Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzikálne zákony

Zákon zotrvačniosti:

Teleso zotrváva v pokoji, alebov rovnomernom priamočiarom pohybe, ak naň nepôsobia iné telesá silou, alebo ak sú sily pôsobiace na teleso v rovnováhe. (Isaac Newton 1643-1727)

Zákon vzájomného pôsobenia dvoch telies:

Ak pôsobí jedno teleso na druhé, pôsobí aj druhé teleso na prvé silou rovnako veľkou opačne orientovanou. (Isaac Newton 1643-1727)

Pascalov zákon:

Pôsobením vonkajšej tlakovej sily na voľnú hladinu kvapaliny v uzavretej nádobe vznikne vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký tlak. (Blaise Pascal 1623-1662)

Archimedov zákon:

Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí zvislo nahor vztlaková sila. (Archimedes 287-212 pred n. l.)

Zákon odrazu svetla:

Uhol odrazu α`sa rovná uhlu dopadu α. Odrazený lúč leží v rovine dopadu.

Ohmov zákon:

Elektrický prúd I prechádzajúci kovovým vodičom je priamo úmerný elektrickému napätiu U medzi koncami vodiča. I=U:R (George Simon Ohm 1787-1854)

Lenzov zákon:
Indukovaný prúd v uzavretom obvode má taký smer, že svojím magnetickým poľom pôsobí proti zmene magnetického poľa, ktorá je jeho príčinou (ktorá ho vyvoláva)

p = F / S (sila / plocha)
F = pS (tlaková sila pôsobí na plochu vždy kolmo)
p = h V g (hydrostat.tlak) (V vody je približne 1000 kg*m-3)
F = h V g S
Fvz = V V g (vztlak.sila)
Qv = V / t (objemový prietok) (objem / čas) (m3 s-1)
S1v1 = S2v2
Ep / V = V h V g / V = h V g (tlak.potenc.energia)
Ek / V = ½ V v2 (tlak.kin.energie)
p + ½ V v2 = konšt. (Bernoulliho rovnica)
Fx = Cx ½ S V v2 (odporová aerodyn. sila) (Cx-súčinit.odporu).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk