Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hydrosféra

Hydrosféra zahŕňa vodu, ktorá je sústredená v oceánoch, moriach, riekach, jazerách ľadovcoch, v stálej snehovej pokrývke , vode, horninách a v atmosfére.
Fyzikálne a chemické vlastnosti vody oceánov a mori.
Pásmo najvyšších priemerných teplôt vody (viac ako 26 C°) sa nachádza prevažne na sever od rovníka. Celkove množstvo rozpustených minerálnych látok (solí) v 1 kg morskej vody je slanosť - salinita (v ‰ ). Priemerná slanosť svetových oceánu je 35 ‰ (35 g soli v 1000g = 1 kg vody.

Parametre jednotliv. oceánov :obr.č1

Jazero je prírodná zníženina na zemskom povrchu, čiastočne alebo úplne vyplnená vodou.
Jazera sa delia na:
1. tektonické
2. Vulkanické
3. Ľadovcové
Voda jazier môže byť slaná: (Kaspické jazero, Mŕtve more), alebo môže byť sladká (Bajkal, Ladožské jazero)
!!!!!!!!Balchašské jazero v Kazachstane je zaujímavé tým že na východnej strane jazera je slaná a priezračná tak na západnej strane je sladká a mútna...
Nadrž je umelé vodné dielo, ktoré umožňuje lepšie využiť povrchové vody.
F.cia: ochrana pred povodňami, význam pri zásobovaní vodou, výroba vodnej energie, doprave, zavlažovaní, chove rýb ale aj rekreačný a turisticky význam.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk