Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prvky p

Prvky p

- prvky III A- VIII A skupín- ns2np1-6: 

- chalkogény- VI A- prvky p4 
- halogény- VII A- prvky p5 
- vzácne plyny- VIII A- prvky p6 

- oxidačné čísla: najväčšie kladné- číslo skupiny 
                        najmenšie záporné- počet e- chýbajúcich do oktetu

Prvky p6:

- prvky VIII A skupiny: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
- ns2np6 =) vo valenčnej vrstve plný oktet, veľmi stabilné nezlúčivé, nereaktívne 
- výskyt: v nezlúčenom stave- vo vzduchu (menej než 1%) 
                                              He- atmosféra niektorých planét, najrozšírenejší 
              zlúčeniny- prvé 1962- XeF6, XeO3
- výroba: frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu
- vlastnosti: nízke teploty topenia a varu (He- -262°C/ -269°C; Rn- najvššie) 
                  He- pri nízkej teplote supravodivý, supratekutý (má malú viskozitu)
- použitie: vytvorenie stálej nezlúčivej atmosféry v špeciálnom hutníctve (napr. výroba Ti) 
                  neónky, náplň do balónov (He), radónové kúpele,...

Prvky p5:

- prvky VII A skupiny: F, Cl, Br, I, At
- ns2np5 =) chýba im 1e- do oktetu- oxid.č. –I,...,0,...VII
- výskyt: vo forme zlúčenín- halogenidy (fluoridy, chloridy,...)- Nacl, CaF2, 

- Bezkyslíkaté zlúčeniny: halogénvodíky (HCl, Hf, HBr, HI),halogenidy 
                                     halogénvodíky: ostro páchnucé plyny, vodné roztoky        
                                                            HF- leptá sklo (uchováva sa v plastových falšiach), vyleptávanie vzoriek v skle a textile 
                                                           HCl- základ. chem. surovina, žalúdočné šťavy 
                                     halogény:  dobre rozpustné vo H2O 
                                                           1) Iónové- s1 a s2 prvkov- NaCl, KBr 
                                                           2) Atómová štruktúra- stred tabuľky- CuCl2 
                                                           3) Molekulové- nekovy,  prvky s veľkými oxid. č.-TiCl4 
                                                           NaCl- soľ, konzervovanie, najrozšírenejší 
                                                           AgBr- fotografický piemysel 

- Kyslíkaté zlúčeniny: oxidy: nestále, rozkladajú sa, explozívne (ClO2), najznámejší- I2O5 
                              kyseliny: v bezvodnom stave HClO4, tuhé- HIO4, H5IO6, ostatné vo vodných roztokoch 
                                            - so vzrastajúcim oxid.č. halového prvku, vzrastá stabilita a sila kyseliny a klesá oxidačná schopnosť (HClO, HClO2, HClO3, HClO4)
                                    soli: tuhé kryštalické látky, zmes NaCl+ NaClO- textilný priem. na bielenie látok 
                                           chloristany- zábavná pyrotechnika, zneškodnenie výbušnín 
                                           chlorečnany- výbušniny (rýchlym zohrievaním), nebezpečnejšie, zápalky 

-u človeka: F- kosti, zuby; Cl- žalúdočná kyselina; Br- pôsobí na psychiku; I- štítna žľaza 
                  - pri výrobe Al, kryolit (Na3AlF6), v morskej a minerálnej vode

- výroba:  halogénvodíky: silná kyselina + halový prvok        NaCl + H2SO4 -) HCl + NaHSO4 
                                                  vodík + halový prvok                    H2 + Cl2 -) 2HCl 

                 halogenidy:   priama syntéza prvkov                        2Fe+3Cl2  -) 2FeCl3 
                                       neušlachtený kov + riedená kyselina  Zn + 2HCl -) ZnCO2+ H2 
                                       neutralizácia                                        KOH+ HCl -) KCl+H2O

- vlastnosti: F,Cl- žltozelené jedovaté plyny; Br- tmavočervená kvapalina; I- tmavofialová kryštalická látka
- použite: pri dôležitých organických a anorganických syntézach 
                  Cl- PVC, dezinfikačné a bieliace prostriedky, dezinfekcia vody 
                  Br- farmácia (prípravky na vykašlávanie, lieky na psychiku) 
                  I- 5% alkohol- iodová tinktúra (dezinfekcia rán)

Prvky p4:

- prvky VI A skupiny: O, S, Se, Te, Po 
- ns2np4 =) na valenčnej vrstve 6e- , do oktetu chýbajú 2- oxidač č.- -II, ...,0,...II
- výskyt: O- 21% vo vzduchu, H2O, soli kyslíkatých kyselín, oxidy, .... najrozšírenejší 
              S- čistá (v elementárnom stave), sulfidy, sírany, síričitany,... 
              Se, Te- vzácne, zloženie Mesiaca a Zeme 
              Po- v uránovej rude smolinec

- vlastnosti: O- bezfarebný plyn; S- žltá kryštalická nekovová látka; 
                   Se+Te- pevné polokovové látky, jedovaté látky, otrava sa prejavuje zápachom; 
                                Se- protirakovinový, zabraňuje tvorbe prvých buniek 
                   Po- rádioaktívny kov, objavila ho Maria Cury Sklodovská, meno po Poľsku 
                        - smerom dole v tabuľke rastie kovový charakter a klesá elektronegativita 
                   O- bezfarebný nezápalný plyn, najrozšírenejší prvok (v atmosfére 21%, litosfére, v hydrsfére), biogénny prvok (dýchanie, voda, fotosyntéza), v 3 izotopoch: 168O (99,76%) , 178O, 188O 
                      - výroba: frakčná destilácia skvapalneného vzduchu, tepelným rozkladom niektorých látok, obsahujúcich kyslík 
                      - výskyt: čisty: atómový O, molekulový O2 a ozón O3 
                      - zlúčeniny: oxidy: a)molekulové- O+ nekovy: SO3, SO2, N2O3, Cl2O7, H2O, ... 
                                                  b) s atómovou štruktúrou- O+ stred tabuľky: Mn2O7, OsO4,... 
                                                  c) iónové- O+ alkalické kovy/ kovy alkalických zemín: Na2O, CaO, MgO,... 
                                                  H2O- v 3 skupenstvách (para, ľad, kvapalina), polárne rozpúšťadlo, anomália vody- najväčšia hustota (4°C), 
                                                        tvrdosť- 1) prechodná- hydrogén uhličitany(=)varenie vody) 
                                                                    2) trvalá- sírany(=) pridaním Na2CO3 
                                                  H2O2- bezfarebná olejová kvap., v bezvodnom stave výbušná, bieliace prášky, zubné pasty, dezinfekcia rán, kaderníctvo,... 
                      - použitie: v hutníctve Fe, na zváranie a rezanie kovov, v lekárstve, baníctve, požiarnici, potápanie,... 
                  S- žltá kryštalická látka, nekov, dodávame z Poľska, 
                    - výskyt: čistá- súčasť bielkovín, nerozpustná vo vode, rozpustná v sírouhlíku, tvorí 4 alotropické modifikácie: 
                                                                           - kosoštvorcová 
                                                                           - jednoklonná 
                                                                           - sírny kvet- ochladenie pár síry 
                                                                           - plastická síra- ochladenie kvapalnej síry 
                       zlúčeniny: Bezkyslíkaté: H2S-sulfán, napríjemne zapáchajúci plyn, vo vode málo rozpustný 
                                                            -2 rady solí: - hydrogén sulfidy 
                                                                               - sulfidy 
                                         Kyslíkaté zlúčeniny: oxidy: SO2- dráždivý bezfarebný plyn, nedýchateľný (dráždi dýchacie cesty), vzniká spaľovaním síry v ovzduší (S+O2 -) SO2 ; reduk. vlastnosti, kyslé dažde 
                                                                      kyseliny: H2SO3- soli:- siričitany 
                                                                                                      - hydrogén siričitany 
                                                                                    H2SO4- silná dvojsýtná kyselina, dobre rozpustná v H2O, silné oxidačné a dehydratačné účinky,                                                                                                - Beketov rad + H2SO4 -) zlúčenina+H2 
                                                                                              -modrá skalica- postrek viniča 
                                                                                              - superfosfát- umelé hnojivá 
                                                                                              - sírany- náplň do autobatérii, výroba viskózového hodvábu, farieb, trvalá tvrdosť H2O,               
                                                                       - podvojné soli- KCr(SO4)2. 12H2O

Prvky p3:

- prvky V A skupiny: N, P, As, Sb, Bi
- ns2np3 =) do oktetu im chýbajú 3 e- , oxidač. č.- -III, ..., 0, ..., V
- vlastnosti: As- polokovová pevná látka; jedovatý (myší jed, otravy) 
                  Sb- polokovová pevná látka; nátery, čiernenie obočia, prísada do zliatin, škrtacie plochy zápaliek, vo farmácii 
                  Bi- kovová pevná látka, nízka teplota tavenia; výroba ľahkotaviteľných zliatin (signalizačných zariadení), vo farmácii (masti, dezinfikačné prostriedky na ťažko hojace sa rany), ochladzovanie jadrových reaktorov, spájanie kovov so sklom. 
                  P- pevná nekovová látka, nachádza sa v minerále apatit, čistá tvorí 3 alotropické modifikácie:
                                       1) biely-P4- najreaktívnejší, prudko jedovatý, trením sa zapaľuje 
                                       2)červený- Pn  
                                       3)čierny- vrstevnatý 
                        zlúčniny: P4–) P4O6––) P4O10 
                                      P4O10- biela kryštalická látka, hydroskopická, vysušovanie látok 
                                        P4O10+6H2O–) 4H3PO4- tuhá kryšatlická látka, vo vodnom roztoku silná kyselina, vznik polykyselín: 
                                                                             H3PO4––) H4P2O7––) (HPO3)n 
                        soli: 3 rady od H3PO4: fosforečnany- Ca3(PO4)2- príprava hnojív-  superfosfát (Ca(H2PO4)2. CaSO4. 2H2O) 
                                                                                              -zložka apatitov 
                                                         hydrogénfosrorečnyny 
                                                         dihydrogénfosforečnany        
                        - výroba: rozklad prírodných fosforečnanov 
                 N- bezfarebný nekovový plyn, 78% v ovzduší (molekuly N2 sú nezlúčivé  a bránia O s nimi reagovať); výroba frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu; uložený v nádobách so zeleným pásom; 
                    -použitie: v kožnom lekárstve, na vytvorenie stálej nezlúčivej atmosféry (zváranie a rezanie kovov) 
                    -výskyt: čistý: N2- veľmi stabilný, vytvorenie nezlúčivej atmosféry 
                                 bezkyslíkaté zlúčeniny: NH3- bezfarebný plyn, charakteristického zápachu, vodíková väzba medzi molekulami =) dobre rozpustný vo H2O 
                                                                         - vo vodných roztokoch môže dávať komplexné zlúčeniny, 
                                                                         - použitie- v hnojárstve, výroba farbív, chladiacích látok, salmiak (náplň do autobatérii) 
                                                                                                       NH3+ HCl -) NH4+Cl- 
                                  kyslíkaté zlúčeniny: oxidy- NI-V + O: NO, NO2- zložky priemyselného exhalátu, výfukové plyny, jedovaté, škodia živ. prostrediu (kyslé dažde) 
                                                           kyseliny- HNO3- bezfarebná silná kyselina, silné oxidačné účinky závisia od: 
                                                                                  1)koncentrácie (čím viac % tým silnejšia) 
                                                                                  2)druhu oxidovanej látky (reaguje takmer so všetkými p. okrem Au a platinových kovov- tie iba v lúčavke kráľovskej- NO3+ HCl (1:3) ) 
                                                                                  3) teploty 
                                                                        - Pasivácia kovov- ponorenie kovu do koncentrovanej kys., pričom na povrchu kovov sa utvorí vrstva oxidov, ktoré zabraňujú korózii Cu+ HNO3 -) Cu(NO3)2 + NO3+ H2O       (zriedené k.) 
                          Zn+HNO3-) Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

                                                           soli- dusitany- výroba farbív 
                                                                  dusičnany- farbivá, liečivá, hnojivá, výbušniny 
                                                                                  NaNO3- čilský liadok      
                                                                                 NH4NO3, disíkaté vápno, (NH4)2SO4- hnojivá 
                                                               - výroba: ?

Prvky p2:

- prvky IV A skupiny: C, Si, Ge, Sn, Pb
- ns2np2=) do oktetu im chýbajú 4e-, oxid. č.: -IV(iba c a Si),...,0,...,IV 
- výskyt: v čistom stave len C, ostatné len v zlúčeninách, 

                     C- diamant, grafit, org. zlúčeniny, ropa, zemný plyn, uhlie, uhličitany,... 
                     Si- 2. najrozšírenejší, hlinitokremičitany- v zemskej kôre (SiAl) 
                     Ge- vzácne, spolu so Zn 
                     Sn- v rude cínovec (SnO2) 
                     Pb- v galenite (PbS)

- vlastnosti:  C- nekovová pevná látka, biogénny 
                     - výskyt: čistý- diamant- väzby veľmi pevné, najtvrdšia prírodná látka; klenotníctvo, brúsenie a rezanie skla, hroty vrtných súprav 
                                          - grafit(tuha)- krehká, elektricky vodivá, stiera sa; ceruzky, elektródy (výroba Al), mazadlo ložísk, filter, na zachytávanie škod. látok živočíšne uhlie) 
                                          - uhlie-)koks- výroba Fe pri vysokých peciach Fe2O3+3C–)3CO+2Fe 

                                   bezkyslíkaté zlúčeniny: C+H–) uhľovodíky 
                                                                     C+ kov–) karbidy (CaC2) 
                                                                     C+S-) sírouhlík CS2-nepolárne rozpúšť         
                                                                     C+ halogenid-)CCl4- chlorid uhličitý  
                                                                     C+N-) kyanidy- HCN-k. kyanovodíková 

                                                                    CaCN2- dusikáte vápno 

                                    kyslíkaté zlúčeniny

                                              oxidy- CO- vzniká spaľovaním C za nedostatku vzduchu CO2+C-)2CO, zložka vykurovacích plynov, redukčné účinky 
                                                        CO2- vzniká pri dokonalom horení 2CO+O2-)2CO2; a pri dýchaní; jedovatý bezfarebný plyn, menej reaktívny, nemá oxid. účinky, reaktant fotosyntézy 
                                              kyseliny: CO2+H2O-) H2CO3 
                                                     soli: uhličitany- CaCO3- stavebníctvo (cement, pálené vápno) 
                                                                            Na2CO3- sóda- potravinárstvo, zmäkčovanie vody 
                                                            hydrogén uhličitany- Ca(HCO3)2- prechodná tvrdosť vody, kotolný kameň 
                                                                                          NaHCO3- potláčanie kyslosti 

            Ge- polokovová pevná látka, polovodič, rádioaktívny, objavil- Winkler z Mendelejových predpovedí (o 15 rokov) 
            Sn- striebrobiely lesklý kov, ľahko sa taví, pod -13°C sa rozpadá na prášok; letovanie plošných spojív, výroba zlúčenín, konzeriev,... 
            Pb- striebrobiely kov, ľahko taviteľný, ťažký, mäkký, neťažný (odlieva sa), zachytáva röntgenové a rádioaktívne lúče; výroba zliatin, káblov, rybárskych závaží, strelív, akumulátorov,  jeho zlúčeniny sú jedovaté 
             Si- nekovová pevná látka, tmavá, krehká, vlastnosťami sa výrazne líši od C aj keď štruktúrou je podobný diamantu, teplota topenia- 1415°C a varu- 2360°C 

                 - zlúčeniny: bezkyslíkaté- Si + H-) silány- SiH4- silán 
                                                       Si + halogenidy-) halogenidy kremičité SiX4 
                                                       Si + kovy-) silicidy 
                                   kyslíkaté: oxidy- Si-O- veľmi pevné väzby 
                                                           SiO2- pevná, ťažko taviteľná látka s polymérnou štruktúrou, stály voči kyselinám (okrem HF), súčasť kremenného piesku pri výrobe skla a porcelánu), 3 modifikácie: kremeň––) tridymit––) kristobalit; 
                                                           kremeň- číry = kryštál, fialový = ametyst, 
                                                           hnedý = záhneda, žltý = citrín 

                                                         SiO4- tvar tetraédera (štvorstena), môže mať polymérnu štruktúru 
                                                    kyseliny: H4SiO4- tetrahydrogén kremičitá; vzniká pri hydrolýze halogenidov kremičitých, alebo okyslením vodných roztokov kremičitanov; známa len vo vodnom roztoku, z ktorého sa po čase vylučuje polymérny sól a po ďalšom státí rôsolovitý gél a jeho vysušením sa získava tuhý silikagél má absorpčné schopnosti) 
                                                    soli: kremičitany- Na2SiO3, K2SiO3- podstata vodného skla hlinitokremičitany= živce 
                                                                            - CaAlSiO3- súčasť cementa 
                 - použitie: výroba skla- obyčajné- tabuľové a fľaškové, Na2O. CaO. 6 SiO2 
                                                                 - tepelne odolné- kremenné a draselné sklo 
                                                  - chemické- B2O3 
                                                   - olovnaté sklo- optické prístroje a röntgeny 
                                                   - sodnodraselné- český kryštál 
                                                  - farebné- pridaním Co, Cu,...

Prvky p1:

- prvky III A skupiny: B, Al, Ga, In, Tl 
- ns2np1=) chýba im 5e- do oktetu, čiže iba odovzdávajú 3e-, oxidač. č.- III
- výskyt: len v zlúčeninách, B- borax; Al- 3 najrozšírenejší, hlinitokremičitany (Al2O3.H2O), korund (Al2O3); Ga, In, Tl- vzácne
- vlastnosti: smerom dole v tabuľke klesá elektronegativita 

                     B- nekovová pevná látka, kovolesklá, tmavá, chemicky nereaktívna, biogénny prvok pre rastliny (kvitnutie) 
                        - zlúčeniny: bezkyslíkaté- borany, halogenidy borité (BX3) 
                                          kyslíkaté- kyselina trihydrogén boritá- H3BO3 
                                                            kyselina boritá- HBO2 
                                                            borax- pri výrobe smált, glazúry v keramike, spájanie kovov, výroba špeciálnych chem. skiel 

                   Ga- kovová pevná látka, 1. prvok objavený na základe Mendelejových predpovedí, teplota topenia- 30°C a varu- 2070°C; teplomery na meranie vysokých teplôt, zrkadla na vysoké teploty 

                     Al- 2. najpriemyselnejší kov, 3. najrozšírenejší, striebrobiely, lesklý, ľahký, kujný, ťažný, elektricky vodivý, odolný voči korózii, má redukčné schopnosti (získavanie niektorých kovov- MN, Cr, Mo, V), 
                        - aluminotermia- pri vysokej teplote 3000-3500°C; s kyslíkom výrazne exotermická: 4Al+3O2-) 2Al2O3 DH= -E 
                        - výroba: v hlinikárni v Žiari nad Hronom; z bauxidu z maď. kryolitu (Na3AlF6), elektrolýzou pri vysokých teplotách (900-950°C) 
                        - použitie: výroba zliatin hl. v letectve a automobilovom priemysle, priemyselné konštrukcie, kľučky, elektrické vodiče, mince (50 halierniky), strešné krytiny, fólie, alobal      
                        - zlúčeniny: bezkyslíkaté- Al + halogenid-) AlX3- AlF3––) Na3[AlF6] 
                                              kyslíkaté- Al2O3, AlOH3- amorfné 
                                                              kaolin- výroba porcelánu, tehly, škrydle 

                      In- kovová pevná látka, strieborný lesk, mäkká (dá sa krájať nožom); výroba reflektorov, rádiolokátorov, zrkadiel, svetlometov 

                      Tl- kovová látka, striebrobiela, pomerne ľahká, taviteľná výroba kyselinovzdorných zliatin, vo fotografii, v medicíne, ničenie hlodavcov (TlSO4)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk