Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Latinská Amerika

Prehľad socioekonomických podmienok:
Je najmladším regiónom na svete, lebo 45% obyvateľov tvorí mládež vo veku do 15 rokov. Pôvodní obyvatelia sú indiánske národy a plemená. V súčasnej Latinskej Ameriky tvoria významné miesto miešanci. Asi 30% obyvateľov je belošského pôvodu. Rasová neznášanlivosť je nižšia ako v iných častiach sveta. Hlavnými problémami sú sociálne rozdiely, vysoké zahraničné zadĺženie a veľký prirodzený prírastok. z hľadiska podielu mestského obyvateľstva je L.A. na prvom mieste medzi rozvojovými krajinami. Nerastné bohatstvo:
Na území L.A. je asi tretina svetových zásob železných rúd, medi a bauxitu. Významné sú ložiská cínu, olova, niklu, ropy a zemného plynu. Charakteristické pre túto krajinu je taktiež čierna metalurgia. Farebná metalurgia má významné postavenie v Brazílii, Mexiku, Peru, Chile a Bolívii. Hlinikárne boli vybudované v krajinách s ťažbou bauxitu( Jamajka, Brazília, Surinam, Guyana) a v štátoch s dostatkom lacnej energie( Mexiko, Venezuela, Argentína).

Priemysel:
V L.A. sa vytvorili 4 základné priemyselné oblasti. Najvýraznejšia koncentrácia priemyslu sa rozkladá v trojuholníku medzi mestami Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. V Laplatskej priemyselnej oblasti ( medzi mestami Buenos Aires a Rosario) sa sústreďuje 70% argentínskej priemyselnej produkcii. Treťou oblasťou je stredné Mexiko, územie medzi mestami Mexiko a Monterry s 50% priemyselnej výroby v Mexiku. Štvrtou oblasťou je sever Južnej Ameriky a zhŕňa predovšetkým Venezuelu a Kolumbiu s rozvinutým ťažobným a spracovateľským priemyslom

Poľnohospodárstvo:
30% obyvateľstva pracuje v poľnohospodárstve. dve tretiny celkovej poľnohospodárskej produkcie zabezpečujú tri štáty: Brazília, Argentína, Mexiko. prevažuje rastlinná výroba. chov dobytka je hlavným odvetím poľnohospodárskej výroby v Argetíne, Uruguaji, Paraguaji.

Základné regióny:
Stredoamerické štáty:
vhodné klimatické podmienky má väčšina územia, ktoré umožňujú pestovanie tropických plodín počas celého roku. významným zdrojom príjmov je cestovný ruch. Najväčším štátov je Mexiko. hospodárstvo je založené na ťažbe surovín, poľnohosp. produkcii a rozvíjajúcom sa spracovateľskom priemysle. Najvýznamnejšou obilninou je kukurica. Na plantážach sa pestuje cukrová trstina, bavlník, sisal, tabak, kakaovník, veľa druhov zeleniny a ovocia. Štáty karibskej oblasti:
dôležitá je ťažba nerastných surovín a prevažujúca poľnohosp. produkcia.
Venezuela je priemyselno- poľnohsp. krajinou, po Mexiku druhým najvýznamnejším producentom ropy v LA. Asi 30% územia sa využíva na poľnohosp. Ropa a ropné výrobky tvoria 80% vývozu.
Brazília:
priemyselno- poľnohosp. štát, je jednou z najvyspelejších krajín LA. Má veľké nerastné bohatstvo, ale zásoby palív sú nedostatočné. Polovica spotreby ropy sa musí dovážať. Hlavnou poľnohosp. oblasťou je územie na juhu krajiny. V chove dobytka je na 2. mieste na svete. Základom vývozu sú priemyselné výrobky. Vyvážané suroviny: káva, sója, kakao, bavlna, cukor. podobne ako aj Mexiko aj Brazília patrí medzi najviac zadĺžené krajiny.

Laplatské štáty:
Argentína, Uruguaj, Paraguaj.
Argentína je objemom priemyselnej výroby na obyvateľa najvyspelejšou latinskoamerickou krajinou. Vyznačuje sa rozvojom poľnohosp. výroby: chov dobytka, pestovanie obilnín, najmä pšenice. Je sebestačná v produkcii potravín a v ťažbe ropy.

Andské štáty:
Západná časť juhoamerického štátu. Ekvádor, Peru a Bolívia sú prevažne osídlené Indiánmi a miešancami. Obyvateľstvo je prevažne zamestnané v poľnohosp. a v baníctve.
Sever Chile vyplňujú púšte, stredná časť krajiny je vhodná pre poľnohosp., juh štátu má vlhké a studené prímorské podnebie. hlavným odvetím je ťažobný priemysel, hutníctvo a strojárstvo. Významný je potravinársky, kožiarsky a textilný priemysel. Pestuje sa: pšenica, kukurica, jačmeň, vinná réva, cukrová repa. Chovajú sa ovce, dobytok, kozy, lamy a alpaky.

Zdroje:
Ucebnica pre 2. gymnázia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk