Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oceány a moria

Veľkú časť povrchu Zeme pokrýva voda -Svetový oceán. Z neho vystupujú jednotlivé kontinenty a ostrovy. Medzi výbežkami pevnín, polostrovmi a medzi ostrovmi sa rozkladajú moria. Moria sú teda okrajové časti svetového oceána. Na Zemi sú štyri oceány, a to Tichý, Atlantický, Indický a Severný ľadový oceán. Morí je
na Zemi veľa.

Časti morí a oceánov, ktoré zasahujú do pevniny, sa nazývajú ZÁLIVY. Medzi ostrovmi alebo pevninou sú moria a oceány na niektorých miestach prepojené PRIELIVMI. Tie prepojenia, ktoré vybudoval človek, sa nazývajú prieplavy. Využívajú sa na plavbu lodí. Voda v moriach a oceánoch je slaná. Jej slanosť vznikla počas veľmi dlhého obdobia. Zapríčiňuje ju obeh vody v prírode. Rieky prinášajú s vodou do svetového oceána aj malé množstov solí. Voda z morí a oceánov sa vyparuje, ale soli v nich zostávajú. Voda sa do svetového oceána opäť dopĺňa riekami, ktoré tam priplavujú aj novú soľ. Takto sa voda stáva postupne slanšou.

Vodná hladina je málokedy v pokoji. Pravidelne sa na nej strieda príliv a odliv a čerí ju takmer neustále vlnenie. Pohyby morskej vody sústavne menia pobrežia pevnín. Vlny, ktoré spôsobuje vietor, neprestajne narážajú na pobrežie a tak vzniká príboj. Ten rozdrobuje skaly na menšie kamienky. Takto sa postupne premieňajú kamenité pláže na piesočnaté.

V oceánoch a moriach vznikajú v dôsledku rôznych teplôt vody a pravidelných vetrov mohutné prúdy vody. Mnohé sú oveľa väčšie ako najväčšie rieky. Napríklad v Atlantickom oceáne je to teplý Golfský prúd. Ovlyvňujú podnebie okolitých pevnín. Námorníci ich oddávna využívali pri plavbe.

Dno svetového oceánu nie je jednotvárne. Pri brehu sa rozprestiera pevninový prah (šelf). More tam plytké. Za ním nasleduje prevninový svah, ktorý sa zvažuje do oceánskych paniev. Z nich miestami vystupujú stredooceánske chrbty (pohoria) a pretínajú ich hlbokomorské priekopy. Najhlbšie miesto v oceánoch je 11 034 m pod hladinou Tichého oceánu.

Rastlinstvo a živočíšstvo oceánov a morí je veľmi pestré. Na hladine sa vznáša planktón - drobné rastliny a živočíchy. Sú potravou pre rôzne druhy rýb aj v tých najhlbších vodách oceánov žijú rozmanité nezvyčajné živé organizmy.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk