Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Odpad

Hmota sa spravidla nestráca. Čokoľvek si tu na Zemi vyrobíme, nám tu aj zostane. Len to prehadzujeme z kúta do kúta. Zo surovinového zdroja do továrne, z továrne do obchodu, z obchodu do bytu, z bytu do odpadu. Len v Slovenskej republike by odpady ročne zaplnili vyše 2000 hektárov do výšky 1 metra. Štatistiky vo svete i u nás zaznamenávajú neustály rast odpadov.

S odpadom môžeme urobiť 3 veci:

 1. Uložiť ho niekde v krajine (a skládka, ak nie je správne vedená, kontaminuje vzduch, vodu, pôdu). Neustále sa u nás zväčšuje počet divokých skládok, čo je neorganizované hromadenie odpadov v nevhodných lokalitách. Takéto neorganizované skladovanie znamená zbytočné zaberanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Odstraňovanie takýchto skládok je veľmi finančne náročné. Skládok máme na Slovensku niekoľko tisíc, ale iba niekoľko desiatok je riadených vyhovujúcim spôsobom. Časovanou bombou je ukladanie rádioaktívneho odpadu. Či už do mora a oceánu, alebo hlboko pod zem.
 2. Pri spaľovaní odpadu sa hmota opäť nestratí, len sa zmení na dym a popol. Oba môžu byť jedovaté. Plynné emisie môžu obsahovať napr. olovo alebo dioxín. Čistenie jedovatých plynov produkuje kontaminovanú vodu a jedovatý popol uložený na nevhodné skládky môže kontaminovať vzduch, vodu a pôdu.
 3. S odpadom môžeme urobiť ešte tretiu vec – robiť ho menej. Znížiť množstvo odpadu, ktoré produkuje domácnosť, môžeme dvoma spôsobmi: recyklovaním a precyklovaním.

Recyklácia je opätovné navrátenie tuhých, tekutých a plynných odpadových látok do obehu:

 • znižuje množstvo odpadov
 • šetrí prírodné zdroje
 • šetrí energiu
 • obmedzuje znečistenie.

Podmienkou znovuvyužitia odpadov je ich triedenie. Zvlášť sa ukladá papier, sklo, kovy a plasty.
Recyklácia je cesta, ktorou je možné budovať trvalo udržateľný život a uchovať prostredie aspoň také ako teraz aj pre budúce generácie.

Vieme?

 • 1 kvapka oleja znehodnotí 1000 l vody
 • 1 tona zberového papiera ušetrí 17 stromov a 500 kW elektrickej energie
 • 1 tona železného šrotu ušetrí 2 tony čierneho uhlia a 4 tony železnej rudy
 • 110 ton starého papiera zachráni asi 1 hektár 80-ročného lesa
 • pri výrobe 1 tony recyklovaného papiera sa ušetrí 260 m3 vody.

Precyklovanie je relatívne nový pojem. Znamená zamyslenie sa pri nakupovaní. Ak si môžem vybrať z viacerých podobných výrobkov, ktorý narobí najmenej odpadu? Potrebujem túto vec naozaj nevyhnutne? Napríklad jednorazové plienky. Sú pohodlné, odpadá práca s praním. Ale na skládke sa rozkladajú až 500 rokov. Preto platí: Čo si dnes nekúpim, zajtra nevyhodím.

„Je ťažké priložiť ruku na tep Zeme a zistiť, či má horúčku.“


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk