Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Genetika

1.GENETIKA,DEDIČNOSŤ,ROZDELENIE

Genetika-veda o dedičnosti a premenlivosti
Dedičnosť-schopnosť jedinca odovzdávať znaky a vlastnosti svojim potomkom
Premenlivosť-znaky sa môžu vplyvom prostredia pozmeniť
Vloha+Prostredie-Znak
Rozdelenie genetiky:1.Všeobecná genetika
a/genetika na úrovni molekúl-molek. genetika/štúdia zlúčenín potrebné na výskumy/ b/cytogenetika-bunk.štruktúry
c/ontogenetika-genetika na úrovni jedinca-Mendelove zákony
d/populačná genetika-štúdia celých spoločenstiev
2.Špeciálna genetika-rastlín
živočíchov
človeka
mikroorganizmov
Aplikovaná genetika-uplatnenie gen.poznatkov v praxi/lesnícka,lekárska/

2.ZÁKLADNÉ METÓDY A MODELOVÉ OBJEKTY GENETIKY

Základné metódy-hybridilogická metóda-metóda kríženia
- cytologické metódy
- biochemické metódy
Modelové objekty genetiky-a/čo najmenší počet dobre viditeľných chromozómov
b/ľahká manipulácia a udržateľnosť
c/jedinec musí mať veľký počet potomkov

3.ZNAKY,DELENIE PODĽA CHARAKTERU

Znak-základná vlastnosť,môžu byť-a/morfologické
b/funkčné
c/psychické
Všetky dedičné znaky majú podklad v biochem. reakciách.Zákl. predpokladom vytvorenia znaku je priebeh reakcie-biochem. znak.

4.ZNAKY –ROZDELENIE PODĽA GÉNOV

Znaky-a/kvalitatívne-majú určitú kvalitu-formu,sú podmienené malým počtom génov,kt. majú silný fenotypový účinok-gény veľkého účinku-monogénne
b/kvantitatívne-určitý stupeň,miera/výška,hmotnosť/,sú podmienené väčším počtom génov,kt. sa volajú gény s malým účinkom-polygénne
Každý znak je podmienený najmenej 2 alelami /alelickým párom/,alely – rovnocenné
-1 dominantná,1 recesívna

5.ALELA,GÉN,GENOTYP,FENOTYP,GENÓN,ALELOVÝ PÁR

Alela-konkrétna forma génu
Gén-úsek na molekule DNA,kt.

nesie úplnú gen.informáciu o utvorení znaku
Fenotyp-prejavené znaky,kt.môžme popísať
Genotyp-súbor všetkých génov,kt. máme v organizme od otca a matky
GENOTYP+PROSTREDIE-FENOTYP
Miesto uloženia génu na molekule DNA-locus,gény sú uložené lineárne-neprekrývajú sa
Alelový pár-2 alely-rovnocenné
-1 dominantná ,1 recesívna
Genón-súbor všetkých génov v 1 bunke

6.GENETICKÁ INFORMÁCIA,GENETICKÝ KÓD

Gen.informácia-informácia o spôsobe zoraďovania aminokyselín pri proteosyntéze,je zakódovaná genet. kódom
Gen.kód-poradie nukleotidov v DNA

7.TRIPLET-KODÓN,ANTIKODÓN

Triplet-aminokyseliny kódujú 3 nukleotidy-trojica báz-kodón
Antikodón-trojica báz na tRNA
Štartovací triplet- TAC-nachádza sa na začiatku génu ,kóduje bielkovinu metionín
Terminačné triplety-ATT,ATC,ACT-na konci-nekódujú žiadnu amonokyselinu,len ukočujú reťazec
Aby sa mohla AMK zoradiť do polypept.reťazca je potrebný antikodón.

8.STAVBA,ÚLOHA A DRUHY t-RNA

Transferová RNA-STAVBA-na vrchu sú 3 nukleotidy-antikodón,na spodu je AMK
Úloha-prinášať AMK k ribozóm a ich spájanie do polypept. reťazca,je voľne v cytoplazme
Druhy-toľko koľko je amk/20/

9.DRUHY GÉNOV NA RNA

štruktúrne-nositeľia vlôh pre všetky znaky a vlastnosti
regulačné-regulujú aktivitu štruk.génov
gény pre tRNA a rRNA-v jadrových chromozómoch-prenos génov z mater.bunky do dcérskych-replikáciou DNA

10.EXPRESIA ŠTRUKT.GÉNU,REPLIKÁCIA DNA,TRANSKRIPCIA

Replikácia DNA-prenos génov z mater.bunky do dcérskych-do dcérskych buniek sa dostávajú tie isté alely,kt.mala materská
Expresia-prevod gen.informácie uloženej v DNA do poradia AMK v polypept. reťazci-vytvorenie bielkoviny
Expresia-2 stupne-Transkripcia/prepis/
-Translácia/prenos/
Transkripcia-prepis poradia nukleotidov DNA do poradia nukleotidiv mRNA-na základe komplementarity.Prenos DNA na ribozómy z jadra zabezpečuje mediátor mRNA.
2DNA-mRNA
mRNA prejde z jadra do cytoplazmy-vznikne heterogénna rRNA
Posttranskripčná úprava-nastáva v rRNA-v jej molekule sa nachádzajú aj nukleotidy ,ktoré niesú súčasťou tripletu-intróny-špec. enzýmami sa z mol. rRNA vystrihnú-zostanú len exóny-tvoria triplety
Takto upravená mRNA prejde cez jaderné póry do cytoplazmy k ribozómom,s ktorými sa spojí a pripojí sa na malú subjednotku ribozómu.

11.TRANSLÁCIA

Translácia-preklad gen.

inf.z poradia nukleotidov mRNA do poradia AMK v peptidivom režazci-vzniká primárna štruktúra pept.reťazca.Pripojením kodónu a antikodónu sa uvoľní AMK z tRNA a pept.väzbou sa spojí s ďalšou AMK.
4 stupne-aminoacylácia-spojenie tRNA s prísl.AMK
-iniciácia-spojenie mRNA na menšiu podjednotku ribozómu
-elongácia-rozlíšenie kodónu mRNA antikodónom tRNA,uvoľnenie AMK a jej zapojenie do pept.reťazca
-terminácia-uvoľnenie pept.reťazca k ribozómu

12.GENETICKÁ REGULÁCIA

Jednotlivé znaky a vlastnosti sa vytvárajú až vtedy keď to organ. potrebuje-v určitom okamihu indiv.vývinu nie sú aktívne všetky úseky DNA-ale iba tie,u kt. nastáva realizácia gen. informácie.-aktivitu štrukt.génov regulujú regul.gény.

13.REGULAČNÉ GÉNY

Regulátor-nesie gen. inf.-pre syntézu látky-represor
Operátor-ovplyvňuje priamo štrukt. gény –tvorí s nimi jednotku-operón-represor
promótor
14.GEN.REGUL.-REPRESIA A INDUKCIA

Represia-podľa gen.inf. génu regulátora sa nasyntetizuje látka represor/nízkomolek. proteín/,ktorý sa spojí s génom operátora-tým ho vyradí z činnosti-operátor nemôže pôsobiť na štruk. gény a prepis gen.inf.sa neuskutočňuje/gény sú pasívne/
Indukcia-represor sa odpojí od génu operátora-ten začne pôsobiť na štrukt.gény-vyvolá ich aktivitu-nastáva expresia štrukt.génov-prepis gen.informácie.V čase represie štrukt.génov sú chromozómy zhrubnuté-Balbianiho prstence.

15.MIMOJADROVÁ DEDIČNOSŤ

DNA sa môže nachádzať aj v cytoplazme,plastidoch a mitochondriách.
Mimojadr.gény väčšinou kódujú informácie pre doplnk.funkcie buniek,ale aj niekt. dôležité inf.-gény pre tvorbu chlorofylu uložené v DNA chloroplastoch.Mimojadr.gény sa vyznačujú tým,že na rozdiel od jadr. génov neprenášajú tak presne –môžu sa v dcérskych a ďaľších bunkách vyskytovať v rozličných kópiach.

16.SYNTÉZA DNA

Syntéza DNA-replikácia DNA-Zákl.vlastnosť-pri každom zdvojení bunky-zdvojenie chromozómov
Podmienky-a/enzým DNA-polymeráza
b/matrica-vzorové vlákno
c/voľné nukleotidy
d/energia z ATP

17.SYNTÉZA RNA

Podmienky-a/matricové vlákno-mRNA-DNA
b/RNA polymeráza
c/voľné nukleotidy
d/energia z ATP
Syntéza nukl.kyselín je spojená s realizáciou gen.informácie.
3 druhy-tRNA-transferová
-mRNA-mediátorová
-rRNA-ribozomálna.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk