Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prešov

Obec: Prešov
Pôvod názvu obce: Eperjes, Epürjes
Zemepisná šírka:49°
Zemepisná dĺžka:21°15΄
Nadmorská výška:255 m.n.m.(centrum mesta) resp. 233 m.n.m. (pri sútoku Torysy)

Prevažné horninové zloženie: súvrstia paleogénu, pieskovce a ílovce, tufy a tufity
Ťažené alebo vzácne minerály a i.: soľné bane (soľ)

Povrchové celky: Prešov leží medzi Slanskými vrchmi na východe a Šarišskou vrchovinou na západe.

Podnebie(podnebná oblasť): mierne podneb. pásmo
Zvláštnosti miestneho podnebia: nemá

Vodstvo: Rieka Torysa pramení v Levočských vrchoch a do Prešova sa dostáva po toku dlhom cca 73 km, pričom odvodňuje nad mestom plochu 675 km². Najvodnatejším mesiacom je marec.
Rieka: Sekčov, Torysa
Jazero, vodná nádrž: Sigord, Delňa
Pramene: Borkút, Sigord
Minerálne vody: “Kvašná voda“, Sigord, Cemjata

Rastlinstvo(rastlinný stupeň): mäkké a tvrdé lužné lesy
Prevažujúci porast: dubovo – hrabové lesy, bučiny
Vzácne, chránené druhy rastlín: vzácna kvetina, druh duba zimného
Živočíšstvo: chov na mlieko a mäso
Prevažujúce druhy živočíchov: rôzne vtáky, dobytok, ošípané, hydina
Vzácne, chránené druhy živočíchov: vzácna jašterica
Najbližšie chránené územia: Šimonka, Lačnovský kaňon, Fintické svahy, Šarišský hradný vrch, Zbojnícky hradný vrch, Kapušiansky hradný vrch, Kokošovská dubina, Dubnické bane, Salvatorské lúky
Predmet, dôvod ochrany: bučiny, skalnomilná vegetácia, druh duba zimného

Prevažujúce pôdne typy: nivné a čiastočne lužné
Ich úrodnosť: pomerne úrodné a vhodné na pestovanie
Ich využitie: intenzívne pestovanie, predovšetkým zeleniny

Počet obyvateľov: starší ako 15 rokov podľa rodinného stavu: 63 013
Ženy: 29 597
Muži: 33416
Národnosti žijúce v sídle a okolí: rómovia, rusíni
Prevládajúce vierovyznanie ( príp. aj názvy kostolov ): rímskatolícke , grekokatolícke, evanjelické
Zamestnanosť(pracoviská v sídle): OZKN Prešov š.p., ZPA Dukla Prešov š.p., ZVL Bearnings Prešov, VUKOV Prešov a.s., Solivary prešov a.s.
Dochádzka za prácou ( kam ):Košice, Bratislava a i.

Priemyselná výroba ( podnik/odhad zamestnancov/výrobky ): OZKN – 1300 pracovníkov, ZVL – 900 prac., ZPA – 1000 prac.
Výroba v podniku pre zahraničný trh(áno/nie): áno
Použitý druh dopravy pri dochádzke: MHD a automobily
Poľnohospodárske podniky ( štátne a súkromné ): majetok Prešov, Agroanin, ZASAP
Vedúce plodiny: pšenica, jačmeň, zelenina, ovocie
Živočíšna výroba: chov dobytka, ošípané, hydina

Prevládajúca drevina: dubovo – hrabové lesy, bučiny
Zdroj pitnej vody: Vodná nádrž Starina ( nepostačujúca, nekvalitná ), budúcnosť – vodná nádrž Tichý Potok
Vodovod ( áno/nie ): áno
Kanalizácia ( áno/nie ): áno
Povodeň na najbližšej rieke ( áno - kedy/nie ): Svinia ( „Švinka“ ), Sekčov

Doprava ( organizácie, ktoré ju zabezpečujú ):Dopravný podnik mesta Prešova
Druhy dopravy: autá, autobusy
Dopravné ťahy smerujú do: celého Slovenska; Ako dopravný uzol má Prešov dôležitejšiu pozíciu v cestnej doprave, keďže leží na križovatke medzinárodných ciest E50 a E68. V leteckej doprave sa ukončila prevádzka civilnej dopravy na prešovskom letisku v roku 1964. Odvtedy letecké spojenie pre mesto zabezpečuje len letisko v Košiciach.
MHD ( áno – počet liniek/nie ): áno - 54

Služby( názov a čo zabezpečujú ): V Prešove sú dva hotely – Dukla a Šariš. V meste je veľké množstvo stravovacích zariadení (ich počet sa prakticky nedá presne určiť, lebo každým mesiacom sú tu nové a nové...+cca.300 ), reštaurácií (okolo 50, ^15), ubytovacích zariadení (okolo 15,^5), turistických zariadení (2) a jednu chatovú osadu. Podobne ako obchodné prevádzky boli sprivatizované aj prevádzky komunálnych služieb, pričom mnohé z nich zmenili po privatizácii svoje predchádzajúce zameranie (najčastejšie na obchodné
prevádzky). Momentálne sú najrozšírenejšie prevádzky zahŕňajúce holičstvá, kaderníctva a kozmetické salóny.
Bytové hospodárstvo ( podniky, služby ): Bytové družstvo, Spravbyt
Obchody ( počet/tovarová skladba ): Procesy ekonomickej transformácie, najmä malá privatizácia, výrazným spôsobom zmenili štruktúru obchodnej siete. Sprivatizovali sa takmer všetky obchodno-prevádzkové jednotky bývalých podnikov ZDROJ, Drobný tovar, Domáce potreby. Ťažisko zásobovania obyvateľov sa presunulo do pôsobenia súkromných podnikateľov. Z hľadiska kapacít sa v meste rozvíja sieť obchodov typu Supermarket Tesco aj Hypermarket , Kaufland, Hruška, Billa. S rozvojom súkromného podnikania sa maloobchodná sieť rozšírila, a to nielen početnosťou, ale aj sortimentom ponúkaných tovarov. V obchodnom odvetví pracuje cca. 10% zamestnaných ľudí mesta Prešova.

Zdravotníctvo( poliklinika, nemocnica, liečebný, dojčenský ústav ): Fakultná nemocnica, Rehabilitačné centrum, súkromné liečebné ordinácie...
Školstvo( počet ZŠ, SŠ, VŠ – aj zameranie ): Prešovská univerzita, Evanjelická kolégium, Obchodná akadémia, Hotelová akadémia, Gymnázium – sv. Mikuláša, sv. Moniky, SOU – drevárske, obchodné, dopravné, odevné, stavebné
Telovýchovné a športové zariadenia: SOUE – plaváreň, ZŠ Májová – plaváreň, fitnesscentrá, FC OZEX
Významné kultúrne podujatia ( aj v okolí ): paličkovaná čipka

Kultúrnohistorické pamiatky ( aj okolia ): Stredoveký stavebný rozmach sa zachoval v hodnotnej architektúre historického centra, ktoré bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Na námestí vretenovitého tvaru je centrálne situovaný farský Kostol sv. Mikuláša. Pôvodne ho postavili v polovici 14.
Cestovný ruch ( organizácie CR ): Prešov je pre domácich aj pre zahraničných návštevníkov východného Slovenska príťažlivý bohatstvom historických pamiatok, pestrým výberom kultúrnych zariadení, služieb a peknou okolitou prírodou s niekoľkými strediskami cestovného ruchu. Pri pohľade na prešovské historické námestie sa môže návštevníkovi zdať, že sa ocitol v stredovekom mestečku. Na Slovensku existuje len niekoľko lokalít, kde sa zachovalo toľko honosných renesančných a barokových meštianskych domov s typickými atikovými strechami a bohato zdobenými priečeliami. Prešov je povestný čistou a v letnom období bohatou kvetinovou výzdobou. V historických domoch a pivniciach mestského jadra pozýva na príjemné posedenie viacero pohostinných zariadení. Z veže Kostola sv. Mikuláša je pekná vyhliadka na celé mesto a blízke okolie. Na juhovýchode sa zreteľne črtajú Slanské vrchy. Aj keď v nich prevládajú listnaté lesy, ich sopečný pôvod prezrádzajú skalné útvary vystupujúce až na povrch.

Možnosti na ubytovanie: hotely Šariš, Dukla
Možnosti na stolovanie: Fast Food, rôzne reštaurácie
Ciele CR, významné objekty na oddych a rekreáciu domáceho obyvateľstva: Najvýznamnejším rekreačným a dobrým východiskom pre pešie túry je Sigord ležiaci v údolí potoka Delňa. Umelá vodná nádrž je v lete obľúbeným výletným miestom Prešovčanov s možnosťou kúpania, člnkovania, a vodných športov, ale aj rajom rybárov, pretože je umelo zarybňovaná pstruhovitými rybami. V blízkosti Sigordu sa nachádza minerálny prameň Šťavnica. Ak pokračujeme hore dolinou Delne - dostaneme sa do podhorskej obce Zlatá Baňa. Jej pohnutú históriu z konca druhej svetovej vojny pripomína malé múzeum. Najkrajším a súčastne najvyšším vrcholom Slanských vrchov je Šimonka (1092m). Z jej odlesneného temena sa odkrýva nádherná panoráma okolia. Severne od Prešova ležia zrúcaniny dvoch stredovekých hradov. Šarišský hrad z polovice 13. storočia patril svojho času medzi najväčšie na Slovensku. Jeho dominantou bola 28m vysoká veža a palác s rytierskou sálou. Hrad bol sídlom Šarišskej župy a vojensky nebol nikdy dobitý.

Po nešťastnom výbuchu pušného prachu a po požiari v druhej polovici 17 storočia už nebol obnovený. Hradný vrch je prírodnou rezerváciou pôvodných listnatých lesov. Prístup je z obce Veľký Šariš po zaznačenom chodníku. Vrch, na ktorom sa vypínajú ruiny Kapušianskeho hradu z 13. storočia, je takisto prírodnou rezerváciou niektorých teplomilných druhov rastlín. Prístupný je z obce Kapušany po značenom chodníku. Na sever od Prešova je pohorie Čergov. Jeho dlhý hlavný hrebeň sa tiahne až po poľské hranice. Najvýznamnejšie turistické stredisko Drienica - Lysá leží v južnej časti pohoria. Centrá Drienica – Lysá spája sedačková lanovka. Nachádza sa tu aj krytý bazén. Na západ od Prešova sa rozprestierajú pohoria Branisko a Bachureň. Stretávajú sa v Lačnovskom údolí, v ktorom sa nachádza rekreačná oblasť Lipovce – Búče. Malebnú prírodnú rezerváciu Kamenná baba nad obcou Lipovce tvorí dolomitový kaňon s bizarnými skalnými útvarmi a vzácnym rastlinstvom. V Lipoveckom údolí je viacero minerálnych prameňov, z ktorých najvýznamnejší je Salvator, obľúbená stolová voda s liečivými účinkami.
Peknú prírodu možno nájsť aj v bezprostrednej blízkosti Prešova.

Cieľom peších vychádzok bývajú minerálne pramene Borkút, Kvašná voda, Cemjata. V letných horúčavách poskytujú Prešovčanom a hosťom osvieženie dve kúpaliská a prírodný areál Delňa s atraktívnym tobogánom. Známe osobnosti obce: Michal Bosák ( bankár, presadil sa v USA )
Príbehy, povesti, vtipy, piesne, maľby o miestnej krajine: Maďarský názov Eperjes je zasa spojený s legendou o kráľovi Belovi II., ktorý v týchto miestach našiel jahody – po maďarsky eper. Iné poznámky: Územie Prešova a okolia bolo kontinuálne osídlené od praveku až po včasný stredovek. V 3. až 5. storočí sa v tejto lokalite vyskytuje tzv. prešovský typ obydlia predstavujúci roľnícko-chovateľské osady s obytnými, ale aj hospodárskymi objektmi. Historicky doložené osídlenie Slovanmi je z prelomu 8. a 9. storočia a potvrdzuje vyspelú materiálnu kultúru, najmä hrnčiarstvo (keramika pražského typu), tkáčstvo, kováčstvo. Začiatkom 12. storočia bolo územie Prešova začlenené do Uhorského štátu, s čím súvisel príchod maďarských prisťahovalcov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk