Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Znečisťovanie ovzdušia

Znečisťovanie ovzdušia

Pred miliónmi rokov bolo ovzdušie na Zemi minimálne znečistené. Ako sa človek postupne vyvýjal na vyspelejšieho, začal používať oheň. Postupne objavoval nové veci okolo seba až dospel do štádia vyspelej vedy. Znečistenie ovzdušia sa zvýšilo vynájdením parného stroja v 18.stor. keď začala priemyselná revolúcia. Najvýraznejšie sa to prejavilo v 20.stor.
Ako začali vznikať nové fabriky, železničná doprava postupne sa znečisťovalo aj ovzdušie a celá príroda.

Znečistenie ovzdušia rozdeľujeme na :

Prírodné znečistenie ovzdušia: sopky, oblasti vulkanickej činnosti, prachové búrky a hnilobné procesy prebiehajúce v prírode (lesné kalamity)

Umelé znečistenie ovzdušia: vývoj priemyselnej činnosti (fabriky...), spaľovanie pevných a tekutých palív (automobily,lietadlá...), výrub lesov. Do ovzdušia sa dostávajú plynné, kvapalné a pevné látky, ktoré sú niekedy aj rádioaktívne.Tieto oxidy sa v atmosfére zlučujú s vodnými parami a vznikajú kyseliny- kyslé dažde

Skleníkový efekt: V ovzduší sa nachádza oxid uhličitý, ktorý prepúšťa slnečné žiarenie ku zemskému povrchu, ale neprepúšťa ho späť. Teplo zo slnečného žiarenia ostáva pri zemskom povrchu. Dôsledkom skleníkového efektu je zvyšovanie teploty ovzdušia, čím nastáva oteplenie na Zemi ( skleníkový efekt ). Toto oteplovanie spôsobuje roztápanie ľadovcov a následne sa zaplavuje zemský povch.

Ozón: porušujú ho najmä freóny, ktoré sa v minulosti pridávali do chladiacich, mraziacich zariadení a sprejov. Aj keď je dnes ich používanie už zakázané, freóny pretrvávajú v atmosfére až dodnes ( ich trvácnosť je vyše 130 rokov). Freóny sú vysoko v atmosfére a pôsobením slnka sa z nich uvoľňujú atómy chlóru. Freóny sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú chlór a fluór. Freóny sa používajú pri chladení. Vo väčšine krajinách sa freóny nahradzujú inými plynmi.

Ozónová diera: Snímky z družíc nad Antarktídou ukázali, že nad týmto kontinentom je nižšia koncentrácia ozónovej vrstvy. Ozónová vrstva zabraňuje prenikaniu ultrafialového žiarenia zo Slnka na Zem. Ultrafialové žiarenie poškodzuje ľudské bunky, bunky rastlín a živočíchov. Toto žiarenie spôsobuje u človeka rakovinu kože a u rastlín spôsobuje zníženie počtu semien.

Znečisťovanie ovzdušia je často viditeľné vo forme dymu z komínov a výstupných spalín z výfukov automobilov. Výsledný smog nepríjemne zapácha a spôsobuje pálenie očí, zvýšený počet prípadov astmy a prieduškových ochorení.
Automobily by mali používať bezolovnatý benzín. Pri výrobe automobilov sa montujú katalyzátory aby sa neznečisťovalo ovzdušie.

Jednotlivé krajiny vo svete schvaľujú zákony zakazujúce v určitých oblastiach spaľovať palivo vydávajúce dym. Vo fabrikách sú montované zariadenia, ktoré zachytávajú nečistoty, ktoré by unikali do ovzdušia. Ktorá fabrika nespĺňa požiadavky monitoru merania znečistenia ovzdušia je podľa zákonov pokutovaná.

V mestách sú inštalované monitory ktoré merajú rozptýlené čiastočky (ako sú kysličníky dusíka a olova) a plyny kysličníka siričitého (hlavný zdroj znečisťovania ovzdušia) a kysličníka uhoľnatého (prevažne z výfukových plynov). Znečisťujúce látky zo vzduchu sa dostávajú aj do potravín. Proti tomu sa bránime rôznymi ekologickými nariadeniami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk