Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hliník

Výroba: Elektrovodivý hliník má čistotu najmenej 99,5%, elektrolyticky možno získať hliník čistoty 99,99%a zónovou tavbou až 99,99 99%

Výhody Hliníka –Jeho osobitou výhodou je možnosť anodickej oxidácie (Eloxovania), pri ktorej sa na povrchu vytvára veľmi tenká trvanlivá vrstva (asi 20μm) oxidu s veľkou tepelnou odolnosťou (Do 5000 °C). Táto tvrdá a proti opotrebeniu odolná vrstva nahrádza izoláciu hliníkového vodiča (eloxované vodiče) Hliník úspešne konkuruje aj v´daka svojej hmotnosti. Hmotnosť hliníkového vodiča je o 50% menšia ako hmotnosti rovnocenného medeného vodiča

Nevýhody-Nevýhodou hliníka je menšia konduktivita horšie mechanické vlastnosti a to že v styku s inými kovmi podlieha elektrolityckej korózii V spojoch hliníkových vodičov namáhaných tlakom dochádza k tečeniu hliníka ktorým sa zhoršujú vlastnosti spojov. Hliník má asi o 1,6krát väčšiu rezistivizu ako meď Preto z hľadiska prúdovej zaťažiteľnosti má rovnocenný hliníkový vodič 1,6-krát väčší prierez a 1,27-krát väčší priemer ako medený vodič. To vedie na jednej strane k zlepšeniu odvodu tepla ale na strane druhej k väčšej spotrebe elektroizolačných materiálov v prípade izolovaných vodičov a káblov s hliníkovými jadrami.

Použitie: Hliník sa používa najmä na výrobu lán vonkajších vedení, vodičov, jadier silových káblov, vinutí transformátorov a veľkých točivých strojov. Hliníkové fólie sa používajú na výrobu kondenzátorov. V tenkých vrstvách sa používa v tenkovrstvových štruktúrach. Je aj významným konštrukčným materiálom a zložkou mnohých zliatin.

Zliatiny: Aké výhody Majú zliatiny Hliníka- S inými kovmi majú podstatne lepšie mechanické vlastnosti ako čistý hliník. Ich vlastnosti sa neriadia len zmenou zloženia ale aj zmenou štruktúry (žíhanie a vytvrdzovanie)
Nevýhody zliatin- Zmenšená konduktivita.

Rozlišujú sa tvárnené zlievárenské a konštrukčne. Z elektrovodivých tvárnených zliatin je najvýhodnejší Aldrey a z konštrukčných Dural a SuperDural

Parameter Hliník –Alumínium- Al
Hustota 2700
Teplotný súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti
Pri 20°C 23,8
Rezistivita 0,028
Teplota Tavenia 658
Merná tepelná vodivosť pri 20°C 209,3.

 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk