Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Latinská Amerika

1. Sredná Amerika:

-
pevninská časť- Mexiko, pevnina od Tehuantepeckej šije po Dariensky záliv- Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama,
 -ostrovná časť - Veľké Antily: Kuba, Hispaniola (Haiti, Dominikánska republika), Jamajka, Portoriko 
                       - Malé Antily: Antigua a Barbuda, Guadaloupe, Dominika, Martinik, Sv.Lucia, Sv.Vincent, Grenada, Barbados a i. -Bahamy, Bermudy

2. Južná Amerika:

a) Andsko-guyanská oblasť: Kolumbia, Venezuela, Guyana, Francúzska Guyana, Surinam
b) Brazília 
c) Andská oblasť: Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile,
d) Laplatská oblasť: Paraguaj, Uruguaj, Argentína

Prírodné podmienky

Povrch:

-SJs merom–Kordillery–Mexiku (Sierra Madre oriental, Sierra Madre ocidental) 
- v J. Amerike - Andy - Aconcagua - 6958m (vyhas. sopka), 50 čin. sop. (Cotopaxi, Chimborazo-súč. ohn. oblúku, časté zemetr.)
- najst. časť kontinentu-Guayanská vys., Braz.vys. 
- nížiny: Orinocká, Amazonská, Laplatská 
- ploš: Gran Chaco, Mato Grosso, Patagónska plošina

Podnebie

- trop, subtrop, mierne podnebné, subpolár. - Ohňová zem
- trop: najv. časť: vlhké, suché, striedavo vlhké 
- výšk. stupň. - Quito(2812m) - priem. tepl (13ºC), Amaz.níž: priem. tepl (25 ºC- 27 ºC) 
- zrážky 2000mm – náveterné svahy vplyvom JVného + SVného pasátu (9000mm), na pacif. pobr.
- púšť Atacama (25mm) - vplyv Ánd + studený Peruánsky prúd - najvh. podm. v horúcom (1500- 2500m)
- subtr. - suché Z - pobr., vlhké V - pobr.
- mierne pásmo: suché V - pobr, vlhké Z-pobr 

Vodstvo

-
90% odvodň. Atlantiku: - Amazon (7025 km), Paraná, Orinoco-energia,
- bezodtok.obl. - Bolívijská ploš.,
- púšť Atacama 
- Vodopády: Angelov vodopád (Guyanská vys.-najvyšší), Iquacu 
- Jazerá:Titicaca (3800 mnm)- najvy. polož. jaz. dopr., Maracaibo - najv. lagún. jaz.

Rastlinsto a živočíšstvo

- trop. dažď. les - pov. Amazonky - produkcia kyslíka
- vlhké savany - vo Venezuele – llanos, v Brazílii campos, krov. savany na ploš. a vysoč.
- subtr. obl - Z pobrežie - púšť - kaktusy, bromélie, opuncie
- mier. pásmo: Z-list., zmieš. lesy, V-stepi - pampy, púšte
- výš. zon. v Andách - trop. dažď. les (800mnm), hor. list. les, hor. les, savana, hor. pustatiny
- živočíšstvo - neotropická oblasť, endemity: prales: jaguár, pásavec, kolibríky - stepi: nandu pampový - Andy: lamy, kondor
- problémy: odlesňovanie, erózia, zneč. ovzd., pobr. vôd kanaliz. odpadmi, obyvateľstva v mestách

Obyvateľstvo


- Indiáni - až 10%, + mestici=väčšina, mulati, kreoli (špan. pot.)
- hust. zaľ.: 18ob./km2- najv. pobrežie Atlantiku, na stredoam. ostr. a náh. ploš.
- vys. prirodz. prírastok, 45% všetkých obyvateľov tvorí mládež do 15 rokov.
- Urbanizácia(70%) - najv. sústred. obyv., veľkomiest: oblasť ústia La Platy po SV Brazíliu - 60% populácie, tretina lat.-amer. veľkomiest.=Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mexiko City
- veľké soc. rozdiely (chudoba, analfabetizmus), prirodz. prír., zadĺženosť (Brazília, Mexiko sú najzadĺž. štáty)

Hospodárstvo

- obyv. v poľnohospodárstve - 30%,
- poľ. produkcia: Brazília, Argentína, Mexiko.
- rastlinná výroba, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja (hovädzí dobytok)
- tretina zásob - Fe rúd, Cu, Bauxitu, ložiská Sn, Ni, Pb, Ag, ropy, plynu. - ťaž.priem., hutníctvo Fe
- farebná metalurgia - Brazília, Mexiko, Peru, Chile, Bolívia
- výroba Al - z bauxitu (Brazília, Jamajka, Surinam, Guayana), s dostatkom lacnej elek. energie (Venezuela, Mexiko, Argentína)

Zákl.priem.obl.:

1. Najvýzn. konc. priem. – metalurgia, hutn., stroj., chem. priem. - JV Brazília (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte)
2. Lapl. priem. obl. (Buenos Aires - Rosario) 70% priem. Argentíny
3. Stred. Mexiko (Mexiko - Monterrey) 50% priem. výr. Mexika
4. Venezuela - Kolumbia - ťažba, sprac. priem. 

Oblasti Strednej Ameriky, Mexiko

- hosp. rozvoj. št. - polit. - spoloč., občian. vojny, diktatúry, zemetras, trop.podn.
- najvysp. ekon. - Mexiko.  
              
-trh. - Kostarika, Panama.
- hosp. štátov (okrem Mexika, Kostariky) - poľnohosp. - plantáže - káva, banány, cukr. trstina, bavlník
- Panama=služby
- nesebestačná v prod. zákl. potr.
- sebestačná=produkcia Fe, ocele (Mexiko), rozvoj stroj. (výroba automob.)
- najmoder. - chem. prie­m. - sprac. dovez. ropy - Portoriko, Bahamy
- ner. sur. Jamajka - bauxit - výroba Al
- cestovný ruch - Bahamy, Bermudy, Portoriko, Jamajka – význam - Panam. priepl.
- po­trav., text. priem.

MEXIKO


- Hl. m: México 
-
Rozl: 1,95 mil. km2 
- Zlož.: feder. rep. s prezid. syst. 
- Počet: 100 mil 
-
JAZ: španielčina
- zloženie: 75 % mestici, Indiáni14%  
-  Nábož.: 90%katolíci 
- Prír. hran. - rieka Rio Grande, - krajina indián. kultúr (Mayovia, Toltékovia, Aztékovia) 
- vojna (1846-1848) s USA=Mexiko strat. časť S. územia (Kalifor., Arizona, Texas, Colorado, New Mexiko, Utah) 
- novoindustrializ. krajina - za­dĺženie, soc.problémy. 
- Severoamerická zóna voľného obchodu NAFTA

Hosp.

- ťažba ropy a zemného plynu - Mexický záliv - PEMEX 
- produc. Ag, S, Au, olova, Zn, Cu, uhlia 
- ťaž., spracov. priem.

Poľ.

-
iba 8% rozlohy štátu, nepriaznivé podmienky
- kukurica, strukov. (sója),
- plantáže - cukr. trstina, bavlník, sisal, tabak, kakaov­ník, káva, ananás, zelenina, ovocie 
- Živ. výr. - ošípané, kozy, ovce, hydina 
- peniaze = cestovný ruch (Acapulco, Cancun)

Hosp. obl.

a) stredomex. obl. + hlavné mesto - polovica hosp. pro­d. štátu, všetky priemyselné odvetvia          
b) pobr. obl. Mexic. zál. - ropa, zemný plyn, výhodná poloha - Veracruz, Tampico
c) S časť - železiarstvo a oceliarstvo - Monterrey.

PANAMA

- Hlm: Panama
- 1914: dokonč. Panam. prieplavu - USA správa a ochrana do roku 1999
- ner. sur.: Au, Hg, Cu, Fe, bauxit - rozvoj priemyslu
-poľ. - banány, cukr. trstina, káva – chov hov. dobytka, export živých zvierat, mrazen. mäsa 
- lov perlorodiek

KUBA

- Hlm: Havana
-
social. št. 1959 - Fidel Castro
- poľ.: pestovanie cukr. trstiny (50% obrábanej plochy), tabaku, kávy, citrusov 
- chov hov. dobytka (najviac - str. Am) 
- rozv. priem - ner. surov.: Fe, Mn, Cr, Ni - ťažký priem., stroje a chemikálie - potrav. priem. výroba cukru, rumu, cigár.

BAHAMY

- Hlm:Nassau
- koralové ostrovy - problémy s pitnou vodou, častý výskyt hurikánov
- 17.-18. storočie centrum pirátov,
- rybolov a výlov hubiek,
- odsoľovanie mor. vody, farma homárov,
- príjmy z výhodného daňového systému, Nassau- finančné centrum

And.-guy.obl.

KOLUMBIA

-
Hlm-Bogota (6,5mil.obyv) - vo výške 2600m
- Andy - tri pásma Vých., Str., Záp. Kordillera, Amaz., Orin. níž. - zemetrasenia 
- ner. sur. - uhlie, ropa, farebné kovy, Fe, Pt, smaragdy – priem.: sprac. ropy, výroba text., potr., Fe a ocele
- poľ. plod.: káva, banány ,cukr. trstina, kakao, bavlník
- vysočiny: zemiaky, ryža, kukurica, jačmeň 
- export - orchidey - nár. kvet Kolumbie 
- nelegálna produkcia - drogy

VENEZUELA

- Hlm: Caracas (3,2mil.obyv.)
- novoindustr. krajina
- rieka Orinoco - dažď. lesy, trop. podn. + zrážky, jazero Maracaibo
- Andy - výšková zonálnosť, 
- ner. sur.: ropa, Fe, diamanty, bauxit
- zákl. hosp.: hutníctvo Fe, farebných kovov, sprac. ropy, výr. strojov
- poľ.: káva, kakao, tabaku, banány, cukr. trstina - prebytok 
- nedostatok zákl. potr.
- dovoz - pšenice, kukurice, fazule 
- chov hov. dob., kôz, rybolov

GUYANA

- Hlm: Georgetown (angličtina)
- Guyanská vysoč. (800-2000m) - pokr. trop. lesmi, pobr. Atlantiku - nížina - porastená mangrovmi,
- nerastné suroviny: Au, priemyselné diamanty, bauxit 
- pestovanie cukr. trstiny, ryže, juž. ovocia
- chov hov. dob., rybolov 

SURINAM

- Hlm-Paramaibo (holandština) hinduizmus
- väčšina úz.= prales  - poľ. pobrežia: ryža, cukr. trstina, banány, rybolov, lov krabov, ťažba dreva
- zákl. hosp.: ťažba - vývoz bauxitu, výroba Al (využitie domácej hydroenergie)
- pred vyhlásením nezávislosti (1975) - vysťah. obyv. do Holandska.

FRANCÚZSKA GUYANA

- zámor. depart. Franc. - 82% trop. dažď .les, 90% obyv. na pobreží
- Kourou - franc. nár. stred. výskumu vesmíru - štart. družíc

BRAZÍLIA  

-
Hlm: Brasília (od roku 1960) 2 mil. ob. – býv. por­tug. kolónia
- 45% plochy Juž. Am., piata najrozľahlejšia krajina, 
- SJ smer rozpätie 4300 km., dĺžka pobrežia Atlantického oceánu - 7 491 km.
- S-Gua­y. vys., J-Braz. vys. 
Amaz. níž. - svet. banícka veľmoc - Fe, Mn, farebné kovy, Au, P - Mato Grosso
- výroba energie - vodné elektrárne (Itaipu). 
- priem. vyr. alkohol z cukr. trstiny=palivo
- ťažký priem., ľahký, potrav. priemysel.
- 80% priem. výr.: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (oceliareň)
- novoindustr. krajina, lacná prac. sila, daňové úľavy, dostatok surovín
- príjem z poľ. prod. - kávy, cukr. trstiny, kakao, banány, ananásy, pomaranče, sóje, pšenice, raže.
- J - chov hov. dob., oviec, chov koní   
- lesy=vzácne druhy - eben, mahagón, 
- polov. exp. poľ. prod.
- medzi najzadĺženejšie štáty 
- peniaze=cestovný ruch, karneval v Rio de Janeiro, pláž Copacabana.

Andské štáty

EKVÁDOR

- Hlm: Quito (1,5mil. ob)
+ Galapágy(sop. ostr. - koryt. slonie)  - VaZ Kordillera=plošina Cotopaxi V=Amazon.níž.
- ťaž. ropy - pol. príjmov z vývozu (olova, Au, Cu, Ag)
- základ hosp.=poľ: banány, káva, kakao, cukr.trstina 
- rybolov - tuniaky, sardinky

PERU

- Hlm: Lima
- býv. špan. kolónia - tri pásma Kordillier - ploš. Altiplano, jaz. Titicaca (3 800mnm)
- ropa, fosfáty, Cu, olovo, Zn, Mo, Au, Ag, Fe - hutníctvo far. kovov, Fe - chem. priem., stroj (montáž áut)
- rybolov (ovplyvňovaný El Nino) - potrav. priem.
- export artikle: káva, cukor, vlna, kakao, neleg. - listy koky
- trop. lesy - ťažba dreva, chov lám, hov. dob. - pasienky v Andách

BOLÍVIA

- Hlm: Sucre, administratívne centrum La Paz
- vnútroz. štát - plošina Altiplano, jaz. Titicaca, Poopó
- ner. suroviny Sn, antimón, Pb, ropa, zemný plyn - len časť sa využíva,
- základ poľ.: cukr. trstina, bavlník, citrusy, káva - chov lám, hov. dob., oviec – neleg. príjmy - koka 

CHILE

- Hlm: Santiago de Chile
- SJ smer 4365 km, + Veľkonoč. ostrov (cest. ruch)
- členité pobr., púšť Atacama - najsuchšia – ner. sur.: Cu, Mo, I, ropa, zemný plyn, uhlie
- Poľ. - Stredočílska dolina - hrozno, citrusy, jablká, figy, orechy - chov hovädzieho dobytku, chov oviec, rybolov,
- najjužnejšie položené mesto - Punta Arenas

Laplatské štáty                                                                                             

ARGENTÍNA

- Hlm: Buenos Aires
- leží na juhu Juž. Am., 3 700 km - Z-SJ smer - Andy=Aconcagua (6959m).
- Laplatská níž., Patagónia - Jod Rio Colorada
- k najrozvinutejším priem. poľ. štáty Juž. Am. - výroba strojov, automob. - Bue­nos Aires, výroba rušňov a lietadiel - Buenos Aires a Cordóba, výroba lodí -Bahía Blanca
- poľ. -rastl. výroba - pšenica, kukurica, cukr. trstina, ľan, sója, slnečnica, živ. výr., chov hov. dob (koža, mäso)
- najv. produc. hrozna, vína v Lat. Am.
- vývoz­ - drevo quebracho - tanín (trieslovina pre garbiar­stvo). 

PARAGUAJ

-
Hlm:Asunción
- vnútroz. štát, V-Bra­zílska vys. - Zod močaristej níž .rieky Paraguaj=Gran Chaco.
- býv. špan. kol. - 99% elektrickej energie=vodné elektr.
- Itaipu – zákl. hosp.
- chov zvierat (hov. dob.)
- menej významná - rastli. výr. - ryža, fazuľa, pšenica, kukurica
- sprac. citrusov, čaju - lesy = tvrdé drevo - významné len sprac. poľ. výrobkov

URUGUAJ  

- Hlm: Montevideo
- JV, býv. špan. kol.
- chudobná na ner. sur.
- pomalý rozv. priem.
- len výroba textilu, potravín 
- elektrická energia = vodné elektrárne
- základ hosp.: chov zvierat (hov.dob., ovce).
- export: vlna, mäso, koža, textil.
- rastl. výr.: Laplatská níž. zásobuje Hlm potrav. - ovocie, ryža, pšenica, kukurica

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk