Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkalické kovy

Prvky I.A skupiny se označují jako alkalické kovy. Jejich fyzikální-chemické vlastnosti jsou odvislé od jejich valenční elektronové konfigurace ns1. Jejich velká chemická reaktivita je dána jejich schopností snadno odštípit jeden elektron. Alkalické kovy - lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium a francium - se snadno oxidují a v přírodě je nalezneme pouze ve vázané formě. Čisté kovy jsou získávány elektrolyticky z tavenin jejich solí.

Draslík se také získává reakcí sodíkových par s roztaveným chloridem draselným. Všechny prvky I.A skupiny jsou měkké, stříbřité, na čerstvém řezu lesklé kovy. Kovový charakter narústá s rostoucím atomovým číslem. Mají nízkou teplotu tání, která se snižuje s rostoucím protonovým číslem alkalického kovu. Některé slitiny sodíku a draslíku jsou kapalné již při pokojové teplotě. Směsi kapalného sodíku a draslíku se používají jako chladicí média v některých typech jaderných reaktorú. Mají totiž vysokou teplotu varu, dobře vedou teplo a nerozkládají se púsobením radiace.

Většina sloučenin alkalických kovú má iontový charakter. Alkalické kovy nízké ionizační energie, díky tomu jsou vynikajícími redukčními činidly.
Jejich standardní elektrochemické potenciály jsou tak silně negativní, že mohou redukovat dokonce vodík obsažený ve vodě. Prudkost této reakce narústá s rostoucím protonovým číslem. S rubidiem a cesiem probíhá tato reakce explozivně. Rubidium a cesium jsou těžší než voda, takže po potopení reagují pod vodou. Prudký vývoj vodíku vyvolá nárazovou tlakovou vlnu, jež múže roztříštit nádobu.

S amoniakem reagují alkalické kovy také za uvolnění svého valenčního elektronu, ale s odlišným výsledkem. V tomto případě dochází k opklopení uvolněných elektronú několika molekulami amoniaku, což vede ke vzniku modře zbarveného roztoku. Tyto roztoky alkalických kovú (elektronú a kationtú) jsou často využívány k redukci organických sloučenin. Při vyšší koncentraci alkalického kovu dochází ke změně zbarvení na bronzové a roztok vede elektrický proud tak jako kapalné kovy.

Alkalické kovy reagují přímo s většinou nekovových prvkú. Nicménì např. s dusíkem reaguje jen lithium, které ho redukuje na nitridové ionty.

Alaklické kovy také charakteristicky barví plamen, což se využívá při plamenových zkouškách k dúkazu solí alkalických kovú a kovú alkalických zemin.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk