Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História Európskej únie

História Európskej únie 9. mája 1950 oznámil Robert Schuman plán vytvorenie Európskeho spolocenstva pre uhlie a železo (EGKS), co viedlo k podpísaniu zmluvy v Paríži v apríli 1951. Tento plán staval na myšlienke Jeana Monneta vybudovat jednotnú Európu krok za krokom tak, ako murár stavia budovu. Základ položilo 6 štátov: Belgicko, Francúzko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko aTaliansko. EGKS malo volený parlament, ktorý zasadal prvý krát v seprembri 1952 v Štrasburgu. 25. marca 1957 podpísali zakladajúce štáty zmluvu z Ríma, ktorou založili Európske hospodárske spolocenstvo (EHS) a Európske atómové spolocenstvo (Euratom). V tomto case mal spolocný parlament 142 zástupcov zo všetkých clenských štátov. V januári 1973 sa EHS rozšírilo o nasledujúcich clenov: Dánsko,Írsko a Velká Británia. Parlament mal 198 clenov. V júni 1979 sa podla zmluvy z Ríma uskutocnili v jednotlivých clenských štátoch volby do Európskeho parlamentu. 410 zvolených poslancov z 9 štátov zasadlo v júli 1979 v novej budove parlamentu Palais de l'Europe v Štrasburgu. V januári 1981 sa Grécko stalo desiatym clenským štátom EHS. Palament sa rozšíril na 434 poslancov. V júni 1984 sa konali druhé priame volby do Európskeho parlamentu. V januári 1986 vstúpili do EHS Španielsko a Portugalsko. Pocet poslancov v parlamente sa zvýšil na 518. V roku 1986 podpísali vlády clenských štátov Jednotný európsky akt, ktorý bol parlamentom ratifikovaný. Jednotný európsky akt rozširuje a zdokonaluje zmluvu z Ríma. Európsky parlament dostáva nové právomoci uzákonením vztahov medzi palamentom a radou. V tejto zmluve sa zaväzuje 12 clenských štátov do 31. decembra 1992 vytvorit spolocný trh s bezhranicným pohybom osôb, tovaru a služieb. V júni 1989 sa konali tretie európske parlamentné volby. 19. júna 1990 podpísali ministri zahranicných vecí Francúzka, Nemecka a krajín Beneluxu dohodu v Schengene o odstránení colných a pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o volnom pohybe obcanov týchto štátov v ich území. Dohoda obsahuje 142 bodov, ktoré nahradzujú zákony jednotlivých štátov a musí byt ratifikovaná parlamentmi všetkých zúcastnených strán. Postupne k dohode pristúpili Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Grécko. V decembri 1991 sa rozhodli zastupitelia vlád clenských štátov EHS na zasadnutí rady v Maastrichte založit Európsku úniu. Vo februári 1992 bola v Maastrichte podpísaná Zmluva o Európskej únii.

Európsky parlament získal dalšie právomoci najmä v legislatívnej oblasti, kde sa stal rovnoprávnym partnerom Rady EÚ. V zmluve bolo zakotvené aj ustanovenie inštitúcie ombudsmana. 1. novembra 1993 vstupuje Zmluva o Európskej únii po ratifikácii v clenských štátoch do platnosti. V júni 1994 sa konali štvrté európske parlamentné volby. Na základe zjednotenia Nemecka sa zvýšil pocet poslancov na 567. 1. januára 1995 pristúpili do EÚ Fínsko, Rakúsko a Švédsko. V Európskom parlamente sa pocet poslancov rozšíril na súcasných 626. 26. marca 1995 vstupuje do platnosti dohoda zo Schengenu, ku ktorej pristúpilo v apríli 1995 aj Rakúsko.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk