Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zvuk

Zvuk vzniká, keď pružné pevné teleso, alebo aspoň jeho časť, kmitá, keď sa chveje. Kmitajúce teleso je zdrojom zvuku

Zvuk je kmitanie vzduchu, ktorý vnímame uchom a vyvoláva v mozgu sluchový vnem.

Pod 20Hz infrazvuk
Nad 20kHz ultrazvuk

Pravidelné kmitanie zdroja zvuku – tón. Výška tónu je určená frekvenciou kmitania zdroja zvuku. Ladička je zdroj zvuku, ktorý vydáva tón s presne stanovenou výškou. Tóny rovnakej výšky, ktoré znejú rozlične, majú rozličnú farbu.

Absolútny sluch – ľudské ucho je uspôsobené rozkladať zložený zvuk na jeho jednoduchšie zložky.

Hlasitosť zvuku sa opisuje veličinou hladina hlasitosti (jednotka fón zn. Ph) (v praxi decibel dB) 1Ph=1dB

Prah hlasitosti
– Najnižšia hladina hlasitosti (pre rôzne frekvencie je rôzny)
Prah bolesti – Najvyššia hladina hlasitosti

Zvukové izolanty – látky, ktoré nevedú zvuk. Zvuk sa šíri pružnými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami. Vo vákuu sa zvuk nešíri.

Rýchlosť šírenia zvuku je cca 340m/s.

- pri zvýšení teploty vzduchu o 1°C rýchlosť o 0,6m/s viac
- pri dopade zvuku na prekážku sa zvuk odráža, mení sa smer jeho šírenia.
- pre odraz zvuku platí rovnaký zákon ako pre odraz svetla.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk