Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekosystém

Ekosystém

V ekosystéme neustále prebieha tok látok, energie a informácií.
Potravový (trofický) reťazec: skupina organizmov, kde je naznačené, ktorý organizmus sa stáva potravou iného. Príklad: obilie,- myš,- jastrab
Potravová sieť: zložitá spleť potravových reťazcov v ekosystéme.

Delenie podľa funkcie:
Producenti :všetky zelené rastliny, ktoré vo fotosyntéze vytvárajú organické látky,
Komnzumenti : 1. stupňa (bylinožravce),
                       2. stupňa (malé mäsožravce, parazity),
                       3. stupňa (veľké mäsožravce, predátori),
Reducenti : baktérie, článkonožce, huby.

Vývoj ekosystému
Ekologická sukcesia: zásadné zmeny v ekosystéme, ktoré prebiehajú viac ako jeden rok.
Delí sa na: 1. primárna - prebieha na miestach, ktoré ešte neboli osídlené,
                 2. sekundárna - prebieha na mieste poškodeného ekosystému,
Fázy vývoja ekosystému: 1. mladý - je malá druhová rozmanitosť, prevládajú negatívne medzidruhové vzťahy,
                                     2. dozrievajúci- väčšia druhová rozmanitosť, prevládajú kladné vzťahy
                                     3. klimax - vrcholné vývojové štádium, kde nadobudne rovnováhu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk