Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oblaky

OBLAKY

Oblak je viditeľný zhluk drobných kvapôčok vody, ľadových kryštálov alebo kombinácia oboch. Oblaky, ich druh, množstvo, výška nad zemou vypovedajú o aktuálnom stave atmosféry. Z pozorovania oblakov a meteorologických prvkov môžeme odhadnúť vývoj počasia v nasledujúcich hodinách až dňoch.

VZNIK OBLAKOV

Základné pojmy

Vlhkosť vzduchu je základný meteorologický prvok udávajúci množstvo vodnej pary vo vzduchu. Čím je teplota vzduchu vyššia, tým je potrebné viac vodnej pary k jeho nasýteniu. Mierou nasýtenia vzduchu vodnou parou je pomerná (relatívna) vlhkosť.

Kondenzácia je skvapalňovanie vodnej pary – prechod vody zo skupenstva plynného (vodná para) do skupenstva kvapalného (voda).

Sublimácia – prechod vody zo skupenstva plynného (vodná para) do skupenstva tuhého (ľad).

Kondenzačná hladina je výška, v ktorej teplota vystupujúceho vzduchu klesne na teplotu rosného bodu.

Teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej vzduch dosiahne nasýtenie vodnou parou. Vzduch pri určitej teplote môže obsahovať len určité množstvo vodnej pary. Pri ochladení vzduchu pod teplotu rosného bodu začína prebytočná vodná para kondenzovať. Nasycovanie vzduchu vodnou parou prebieha:
1. pribúdaním obsahu vodnej pary vo vzduchu
2. ochladzovaním vzduchu na teplotu rosného bodu.

Výstupné pohyby vzduchu – môžu mať rôzny mechanizmus vzniku:
1. Konvekcia väčšinou tým myslíme výstupné vertikálne pohyby vzduchu, ale patria sem aj kompenzačné zostupné pohyby. Výstupné pohyby majú väčšiu rýchlosť (5–20 m/s aj viac).
a. termická konvekcia – vzniká nerovnomerným zahrievaním zemského povrchu slnečným žiarením a stúpaním ľahšieho teplejšieho vzduchu.
b. dynamická (nútená) konvekcia – vzniká v dôsledku vynútených vertikálnych pohybov pri obtekaní terénnych prekážok (napr. kopce, horské hrebene). Prúdiaci vzduch naráža na terénnu prekážku a je nútený stúpať. Následkom výstupných prúdov vznikajú orografické oblaky.
Konvekciu spravidla sprevádza turbulencia, ktorá významne napomáha premiešaniu vzduchu a prenosu tepla.
2. Výstup vzduchu na frontálnom rozhraní – oddeľuje vzduchové hmoty rôznych fyzikálnych vlastností, atmosférické fronty
3. Výstup vzduchu v cyklóne – rýchlosť stúpania je malá ale plocha výstupu je horizontálne veľmi veľká.   tlakové útvary
4. vlnový pohyb prúdenia – pri silnom vetre na záveternej strane prírodnej prekážky vzduch striedavo stúpa a klesá.

Mechanizmus vzniku oblakov
Pre vývoj oblačnosti sú podstatné výstupné pohyby vzduchu a s tým súvisiaca kondenzácia. Pohyb oblačných systémov bezprostredne súvisí s pohybom a vývojom hlavných atmosférických objektov, hlavne atmosférických frontov a tlakových
útvarov. Vodné pary ktoré obsahuje vzduch podmieňujú vznik oblačnosti a zrážok. Stúpajúci vzduch sa v dôsledku menšieho tlaku rozpína, následne klesá jeho teplota a rastie vlhkosť vzduchu. Postupne dosiahne kondenzačnú hladinu, pri ktorej je vzduch nasýtený vodnou parou a pomerná vlhkosť vzduchu dosahuje 100%. Pri ďalších výstupných pohyboch dôjde ku kondenzácii (voda), alebo ak je teplota rosného bodu nižšia ako 0°C k sublimácii (ľad) a vznikne oblak.
Ochladenie, ktoré podmieňuje vznik oblakov vzniká pri:
1. výstupných pohyboch vzduchu bez výmeny tepla s okolím (adiabatický dej) pričom sa vzduch rozpína a ochladzuje
2. klesajúcej teplote a súčasne klesajúcom objeme vzduchu
3. pri stúpajúcej vlhkosti
Pri týchto dejoch sa molekula vody sa zrazí s kondenzačným jadrom a vytvorí kvapôčku vody. Kondenzačné jadrá sú v atmosfére vznášajúce sa malé aerosólové častice o veľkosti 0.001 µm až 10 µm (prach, sadze, dym, peľ, malé čiastočky zeme, kryštály morskej soli atď.), ktoré sa konvekciou premiestnia do vyšších vrstiev atmosféry. Kondenzačné jadrá uľahčujú prechod vody z plynného skupenstva do kvapalného. Bez týchto hygroskopických častíc by dochádzalo ku kondenzácii až pri mnohonásobnej presýtenosti (vlhkosť väčšia ako 100 %).
Konvekciou alebo trením kvapôčky a ľadové častice odolávajú zemskej príťažlivosti a vznášajúc sa v atmosfére môžu dosiahnuť veľkosť od asi 0,01 mm. Ak dosiahnu priemer od 0,1 až 5 mm, padajú k zemi ako kvapky. V horách je iný vývoj oblačnosti ako na nížine.TRIEDENIE OBLAKOV

Oblaky môžeme triediť podľa:
vzniku a vývoja – frontálne, nefrontálne, kopovité, vrstevnaté, orografické a pod.
zloženia – vodné, ľadové, zmiešané
výšky – viď tabuľka
vzhľadu

TRIEDENIE OBLAKOV PODĽA VÝŠKY
Oblaky sú v rôznych výškach a atmosféra bola vertikálne rozdelená na tri poschodia: vysoké, stredné, nízke
Poschodia sa čiastočne prekrývajú a ich hranice sa menia v závislosti od zemepisnej šírky. Oblaky sú zaradené podľa výšky do štyroch skupín.

PoschodiePolárne oblastiStredné šírkyTropické oblastiTeplotaZloženie
Vysoké – Ci, Cc, Cs3–8 km5–13 km6–18 km−20 °C až −60 °Cľadové kryštály
Stredné – Ac, As2–4 km2–7 km2–8 km0 °C až −30 °Cľadové kryštály, podchladená voda
Nízke – Sc, St0–2 km0–2 km0–2 km+15 °C až 0 °Cvoda, snehové vločky

Oblaky vertikálneho vývoja – nedajú sa zaradiť do jedného poschodia, výška 0–13 km
Ns – bývajú takmer vždy v strednom poschodí, ale väčšinou zasahujú aj do nízkych aj do vysokých poschodí
Cu – bývajú obvykle v nízkom poschodí, ale ich vrchol môže dosahovať do stredného poschodia
Cb – bývajú obvykle v nízkom poschodí, ale ich vrchol môže dosahovať až do vysokého poschodia
+15 °C až −60 °Cľadové kryštály, snehové vločky, podchladená voda, krúpy, voda


TRIEDENIE OBLAKOV PODĽA VZHĽADU
Oblaky sú v neustálom vývoji, majú nespočetne veľa tvarov a preto je ich klasifikácia obtiažna. Na tvar oblakov majú predovšetkým vplyv vertikálne výstupné prúdy.
Pre pozorovateľa je dôležité zaradiť oblaky podľa tvaru a výšky. Podľa medzinárodnej klasifikácie označujeme oblaky nasledovne:
• Druh – 10 základných druhov rozdelených do štyroch skupín.
Rozdiely vo vzhľade a vnútornej štruktúre viedli k ďalšiemu rozdeleniu oblakov. Ak je to nutné používa sa k jeho podrobnejšiemu popisu:
• Tvar (14 tvarov) – oblak môže byť označený len jedným tvarom. Určité tvary sa môžu vyskytovať u niekoľko druhov oblakov.
• Odroda (9 odrôd) – Oblaky môžu mať charakteristické rysy, které určujú ich odrodu. Súvisí s rozdielnym usporiadaním oblačných prvkov a s priesvitnosťou. Určitá odroda môže byť spoločná niekoľkým druhom oblakov.
• Zvláštnosti (9 zvláštností) – u niektorých oblakov sa môžu vyskytovať buď priamo u oblaku, alebo blízko neho, určité
charakteristické zvláštnosti napr. výčnelky, pruhy atď. Také charakteristiky sa označujú ako zvláštnosti. Jeden oblak môže mať
súčasne i viac zvláštností.
• Pôvod (materské oblaky) – materský oblak je pôvodný oblak z ktorého vznikol nový oblak. Časti oblaku alebo celý oblak môžu prejsť na oblak iného druhu než je materský oblak.
Označujú sa názvom patričného druhu s prívlastkom z názvu druhu materského oblaku + prípona. Ak sa zmení len časť pôvodného oblaku používame pre označenie pôvodu nového oblaku príponu genitus. Ak sa zmení oblak ako celok používame pre označenie pôvodu nového oblaku príponu mutatus.
Príklad: Ac cugen – Altocumulus ktorý vznikol z Cumulusu.
Oblak môže patriť len do jedného druhu a môže mu byť priradený len jeden tvar. Pri popise sa používajú latinské názvy. Každý názov má svoju skratku.
Názvy oblakov sa skladajú z latinských slov:
Cirrus – riasa; Cirro – riasový
Stratus – sloha, vrstva; Strato – slohový
Cumulus – kopa; Cumulo – kopovitý
Altus – vyvýšený  
Nimbus – dážď ; Nimbo – dažďový

V tabuľke sú uvedené všetky prípustné kombinácie oblakov.
DruhSkr.TvarOdrodaZvláštnostiMaterské oblaky
– genitus– mutatus
Cirrus

Riasa

6000–12 000m
Cifibratus

uncinus

spissatus

castellanus

floccus
intortus

radiatus

vertebratus

duplicatus
mammaCirrocumulus

Altocumulus

Cumulonimbus
Cirrostratus
Cirrocumulus

Riasová kopa

6000–10 000m
Ccstratiformis

lenticularis

castellanus

floccus
undulatus

lacunosus
virga

mamma
 Cirrus

Cirrostratus

Altocumulus

Cirrostratus

Riasová sloha

6000–10 000m
Csfibratus

nebulosus
duplicatus

undulatus
 Cirrocumulus

Cumulonimbus
Cirrus

Cirrocumulus

Altostratus

Altocumulus

Vyvýšená kopa

2000–5000m
Acstratiformis

lenticularis

castellanus

floccus
translucidus

perlucidus

opacus

duplicatus

undulatus

radiatus

lacunosus
virga

mamma
Cumulus

Cumulonimbus
Cirrocumulus

Altostratus

Nimbostratus

Stratocumulus
Altostratus

Vyvýšená sloha

2000–5000m
As translucidus

opacus

duplicatus

undulatus

radiatus
virga

praecipitatio

pannus

mamma
Altocumulus

Cumulonimbus
Cirrostratus

Nimbostratus
Stratocumulus

Slohová kopa

500–2000m
Scstratiformis

lenticularis

castellanus
translucidus

perlucidus

opacus

duplicatus

undulatus

radiatus

lacunosus
mamma

virga

praecipitatio
Altostratus

Nimbostratus

Cumulus

Cumulonimbus
Altocumulus

Cumulus

Nimbostratus

Stratus
Stratus

Sloha

0–1000m
Stnebulosus

fractus
opacus

translucidus

undulatus
praecipitatioNimbostratus

Cumulus

Cumulonimbus
Stratocumulus

Stratus
Nimbostratus

Dažďová sloha

500–2000m
Ns  praecipitatio

virga

pannus
Cumulus

Cumulonimbus
Altocumulus

Altostratus

Stratocumulus
Cumulus

Kopa

500–2000m
Cuhumilis

mediocris

congestus

fractus
radiatuspileus

velum

virga

praecipitatio arcus

pannus

tuba

Altocumulus

Stratocumulus

Stratocumulus

Stratus
Cumulonimbus

Dažďová kopa

500–2000m
Cbcalvus

capillatus
 praecipitatio

virga

pannus

incus

mamma

pileus

velum

arcus

tuba
Altocumulus

Altostratus

Nimbostratus

Stratocumulus

Cumulus
Cumulus

V tabuľkách je uvedené: názov – skratka – preklad – stručný popis – oblaky ktorých sa to týka. Tvary, odrody, zvláštnosti oblakov sú usporiadané zostupne podľa frekvencie výskytu.

Tvar
fibratusfibvláknitýJednotlivé oblaky alebo tenký oblačný závoj majú vláknitú štruktúru. Vlákna sú priamočiare alebo mierne zakrivené, nie sú zakončené háčikmi alebo chumáčikmiCi

Cs
uncinusuncháčikovitýOblaky v tvare vlákien sú zakončené hore smerujúcimi háčikmi alebo chumáčikmiCi
spissatusspihustýOpticky tak hustý oblak, že proti Slnku sa zdá šedivýCi
castellanuscasvežovitý, tvar cimburiaOblaky, ktoré v hornej časti majú kopovité vrcholky alebo vežičky, takže sa podobajú cimburiu. Tieto vežičky, z ktorých niektoré majú väčšiu výšku než šírku, spočívajú na spoločnej základni a sú usporiadané v radáchCi

Cc

Ac

Sc
floccusflochumáčkovitý, vločkovitýOblaky v podobe vločiek alebo chumáčikov vaty, ktorých spodné okraje sú viac menej neostré, roztrhané a často sprevádzané virgou Ci

Cc

Ac
stratiformisstrvrstvovýOblaky, ktoré sa rozprestierajú do veľkých horizontálnych plôch alebo vrstiev bez výrazného členeniaAc

Sc

Cc
nebulosusnebhmlovýOblačný závoj, alebo vrstva jednotvárneho hmlového vzhľadu bez viditeľnej štruktúryCs

St
lenticularislenšošovkovitýOblaky v podobe šošoviek, často veľmi pretiahnuté, obyčajne s výraznými obrysmi. Oblaky tohto tvaru sú najčastejšie orografického pôvodu, ale môžu sa vyskytnúť i v oblastiach bez pohoríCc

Ac

Sc
fractusfraroztrhanýOblaky roztrhaného vzhľadu v tvare nepravidelných chuchvalcov alebo zdrapovSt

Cu
humilishumplochý, nízky Oblaky v podobe kôp malého vertikálneho rozsahu. Vyzerajú obvykle ako sploštené s rovnou základňou. Približný pomer výška: šírka=1:2Cu
mediocrismedstrednej veľkostiOblaky v podobe kôp stredného vertikálneho rozsahu. Ich vrcholy majú pomerne malé kopovité výbežky a môžu občas strácať pevne ohraničený okraj. Približný pomer výška: šírka=1:1Cu
congestusconmohutne vyvinutýKopovité oblaky mohutného vertikálneho rozsahu so silne vyvinutými výbežkami. Ich horné kypiace časti majú často podobu karfiolu. Oblaky sa často spájajú do väčších celkov a vytvárajú podobu hradby, vlny apod.Cu
calvuscalholý, lysýBúrkové oblaky, ktorých aspoň niektoré výbežky hornej časti začínajú strácať kopovité obrysy, ale v žiadnej ich časti sa ešte nedá pozorovať riasnatá štruktúra. Výbežky majú vzhľad belavej oblačnej hmoty s viac menej vertikálnym rebrovanímCb
capillatuscapvlasatý, pápernatýBúrkové oblaky, ktoré majú v hornej časti zreteľnú vláknitú alebo rebrovitú štruktúru v podobe nákovy, chocholu alebo obrovskej neusporiadanej štice. V súvislosti s takými oblakmi sa obvykle vyskytujú prehánkové lejaky alebo búrky sprevádzané často víchricou a niekedy krupobitím. Často je možno pozorovať zrážkové pruhy (virga) Cb
Odroda
intortusin prepletené vláknaZakrivené oblačné vlákna sú navzájom nepravidelne prepletenéCi
vertebratusvetvar rybej kostiČasti oblaku sú usporiadané tak, že pripomínajú rybiu kostru alebo chrbticu a rebráCi
undulatusunvlnitý, zvlnenýČasti, pásy alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v celistvej oblačnej vrstve, alebo môžu byť navzájom oddelené Cc, Cs

Ac, As

Sc, St
radiatusralúčovitýOblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom alebo dvoch bodoch na horizonteCi, Ac

As, Sc

Cu
lacunosuslamriežkový,

sieťovitý
Časti oblakov alebo vrstvy majú viac menej pravidelne rozložené otvory, ktorých okraje sú niekedy neostré. Bezoblačné medzery sú usporiadané tak, že pôsobia dojmom siete alebo včelieho plástuCc, Ac

Sc
duplicatusduviacvrstvovýSkupiny oblakov alebo vrstiev sú husto nad sebou naskladané v malých vzdialenostiach, niekedy čiastočne spojenéCs, Ac

As, Sc
translucidustrpriesvitnýOblačné skupiny alebo vrstvy sú priesvitné tak, že je nimi presvitá Slnko alebo Mesiac a je viditeľná ich polohaAc, As

Sc, St
perluciduspemedzerou medzi oblakmi je vidieť oblohuOblačné skupiny alebo vrstvy majú zreteľné, niekedy i veľmi malé medzery, ktorými sa dá vidieť poloha Slnka, Mesiaca, modrá obloha alebo oblaky vo väčších výškachAc, Sc
opacusopnepriesvitnýOblačné skupiny alebo vrstvy, ktorých prevažná časť je tak hustá, že sa nedá vôbec rozpoznať poloha Slnka alebo MesiacaAc, As

Sc, St
Zvláštnosti
incusinctvar nákovyHorná časť búrkového oblaku sa rozširuje do podoby nákovy s hladkým alebo vláknitým a rebrovitým vzhľadomCb
mammamamtvar pŕsZákladňa oblaku je tvarovaná tak, že dolu z oblakov visia zaoblené výbežky v podobe vemien alebo pŕsCi, Cc

Ac, As

Sc,
virgavirzrážky nedopadajú na zem Zrážkové pruhy spojené so základňou oblaku smerujú kolmo alebo šikmo k zemi ale nedosahujú zemského povrchu. Stačia sa vypariť pred dopadom na zemCc, Ac

As, Ns

Sc, Cu

Cb
praecipitatioprazrážky dopadajú na zemZrážkové pruhy v tvare tmavších pásov ktoré dosahujú od základne oblaku až k zemiAs, Ns

Sc, St

Cu, Cb
arcusarcvalec; oblúkHustý horizontálny oblak valcovitého tvaru. Vytvára sa na prednej strane postupujúcich oblakov a pri väčšom rozsahu má tmavý hrozivý vzhľadCb, Cu
tubatubstĺp, kuželOblačný stĺp, výbežok alebo obrátený kužeľ (lievik) vychádzajúci zo základne oblaku smerom dolu. Je príznakom silného víruCb, Cu
pileuspilčiapkaVedľajší oblak menšieho horizontálneho rozsahu v podobe čiapky alebo čepca (z ľadových kryštálov) vyskytujúci sa nad vrcholkami kopovitých oblakov, ktoré ním často prerastajú. Možno pozorovať i niekoľko oblakov pileus nad sebouCb, Cu
velumvelzávoj; plachtaOblak podobný oblaku pileus ale veľkého horizontálneho rozsahu pripomínajúci plachtu. Vyskytuje sa tesne nad alebo priamo na vrchole jedného alebo niekoľko kopovitých oblakoch, ktoré ním často prerastajúCu, Cb
pannuspanroztrhanýZdrapy a roztrhané časti oblaku, ktoré niekedy tvoria súvislú vrstvu. Objavujú sa pod iným oblakom, s ktorým sa môžu i spojiťAs, Ns

Cu, Cb
CirrocumulogenitusccgenCirromutatuscimut
AltocumulogenitusacgenCirrocumulomutatusccmut
AltostratogenitusasgenCirrostratomutatuscsmut
NimbostratogenitusnsgenAltocumulomutatusacmut
StratocumulogenitusscgenAltostratomutatusasmut
CumulogenituscugenNimbostratomutatusnsmut
CumulonimbogenitusccgenStratocumulomutatusscmut
CumulonimbogenituscbgenStratomutatusstmut


Ďalšie druhy oblakov
Orografické a iné oblaky

OBLAČNOSŤ
Pod týmto pojmom označujeme stupeň pokrytia oblohy oblakmi. V meteorológii (ale aj v letectve) sa pokrytie oblohy vyjadruje v osminách.

jasno1/8

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk