sa energia spotrebuje a viaže so vznikajúcich látok; a dýchanie (disimilácia) čiže rozklad organických látok, pri ktorom sa energia uvoľňuje. Energia sa získava štepením zložitých organických látok, najčastejšie z glukózy.
rovnica fotosyntézy(endoternická reakcia):6CO2 + 6H2O--energia--›C6H12O6 + 6O2
rovnica dýchania(exerotická reakcia):C6H12O6 + 6O2--------›6CO2 + 6H2O + energia                              

V biosfére sa ustálila biologická rovnováha - schopnosť prírodného ekosystému udržiavať sa bez podstatných zmien alebo po mimoriadnom vychýlení vracať sa do pôvodného stavu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk