Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Šmykové trenie

Téma: Šmykové trenie


Teória úlohy:Príčinou šmykového trenia je skutočnosť, že styčné plochy dvoch telies nie sú nikdy dokonale hladké, ich nerovnosti do seba zapadajú a bránia vzájomnému pohybu telies. Pritom sa uplatňuje i silové pôsobenie častíc v styčných plochách.

Úloha:Overte veľkosť trecej sily Ft pri šmykovom trení v závislosti :
1. od kolmej tlakovej sily Fn na podložku,
2. od veľkosti styčných plôch S,
3. od druhu a vlastností styčných plôch,
4. od rýchlosti pohybu telesa voči podložky.

Pomôcky:3 silomery ( s rozsahom 1N 2,5N 5N ) vodorovná doska s podlolžkami z rôzneho materiálu, 3 hranoly, dĺžkové meradlo

Postup:1. Drevený hranol položíme na vodorovnú dosku. Na jeho bočnú stenu pripevníme a ťaháme ho vo vodorovnom smere tak, aby sa hranol pohyboval rovnomerne priamočiaro. Silomerom nameriame stálu silu Ft, ktorú zaznačíme do tabuľky. Kolmá tlaková sila Fn sa rovná tiaži hranola. Tiaž hranola odmeriame pomocou silomera.

Číslo merania
1.
2.
3.

Záver: Teoreticky by sa mali sily rovnomerne zväčšovať, ale prakticky sú odchýlky ,ktoré môžu byť spôsobené našim faktorom, alebo zle nastaveným silomerom.

2. Určíme plošný obsah rôznych stien hranola ( s presnosťou na cm2 ) a ťaháme hranol položený na rôzne steny ( rovnako hladký povrch ).

Číslo merania
1.
2.
3.

Záver: Trecia sila sa zväčšuje, čo závisí od obsahu danej hrany. Najväčšiu treciu
silu má strana s najmenším obsahom, najmenšiu treciu silu má strana s najväčším obsahom. 3. Na dosku kladieme rôzne podložky a určujeme Ft pre hranol. Hodnoty Ft zaznačíme do tabuľky.


Hladké drevo
Hladký papier
Brúsny papier
Drsný papier
Plsť
Molytan

Záver: Najmenšia trecia sila bola na hladkom podklade, najväčšia trecia sila je na
molytane. Trecia sila teda závisí od druhu podložky. 5.Ťaháme hranol po vodorovnej doske najprv pomaly, potom postupne stále väčšou rýchlosťou. Zmeriame treciu silu pri rôznych rýchlostiach.


Číslo merania
1.
2.
3.

Záver: Trecia sila by mala rovnomerne narastať, no nenarastá rovnomerne, čo je
spôsobené zlyhaním nášho faktora, alebo nerovnomernosťou rýchlosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk