Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Česká Republika

Česká republika

Česká republika leží v srdci Európy ako jeden z jej siedmich vnútrozemských štátov. Od Baltského a Jadranského mora sú jej hranice vzdialené vyše 300 km. Väčšina územia patrí k Českému masívu, ktorý je jedným zo starých európskych geologických a geomorfologických útvarov, preto je jeho povrch zaoblený. Východná Morava však patrí k mladšej karpatskej sústave alpínskych pohorí, takže má členitejší povrch. Horniny, povrchové i podzemné útvary svedčia o rozmanitej geologickej histórii a skladbe zemského povrchu. Rozsiahle územie juhozápadne od Prahy zvané Barrandien je jedným z najvýznamnejších nálezísk skamenelín na svete. V jaskyniach na Morave našli archeológovia mnoho dokladov o živote našich predchodcov-praľudí.

POVRCH

Z hľadiska povrchu i historického osídlenia tvoria krajinu na dve oblasti. Jadrom Čiech je rozsiahla kotlina uprostred Českej vysočiny. V nej sa rozprestiera Polabská nížina, obklopená sústavou vrchovín a nižších pohorí, ktoré tvoria hranicu tohto štátu. Druhou najvýznamnejšou oblasťou sú úrodné moravské úvaly. Povrch krajiny charakterizujú mierne zvlnené vrchoviny a pohorkatiny, ktoré v severných pohraničných oblastiach s historickým názvom Sudety lemuje reťaz vyšších vrchov. V čechách sa vyskytujú takmer všetky typy reliéfu, okrem veľhôr, takže je krajina rozmanitá a malebná.

PRIEMYSEL

Éra socializmu znamenala pre krajinu i napriek rozvoju ekonomické zaostávanie za západnou Európou. Súčasné demokratické vlády sa snažia priviesť hospodárstvo opäť medzi rozvinuté krajiny. Čechy majú pomerne rozmanité nerastné bohatstvo. V stredoveku sa ťažili najmä striebro a zlato. Bohužiaľ, ich ložiská sú už úplne vyčerpané, ako aj zdroje iných rúd. Významná je ťažba hnedého uhlia a čierneho koksovateľného uhlia. Najvýnamnejšie odvetvie je nepochybne stále strojárstvo. Najdôležitejším exportným odvetvým je vďaka automobilke Škoda-Volkswagen výroba dopravných prostriedkov. Význam opäť nadobúda tradičné potravinárstvo, ktoré vyrába kvalitné pivo, šunku a cukrovinky. Ďaľšie odvetia s tradíciou reprezentuje sklárstvo, výroba bižutérie, porcelánu a keramiky. POĽNOHOSPODÁRSTVO

Prešlo viacerými zmenami – využitie techniky, organizácia práce, špecializácia, spracovateľská sféra- predstavuje však menšinový sektor. V súčasnosti zamestnáva 6 % pracujúcich, a to väčšinou v družstvách.

Čoraz viac sa sústreďuje na rastlinnú výrobu, chov ošípaných a údržbu vidieckej krajiny.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z hľadiska znečistenia životného prostredia patrí Česká republika k najpostihnutejšim krajinám sveta. I napriek výraznému zlepšeniu po roku 1989 sú v mnohých oblastiach, najmä na severe Čiech prekročené limity vypúšťania škodlivých látok oxidu síry, dusíka, oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov a tuhých častíc prachu.

OBYVATEĽSTVO

Po odsune Nemcov po II, svetovej vojne je obyvateľstvo Českej republiky pomerene homogénne. V rámci Európy patrí ku krajinám s priemernou hustotou osídlenia. Najhustejšie je osídlené Ostravsko, Mostecko, v južných Čechách však hustota obyvateľstva prevyšuje len 50 obyv/km². Česká republika patrí ku krajinám, v ktorých sa rodí najmenej detí. Keďže v posledných rokoch počet úmrtí prevyšuje počet narodených detí, dochádza k úbytku obyvateľstva, ktorý nedokáže vyrovnaťa ani silnejúce prisťahovalectvo.

ZAUJÍMAVOSTI

Česká republika vznikla 1. januára 1993 rozpadom Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Zaberá historické územia Čiech, Moravy a Sliezka, ktoré boli od 16.storočia súčasťou habsburgskej monarchie, neskoršieho Rakúsko-Uhorska. Hlavou štátu je prezident, od roku 2003 túto funkciu vykonáva Václav Klaus. Najvyšším zákonodarným orgánom je parlament. Tvorí ho poslanecká snemovňa. Výkonnú moc má vláda. Postavenie Českej republiky vo svete: 1. miesto v spotrebe piva na obyvateľa, 1. miesto v produkcii piva na obyvateľa, 4. miesto v produkcii hnedého uhlia, 6. miesto v produkcii ocele na jedného obyvateľa, 6. miesto v hustote železničnej siete. Najvyšší bod: Sněžka 1602 m n.m
Najnižší bod: výtok Labe pri Hřenisku 115 m n.m.
Najdlhšia rieka : Vltava 433 km
Najväčšie jazero: Čierne jazero 0,18 km²
Najväčší rybník : Rožmberk 4,89 km²
Najväčší národný park: NP Šumava 685 km²
Najvyššia nameraná teplota : Praha 40,2 °C
Najnižšia nameraná hodnota : Litvínovce –42,2 °C
Najviac nameraných zrážok : Kořenov 2 201 mm
Najmenej nameraných zrážok : Veľké Přítočno 247 mm
Najväčší okres : Karviná
Najmenší okres: Jeseník
Najväčšia obec: Praha 1 250 000.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk