Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Severná Európa

Patria sem: ISLAND, NÓRSKO, ŠVÉDSKO, DÁNSKO, FÍNSKO, 3 pobaltské republiky: LITVA, LOTYŠSKO, ESTÓNSKO

Povrch:

Väčšinu povrchu zaberajú vysočiny, výrazne ovplyvnené pevninovým ľadovcom (fjordy – Nórsko), mnoho jazier (napr. vo Fínsku, Švédsku). Roviny prevládajú v južnom Švédsku, vo Fínsku, Dánsku a v pobaltských štátoch. Pobrežie je členité –nórske fjordy (ľadovcové doliny), ktoré nezamŕzajú, najväčšie Sognefjord, Hardangerfjord.

Podnebie:

-v západnej časti oblasti je prímorské s priaznivým vplyvom teplého Golfského (Severoatlantického) prúdu, preto Z pobrežie v zime nezamŕza. V časť Nórska, Švédska a Fínska ovplyvňuje pevninové podnebie (vrchy), pobaltské štáty majú mierne podnebie.

Vodstvo:

- Rieky sú prevažne krátke, ale majú dostatok vody, slúžia na výrobu elek.energie.
- Veľa jazier (najviac Fínsko- okolo 60 000), vo Fínsku a v pobaltských štátoch: močariská
- Island = geotermálna energia→ vykurovanie bytov, skleníkov,...
- Ľadovce: Island, Grónsko

Rastlinstvo, živočíšstvo:

- rozsiahle plochy = tajga (ihličnaté lesy), soby, kožušinová zver, ...

Obyvateľstvo:

- tvoria ho germánske, ugrofínske a baltské národy. Rozmiestnenie obyvateľstva je veľmi nerovnomerné – najhustejšie sú zaľudnené pobrežné oblasti na juhu, najviac obyv.žije v hlavných mestách štátov, na Yutskom polostrove najmä na východe.

Hospodárstvo:

- využíva nerastné a lesné bohatstvo, vodnú energiu a výhodnú prímorskú polohu.

- Ner.bohatstvo: Švédsko: železná ruda, Nórsko: ropa, zemný plyn, Dánsko: ropa, z.plyn, Fínsko: drevo, farebné kovy, Island: termálna voda
- Priemysel: dôležité odvetvie hospodárstva, vyspelý strojárenská, hutnícky, chemický i potravinársky priemysel.
- Poľnohospodárstvo: je zamerané najmä na živočíšnu výrobu- chov hov. dobytka, ovce, soby. V rastlinnej výr.prevládajú krmoviny, obilniny, zemiaky. Dôležitý je rybolov a spracovanie rýb.
- Dáni= kvalitné poľnohospodárstvo, na prvých miestach v Európe
- Severné more je rozdelené na sektory

ISLAND

- ostrovný štát, republika, hlavné mesto: REJKJAVÍK
- ostrov má sopečný pôvod a stále činné sopky, gejzíry a horúce pramene, ktoré sa využívajú na vykurovanie domov a skleníkov
- povrch tvorí zaľadnená náhorná plošina
- väčšina obyvateľov sa venuje rybolovu a spracovaniu rýb (3. miesto v Európe), pestujú sa tu: zemiaky, krmoviny, rozšírený je aj chov dobytka a ovcí.
- v poslednej dobe orientovanosť na hutníctvo Al, využívajú geoter. energiu
- Na Islande nie sú železnice, a preto je dôležitá námorná a letecká doprava.
- na Islande najstarší parlament – r. 930, vysoký priemerný vek, je to krajina ohňa, vody a gejzírov

NÓRSKO

- kráľovstvo, hlavné mesto: OSLO
- rieky sú krátke a pre svoj spád využívané na výrobu elektrickej energie (najviac na hlavu obyvateľa na svete)
- na podnebí sa prejavuje vplyv Golfského prúdu, more preto pri pobreží nezamŕza
- poľnohosp. pôdy je nedostatok, väčší význam má živočíšna výroba, ale hlavne rybolov
- priemysel využíva domáce zdroje- ropa, zemný plyn zo Severného mora, rudy, drevo, hydroenergia
- priemyselné aktivity sa sústreďujú na juhu krajiny, významnými strediskami sú OSLO, BERGEN, TRONDHEIM
- doprava: dobré podmienky pre vznik prístavov, Nórske kráľovstvo má jednu z najväčších obchodných flotíl , z ktorej polovicu tvoria tankery na prepravu ropy
- Nórsko je vyspelý štát, ktorý však na základe referenda nie je členom Európskej únie.

ŠVÉDSKO

- kráľovstvo, hlavné mesto: ŠTOKHOLM
- v podnebí sú značné rozdiely medzi severom a juhom, Švédsko ležiace na záveternej strane Škandinávskych vrchov má menej zrážok ako Nórsko, len na juh vplýva - AO (západné pobrežie nezamŕza). Asi 2/3 krajiny pokrývajú ihličnaté lesy.
- v poľnohospodárstve prevláda živočíšna výroba, najmä chov hov.dobytka, sobov a kožušinovej zveri. Pestujú krmoviny, obilie (ovos, raž), zemiaky a cukrová repa.
- priemysel má dostatok domácich zdrojov okrem palív. Takmer polovicu energie vyrábajú jadrové elektrárne, zvyšok vodné.
- ner.bohatstvo: žel.ruda (kvalitná, vysoký obsah Fe, ťaží sa na S- Kiruna a okolie), zinok, olovo, striebro, zlato.
- dôležitými priemyselnými odvetviami sú strojárenstvo, spracovanie dreva ( značka IKEA), výroba ocele
- zo štátneho rozpočtu dávajú skoro 30% do sociálnej sféry
- hlavná hosp.oblasť: juh -70 % obyvateľstva, -75% priemyslu, - 80 % poľnohospodárstva
- veľké mestá: Malmo, Goteborg, Uppsala, Linkoping
- ostrovy: Gotland, Oland
- Patrí k štátom s najvyššou životnou úrovňou obyvateľstva, je členom EÚ

DÁNSKO

- kráľovstvo, hlavné mesto Kodaň (Kobenhavn)
- patrí sem Jutský polostrov + priľahlé ostrovy: Fyn, Sjaeland, Faerské ostrovy + Grónsko
- poľnohospodárstvo je na vysokej úrovni, pestuje sa krmoviny, pšenica, raž, zemiaky, cukrová repa. Prevláda živ.výroba – chov ošípaných, hov.dobytka, hydina, dôležitý je aj rybolov a spracovanie rýb. Produkcia: mlieko, mäso, mlieč.výrobky.
- priemysel sa opiera o ťažbu ropy a zemného plynu zo Severného mora. Významný priemysel: strojárstvo, eletrotechnický, potravinársky, chemický a farmaceutický.
- hustota poľnohosp.produkcie na 1 obyvateľa: 1.miesto v Európe
- obyvateľstvo: 98% Dáni, zlá veková skladba obyvateľstva
- hlavné hosp.oblasti: KODAŇ, ALBORG, ARHUS, ODENSE

FÍNSKO

- republika, hlavné mesto: HELSINKI
- dlhé obdobie nadvláda Švédska, neskôr Rusov
- povrch je zarovnaný ľadovcom, porastený lesmi, s mnohými jazerami.
- podnebie je vnútrozemské, na juhu miernejšie
- pôdy sú úrodné, ale prevažne zamokrené. Najväčším bohatstvom krajiny sú lesy (najviac v Európe)
- obyvateľstvo sa sústreďuje najmä pri pobreží na juhu, v mestách. Vo Fínsku sa síce hovorí po fínsky, ale druhým úradným jazykom je švédčtina.
- poľnohospodárstvo: je len na juhu, pestovanie obilia, zemiakov. Chová sa hovädzí dobytok, soby, rybolov.
- výnosy z lesného hospodárstva> výnosy z poľnohospodárstva
- nerastné suroviny: Zn, Cu, Cr, fosfáty.
- priemysel: drevospracujúci, výroba papiera, celulózy a nábytku, rozvinuté je aj hutníctvo, strojárstvo (výroba lodí, stroje pre spracovanie dreva a papera) a textilná výroba.
- strediská: HELSINKI, TURKU, TAMPERE
- doprava: významná najmä námorná a doprava po jazerách
patria sem súostrovia: Alandy
- Fínsko je však známe aj ako krajina zimných športov či modernej architektúry. Je to vyspelý priemyselný štát s vysokou životnou úrovňou, je členom EÚ.

Pobaltské štáty

- Patria sem: ESTÓNSKO, LOTYŠSKO, LITVA.
- Majú tiež výhodnú prímorskú polohu. Cez ich územie prechádzajú dopravné ťahy (cesty, železnice, ropovody) z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny do prístavov pri Baltickom mori.
- 1917 násilne pripojené k Sovietskemu zväzu, veľká prepojenosť ekonomiky, sú hospodársky závislé od dovozu z Ruska = málo nerastných surovín
- ťaží sa tu jantár (na pobreží), stavebný materiál,rašelina, Estónsko: horľavé bridlice.
- priemysel: strojársky priemysel, potravinársky, textilný a drevospracujúci.
- v skladbe obyvateľstva je vysoký podiel Rusov
- povrch: nížinatý, veľa bažín, močarísk

ESTÓNSKO - TALLIN
LOTYŠSKO - RIGA
LITVA - VILNIUS

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk