Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

India

DEMOKRACIA
India je dnes pyšná na to, že je najväčšou demokraciou na svet. Pozoruhodná ústava, dobre rozvinuté demokratické inštitúcie a skutočná účasť ľudí na riadení spoločnosti predstavujú hlavné znaky tejto demokracie. Dôveru v demokratický proces pestuje a chráni nezávisle súdnictvo, pohotové a slobodné médiá a aktívne mimovládne organizácie.

Symboly demokracie plnej života sa nachádzajú všade okolo nás.

Fungujúca demokracia je demokraciou, kde si každý jednotlivec môže nájsť svoje miesto v spoločnosti tak, aby si uplatnil svoje práva a našiel zamestnanie v súlade so svojimi schopnosťami. Indická demokracia s množstvom strán predstavuje úspešné stelesnenie tohto procesu. V Indii sa pravidelne, od doby získania nezávislosti, uskutočňujú úplne bezproblémové voľby. Rozsah volebného procesu je obrovský: 620 miliónov voličov si vyžaduje 4,5 milióna volebných pracovníkov. Kým do niektorých vzdialených volebných oblastí sa musia volebné urny prevážať na sloních chrbtoch, ostatné miesta disponujú elektronickými hlasovacími prístrojmi ako vítanou inováciou. Silu demokratických tradícií Indie zase raz preukázali ľudia Jammu a Kašmíru v októbri 2002, kde 44% voličov vyšlo von do ulíc a uplatnilo svoju voľbu na rečníckych pódiách, a to napriek teroristickej hrozbe.

To, čo robí Indiu životaschopnou demokraciou je asimilačný charakter jej spoločnosti. Veky stará tradícia sa spojila s moderným chápaním demokracie. Bolo pozvaných mnoho ľudí zvonka, na kultúrne vplyvy sa pozerá ako na obohacujúci prvok; proaktívna všeobsažnosť viedla k rozvoju úspešnej demokracie v modernej Indii.

India predstavuje veľkú zmes kultúr, je domovom ľudí všetkých hlavných svetových vierovyznaní. Sekularizmus nie je len spôsob života - je to filozofia, majúca korene v histórii Indie. Oplýva rôznorodosťou - či už z geografického hľadiska alebo kultúrneho. V tejto krajine impozantných pohorí a prekrásnych púští, obmývanej vodami troch oceánov, žije pohromade miliarda ľudí, ktorí sa dorozumievajú 18 hlavnými jazykmi, uctievajú rôznych bohov a slávia odlišné sviatky. Zároveň ale oslavujú aj jednotu a jedinečnosť svojej indickosti.
DRUHÁ NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚCA EKONOMIKA
Druhá najrýchlejšie rastúca ekonomika na svete a štvrtá najväčšia v podmienkach Parity kúpnej sily (PPP) stavia indické hospodárstvo na popredné miesto dráhy rozvoja. V stabilnom politickom a makro-ekonomickom prostredí, vyznačujúcom sa politikou hľadiacou vpred a zameranou na globálnu integráciu, sa v rokoch 2003-04 predpokladá rast HDP od 6,5% do 7%.
Stredná indická vrstva so svojim 400 miliónmi a svojou stále rastúcou kúpnou silou poháňa dopyt, konkurencie schopnosť a produktivitu ako nikdy predtým. Pokračujúci rozmach a modernizácia indickej výroby podporuje dopyt po dovoze investičných prostriedkov a technológií. Vzdelaná a šikovná indická pracovná sila spôsobila významnú zmenu v odvetvovej skladbe HDP, a to odvetvím služieb, ktoré sa teraz podieľajú takmer na polovici HDP Indie .

Zvýšená konkurencie schopnosť Indie v celosvetovom meradle sa dá prisúdiť pokračujúcim progresívnym ekonomickým reformám.

Prístup k finančným prostriedkom za jednoduchých a cenovo prístupných podmienok povzbudilo chuť indických spotrebiteľov a zároveň posunulo vpred rast vo všetkých odvetviach ako bytová výstavba, automobilový priemysel a výroba spotrebného tovaru dlhodobej spotreby.
ZAHRANIČNÝ OBCHOD
Celkový objem zahraničného obchodu presiahol v rokoch 2002-03 sumu 111 miliárd USD. Vývoz dobre zareagoval na zriadenie veľkého množstva osobitných hospodárskych zón (Special Economic Zones) s infraštruktúrou na svetovej úrovni, ako aj atraktívnymi daňovými stimulmi a v marci 2003 vzrástol na 10,4% HDP.
DEVÍZOVÉ REZERVY
Devízové rezervy Indie predstavujú viac ako 91 miliárd USD a presiahli výšku rezerv USA, Francúzska, Ruska a Nemecka.
EXTERNÉ VLÁDNE DLHY
Výrazne sa zlepšil pomer externého štátneho dlhu Indie k HDP a v marci 2003 dosiahol 20% - jeden z najnižších v rozvíjajúcich sa ekonomikách.
ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
India bola v roku 2001 označená ako 7. najatraktívnejšie miesto určenia pre zahraničné investície na rozvoj na svete, kumulatívne zahraničné investície Indie prekročili od roku 1991 50 miliárd USD.
Riadená inflácia
Indická ekonomika sa dôsledne snaží udržať hladinu inflácie pod kontrolou a v rokoch 2002-03 bola priemerná ročná miera inflácie 3,4%.
POĽNOHOSPODÁRSTVO
India je jedným z najväčších svetových výrobcov potravín s ročnou produkciou 600 miliónov ton. Indii patrí prvé miesto na svete v produkcii mlieka, čaju a cukrovej trstiny. Je druhým najväčším producentom ovocia, zeleniny, ryže, pšenice a podzemnice olejnej a patrí medzi piatich najväčších producentov kávy, korenín, obilnín a olejnatých semien.

Z hľadiska výskytu ornej pôdy, je India hádam najviac obdareným štátom v Ázii, nakoľko sa na jej území nachádza desatina svetovej ornej pôdy. India patrí medzi krajiny s najväčším množstvom zavlažovanej pôdy na svete. V súčasnosti India začína s obrovským projektom v oblasti infraštruktúry, ktorým sa má dosiahnuť ďalšie zvýšenie poľnohospodárskej výroby, a to pomocou prepojenia všetkých veľkých indických riek.
Nový prevrat v potravinovom reťazci, ktorý je zameraný na zdvojnásobenie priemerného príjmu indických farmárov do roku 2010, sa v súčasnosti realizuje v krajine a a už sa objavili nasledovné výsledky:
•zásoby potravinových obilnín (pšenica a ryža) takmer 50 miliónov ton
•takmer 14,4% podiel poľnohospodárstva na celkovom exporte
•druhý najväčší exportér ryže na svete a piaty najväčší exportér pšenice.
Zavedenie termínovaného obchodovania v oblasti jedlých olejov a obilnín.
Potravinársky priemysel
S podielom 6,3% na HDP sa potravinársky priemysel zaraďuje na piatu priečku a podieľa sa 13% na exporte krajiny a 6% na celkovej priemyselnej výrobe. Mohutnosť tohto priemyslu sa o odhaduje na 70 miliárd USD, vrátane 22 miliárd USD pripadajúcich na výrobky s pridanou hodnotou. Odvetvie potravinárskeho priemyslu je aj naďalej veľmi atraktívnou oblasťou pre investície zo strany globálnych priemyselných gigantov.
Smerom k infraštruktúre ciest a diaľnic svetovej triedy
S celkovou dĺžkou približne 3,3 milióna km má India druhú najhustejšiu cestnú sieť na svete, India v súčasnosti zavádza do praxe najrozsiahlejší projekt v oblasti infraštruktúry na svete, tzv. Národný projekt rozvoja diaľnic (National Highway Development Programme). Hlavná časť tohto programu, Zlatý štvoruholník, beží podľa časového plánu a očakáva sa, že v decembri 2004 by mal byť projekt ukončený. Predstavuje obnovu a vybudovanie 6000 km 6-prúdovej diaľnice, spájajúcej štyri hlavné veľkomestá Dillí, Mumbai, Chennai a Kalkatu.

Okrem toho sa buduje 7000 km diaľnic spájajúcich severo- južný ( zo Srinagaru po Kanyakumari) a východo-západný (zo Silcharu po Porbandar ) koridor.

V rámci podpory neustálych stimulov v oblasti rozvoja ciest a diaľnic realizuje vláda viaceré politické iniciatívy , ako napr.:
•zahraničné investície až do výšky 100% v automatickom režime pre projekty na výstavbu a udržiavanie ciest, diaľnic, dopravných mostov a spoplatnených ciest.
•účasť súkromného sektoru v tomto odvetví je zahrnutá do koncepcie Build,Operate and Tranfer (BOT)
•Štátny zákon o diaľnicach pozmenený kvôli rýchlemu nadobúdaniu pozemkov a vybavenia projektov
PRÍSTAVY
Z hľadiska využívania prístavov na úrovni celosvetových štandardov a poskytovania ich služieb našim obchodným partnerom, ako aj z hľadiska zvýšenia ich prepojenia, boli za týmto účelom prilákané značné súkromné investície. Len pre taký rýchly prehľad, uvádzame nasledovné fakty a stimuly rozvoja a rastu:
•India má v súčasnosti 12 veľkých prístavov a 184 menších alebo dočasných, nachádzajúcich sa pozdĺž 7517 km dlhého pobrežia
•súčasná manipulačná kapacita veľkých prístavov v krajine predstavuje asi 350 miliónov ton. Dosiahlo sa to výstavbou nových prístavov v Ennore a Paradipe, kde je vybudovaná mechanizovaná manipulačná prevádzka pre uhlie. Investície do týchto dvoch prístavov predstavovali 394 miliónov USD.
•100% zahraničné investície boli povolené pri výstavbe a údržbe prístavov a prístavísk, ako aj v projektoch, ktoré boli zamerané na poskytovanie podporných služieb pre vodnú dopravu.
•vláda ponúka súkromným investorom v oblasti budovania, prevádzky a údržby prístavov rôzne daňové stimuly, vrátane 10-ročných daňových prázdnin.
TELEKOMUNIKÁCIE
India sa radí medzi 10 špičkových krajín na svete, čo sa týka jej telekomunikačnej siete a je jedným z najviac deregulovaných telekomunikačných trhov na svete. India má viac ako 41 miliónov pevných telefónnych pripojení, s nárastom 22% ročne, a viac ako 17 miliónov pripojení cez mobilné telefóny, s nárastom dva milióny nových pripojení mesačne !
Sektor služieb patrí medzi svetových Top 5....Indický sektor služieb zaznamenal v rokoch 1990 až 2000 priemerný nárast 7,9% ročne.

Telekomunikačná sieť v krajine sa má viac ako 35 000 telefónnych ústrední s celkovou kapacitou prepínania viac ako 47 miliónov, 427 digitálnych diaľkových automatických telefónnych ústrední a viac ako 326 271 km siete optických káblov.

Vláda v tomto odvetví významne zmiernila normy pre zahraničné investície. Účasť zahraničného kapitálu až do výšky 100% je povolená pre ISP a pre výrobcov telekomunikačných zariadení, zatiaľčo účasť 74% je povolená pre internetové služby, a až do 49% je to možné v oblasti telekomunikačných služieb.

Súkromné investície, zahraničné aj domáce, presahujú 2,4 miliardy UDS. Medzi ostatné iniciatívy podporujúce rast v tomto sektore, patria napr.
•zavedenie telefonovania cez internet
•zníženie sadzieb za vnútroštátne medzimestské telefonické hovory až o 60%, aby sa zvýšil ich počet
•umožnenie zvýšenia počtu verejných telefónnych automatov, ktoré sa objavujú po celej krajine ako huby po daždi , čím sa zvyšuje prístup zvyšuje sa zamestnanosť
ENERGETIKA
India je šiestym najväčším producentom energie na svete. V odvetví energetiky, ktoré sa veľmi rýchlo vyvíja z odvetvia zameraného na výroby energie na odvetvie poskytujúce silný stimul pre rozvod a prenos energie, sa na celoštátnej úrovni vo významnej miere zavádzajú hospodárske reformy. S podporou 57 projektov v súkromnom sektore až do výkonu 30 000 MW, zriadením nezávislého centrálneho regulačného orgánu a vytvorením príležitostí pre zahraničné investície v celkovej výške takmer 73 miliárd USD, sa odvetvie energetiky naďalej rozvíja tak, že predstavuje dôveryhodnú oblasť pre reformy.
•medzi veľkých investorov patria CMS Energy, Unocal, Woodside Petroleum, Siemens, ABB, AES Transpower, Powergen, CLp, PSEG, Tractabel
•bolo pridaných 18 000MW novej kapacity výroby energie a 35 000 km vysokonapäťových prenosových liniek
•v oblasti energetiky bolo nainštalovaných viac ako 3712 MW výrobnej kapacity, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energie
Konkurencie schopnosť vo výrobe
India má dvojnásobnú výhodu, ktorá zvyšuje jej konkurencie schopnosť vo výrobe - dostatok kvalitných talentov a nízke náklady.
•štúdia McKinsey cituje zo Svetovej ročenky IMD za rok 2001o konkurencie schopnosti, že India má k dispozícii najvyššiu mieru kvalifikovaných technických pracovníkov.
•tá istá štúdia hovorí, že odmena za prácu pre výrobných robotníkov predstavuje v Indii 0,6 USD za hodinu, v porovnaní s hodinovou mzdou viac ako 20 USD v krajinách ako Nemecko a Japonsko. Hodinová mzda je v Indii dokonca nižšia ako v Brazílii, Mexiku a Českej republike.
•automobilový priemysel a priemysel pomocných výrob pre automobilový priemysel, ako aj odvetvie farmaceutického priemyslu sú v oblasti výroby poprednými odvetviami v tejto novej vlne konkurencie schopnosti.
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A PRIEMYSEL POMOCNÝCH VÝROB
PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Celosvetové automobilky začali využívať Indiu ako základňu pre plne vybavené vozidlá.
•Hyundai určil Indiu ako základňu pre výrobu svojich malých áut.
•Ford vyváža viac áut do Indie, ako ich predá na domácom trhu; a do Číny vyváža komponenty zo svojich prevádzok v Indii
•politika v oblasti automobilového priemyslu, oznámená vládou v roku 2002, otvorila automobilový sektor pre 100% priame zahraničné investície a pre nové podniky vstupujúce na trh zrušila normy pre minimálne kapitálové investície.
•v rokoch 1997-98 dosiahol celkový export v oblasti priemyslu pomocných výrob pre automobilový priemysel 330 miliónov USD a v roku 2003 je to odhadom 800 miliónov USD.

•za posledných päť rokov sa sektor rozrastal o 20% ročne, nakoľko Toyota, Delphi, Visteon a ostatné značky založili v Indii svoje prevádzky a závody.
FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL
Nárast za posledných päť rokov predstavoval viac ako 20%, dvakrát viac ako je celosvetová miera rastu; v rokoch 2002-2003 činil vývoz indického farmaceutického priemyslu 2,5 miliardy USD
•indický farmaceutický priemysel má najvyšší počet závodov s osvedčením FDA mimo územia USA. Má zároveň aj najväčší počet evidovaných DMF, čo umožňuje vstup na rýchlo rastúci trh dodávok druhových liekov v USA.
•výroba druhových liekov bude hlavným pohonom rastu na svetovom trhu; v budúcnosti sa očakáva, že do roku 2005 presiahne 55 miliárd USD. India sa samotná snaží podchytiť veľkú časť tohto trhu tým, že investuje do svojich vlastných kapacít v technológiách , do výskumno-vývojových prevádzok a do zaškoleného personálu.
•v súlade s podmienkami WTO zaručí India uznávanie patentovo chránených výrobkov pre všetky nové chemické subjekty, a to od roku 2005
•na podporu rastu tohto odvetvia vláda ohlásila výnimky na dovoz licencií pre zahraničné farmaceutické jednotky, pričom navrhla, aby sa ich výrobné jednotky zriadili v špeciálnych ekonomických zónach.
Nový líder v oblasti poznatkov
Dobre rozpracovaná infraštruktúra pre technické a terciárne vzdelávanie, značná pracovná sila hovoriaca po anglicky a výhoda silnej demokracie posúvajú Indiu do jedinečnej pozície, aby využila a zužitkovala príležitosti, ktoré poskytuje vedomosťami poháňaná ekonomika.
Informačné technológie
V roku 1998 bola pod záštitou ministerského predsedu zriadená Národná "task force" o informačných technológiách, ktorá má podporiť rýchly rozvoj tohto odvetvia.
•vývoz softvérových služieb zaznamenal v rokoch 2002-03 nárast o 23%; spolu s vývozom elektronického hardevéru sa tento sektor podieľal na celkovom exporte Indie 18%

•India je domovom 42 firiem SEI CMM stupňa 5, čo predstavuje viac ako polovicu celosvetového počtu.
•Zákon o informačných technológiách z roku 2000 sa snaží vytvoriť kľúčovú infraštruktúru pre elektronické overovanie a právny rámec pre prevenciu počítačovej kriminality. India sa čoskoro stane 3. krajinou na svete, po USA a Austrálii, ktorá bude mať Konvergenčný zákon
•Softvérové technologické parky v Indii poskytujú služby vývozcom softvéru a štruktúre inkubátorov pre malé a stredné podniky ako "jedno-oknové".
Služby poskytované s využitím IT (ITeS)
Podľa štúdie Nasscom - Mckunsey sa očakáva nárast segmentu ITeS z 1,5 miliardy USD (rok 2001-02) na 17 miliárd USD (rok 2008),
India ponúka v segmente ITeS výhodu silnej hodnoty z nasledovných dôvodov:
•obrovské množstvo anglicky hovoriacich a vyškolených pracovníkov, ktorí sú na vysokej úrovni čo do kvalifikácie, schopností, kvality práce a pracovnej morálky.
•telekomunikácie a fyzická infraštruktúra na svetovej úrovni, ktoré sa rýchlo vyrovnávajú ostatným krajinám. Tradične silný dôraz na kvalitu. Niektoré centrá už dosahujú úroveň produktivity väčšiny medzinárodných konkurentov. Jedinečná geografická poloha umožňuje službu 24x7.
•vývoz ITeS z Indie vzrástol v rokoch 2002-03 na 44% a dosiahol výšku 2,16 miliardy USD; pravdepodobný rast v rokoch 2003-04 by sa mal vyšplhať na 50% a dosiahnuť úroveň 3,24 miliardy USD.
•z 500 bohatých firiem odčlenilo IT sekciu do Indie 190 firiem podľa PricewaterhouseCoopers sa India stane najväčším "trhom call centier", čím v roku 2004 predbehne Austráliu.

Biotechnológie
India má v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom sa odvetví značné porovnateľné výhody, čo sa týka vedomostí, skúseností, výskumno-vývojových prevádzok, nákladov a inštitucionálnej infraštruktúry. V roku 2003 je u indického trhu s biotechnológiami predpoklad rastu až na 204 miliónov USD a do roku 2007 až na 408 miliónov, a to v dôsledku nasledovných faktorov:
•samostatná politika pre oblasť biotechnológií v jednotlivých štátoch
•50 výskumno-vývojových laboratórií vo verejnom sektore, ktoré poskytujú vysoko kvalitný výskum a vývoj
•viac ako 20 ich vykonáva výskum v špecifických oblastiach biotechnológií
•zriadenie rôznych biotechnologických parkov v rôznych štátoch Indie
•príležitosť investovať 500 miliónov USD v roku 2003 do oblasti agro-biotechnológí, diagnostiky a vakcín.
Veda a technológie
V roku 2002 Rada pre vedecký a priemyselný výskum získala 145 amerických patentov a dostala sa na najvyššiu priečku Dohody o spolupráci v oblasti patentov, ktorá zahŕňa zoznam 50 najlepších subjektov v rozvojom svete. Ako sa India presadzuje ako celosvetovo konkurencie schopná hybná sila, veda a technológie budú naďalej poskytovať základ, na ktorom sa buduje národ 21. storočia.
Atómová energia
V rámci zodpovednosti Ministerstva pre atómovú energiu sa v centrách vynikajúcej kvality výskum na vypracovanie programu jadrovej energetiky a využitia v poľnohospodárstve, medicíne, biotechnológiách, elektronike a metalurgii uskutočňuje multidisciplinárny výskum. V súčasnosti produkuje 8 atómových elektrární 8 miliárd kilowattov elektrickej energie. V pláne sú navrhnuté ďalšie štyri atómové elektrárne.

Vesmír
India patrí medzi vybranú skupinu šiestich krajín s vybavením pre vypúšťanie družíc a je na poprednom mieste medzi krajinami, ktoré prispievajú prínosmi z vesmírnej technológie k celkovému rozvoju. Indická organizácia pre rozvoj vesmíru (ISRO) nedávno vypustila tretí satelit na "diaľkové snímanie" a ako prvý je určený čisto na mapovanie zeme. Pripojí sa už k iným indickým družiciam, ktoré sú už na obežnej dráhe okolo Zeme.
Spolupráca v oblasti výskumu a rozvoja
Na viac ako 250 univerzách, 1500 výskumných ústavoch a vo viac ako 10 000 centrách vyššieho vzdelávania ukončí každý rok svoje vzdelanie 200 000 inžinierov a 300 000 absolventov v netechnických oblastiach. Okrem toho každoročne pribudne 5000 doktorandov a 21 000 iných absolventov. Všetci sú vyškolení tak, že sú schopní nielen hovoriť po anglicky, ale aj myslieť po anglicky.

V priebehu posledných pár rokov viac ako MNCs v Indii založilo výskumné a vývojové centrá, pričom sa využili celkové investície presahujúce 1 miliardu USD. GE má svoje najväčšie technologické centrum mimo územia Spojených štátov, a to v Bangalore. Medzi ostatné popredné firmy, ktoré zložili výskumné a vývojové centrá v Indii patria Bell Labs, Cummins, DuPont, Daimler Chrysler, Eli Lilly, General Motors, Hewlett Packard, Intel, Honeywell, Qualcomm a Whirpool.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk