Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Soli

Soľ je zlúčenina zložená z kovového prvku a zo zvyšku kyseliny, tzv. radikálu kyseliny. Soli možno pripraviť viacerými spôsobmi. Najbežnejšie sú:

  1. Priame zlučovanie kovového prvku s nekovovým, napr.: zahriata meď sa zlučuje s chlórom, vzniká chlorid meďnatý, alebo zahrievané železo sa zlučuje so sírou na sírnik železnatý.
  2. Reakcia kovov s kyselinami, napr.: zinok reaguje so zriedenou kyselinou sírovou, vzniká vodík a síran zinočnatý.
  3. Priame zlučovanie kysličníka kovu s anhydridom kyseliny, napr.: kysličník vápenatý pražený s kysličníkom kremičitým dáva kremičitan vápenatý.
  4. Reakciou kyseliny s kysličníkom kovu, s hydroxidom alebo s uhličitanom kovu, napr.: kysličník meďnatý reaguje s kyselinou sírovou, vzniká voda a síran meďnatý, alebo roztok hydroxidu sodného neutralizovaný kyselinou chlorovodíkovou dáva vodu a chlorid sodný.
  5. Vytláčaním kovu z jeho soli iným, reaktívnejším kovom, napr.: z roztoku modrej skalice sa pôsobením železa vylúči meď a železo prechádza do roztoku.

Názov soli (napr. dusičnan sodný) sa skladá z dvoch slov: podstatné meno je utvorené z názvu príslušnej kyseliny (dusičnan) a prídavné meno od príslušného kysličníka alebo hydroxidu kovového prvku (sodný). Podstatné meno soli kyslíkatej kyseliny má príponu –an (dusičnan, síran), soli bezkýslíkatej kyseliny –id (chlorid, bromid) alebo –nik (sírnik). Pri odvodzovaní vzorcov solí viacsýtnych kyselín možno vo vzorci kyseliny nahradiť kovom alebo všetky vodíky, alebo len niektoré. Soli, ktoré nemajú vo vzorci všetky atómy vodíka, kyseliny nahradené kovom, voláme hydrosoli alebo kyslé soli. Latinské názvy solí bezkyslíkatých kyselín sa skladajú z latinského názvu prvku a z prídavného mena názvu nekovového prvku, ku ktorému sa pridáva prípona –atum: chlorid draselný- Kalium chloratum. Latinské názvy solí kyslíkatých kyselín sa skladajú z latinského názvu prvku a z prídavného mena utvoreného z príslušnej kyseliny a prípony –osum alebo icum, podľa toho či je kyselina odvodené od nižšieho alebo vyššieho mocenstva prvku: siričitan vápenatý- Calcium sulfurosum alebo dusičnan sodný- Natrium nitrocum. Hydrosoli (kyslé soli) dvojsýtnych kyselín majú v názve predponu bi- alebo hydrogen-. Názvy solí bezkyslíkatých kyselín majú príponu –id: chlorid sodný- natriumchlorid.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk